Q

 
Quälerei, die – znęcanie sie, dręczenie
Qualifikation, die – kwalifikacja
Qualifikationsanforderungen, pl - wymagania co do kwalifikacji
qualifizierte Legitimationspapiere - papiery legitymacyjne na okaziciela
Qualität, die- jakość
Qualitätsanforderung, die – wymaganie jakościowe
Qualitätsbezeichnung, die – znak jakości
Qualitätsklausel, die - klauzula umowy na temat wymogów jakościowych
Qualitätskontrolle, die – kontrola jakości
Qualitätsmangel, der – wada jakości
Quartal, das – kwartał
Quelle, die – źródło
Querschnitt, der – przekrój
quittieren – kwitować
Quittung, die – pokwitowanie, kwit
Quorum, das – kworum
Quote, die – procentowy udział, stosunek procentowy
Quotenvermächtnis, das - zapis testamentowy odpowiadający procentowemu udziałowi części spadku
 
 

R

 
Rache, die – zemsta
Racheakt, der - akt zemsty
Rachgier  - żądza zemsty
Radar, das – radar
Rassendiferenzierung, die - zróżnicowanie ras
Rassendiskriminierung, die - dyskryminacja rasowa
rassistische Gewalttat - czyn zabroniony z użyciem przemocy o podłożu rasistowskim
Rasterfahndung, die – ściganie sieciowe przestępców przy pomocy danych komputerowych
Rat, der –rada, porada
Rat der Europäischen Gemeinschaften, der - Rada Europejska
Rat der Europäischen Union, der - Rada Unii Europejskiej
Rathaus, das - ratusz
Ratifikationsurkunde, die - dokument ratyfikacyjny
ratifizieren - ratyfikować
Ratifizierung, die - ratyfikacja
Ratifikationsgesetz, das – ustawa ratyfikacyjna
Ratsbeschluß, der -    uchwała rady
Ratsmitglied, der - członek rady
Ratsversammlung, die - zebranie rady
Ratsvorsitzender, der - przewodniczący rady
Raub, der – rozbój
räuberischer Diebstahl – kradzież rozbójnicza
räubische Erspressung- wymuszenie rozbójnicze
Raumordnung, die – zagospodarowanie przestrzenne
Raumordnungsgesetz, das -    ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
Raumordnungsplan,der - plan zagospodarowania przestrzennego
Räumungsbefehl, der - nakaz eksmisji
Räumungsfrist, die - termin do usunięcia
Räumungsklage, die – powództwo o opuszczenie
Räumungstitel, der – tytuł eksmicyjny
Räumungsvollstreckung, die – eksmisja
Rausch, der -     stan nietrzeźwości
Rauschdelikt, das - przestępstwo popełnione pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego
Rauschgiftdelikte, die – przestępstawa związane z narkotykami
Razzia, die – obława policyjna
Realakt, der – czynność faktyczna
Realangebot, das – oferta świadczenia zgodna z umową
Recherchen, die – poszukiwania, dochodzenie
Rechnung, die – konto
Rechnungsjahr,  das - rok budżetowy
Rechnungslegung, die – sprawozdanie finansowe
Rechnungslegungsgesetz, das - ustawa o rachunkowości
Rechnungslegungsvorschriften, pl - przepisy o rachunkowości
Recht ,das – prawo
Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation, das - prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się
Recht auf Aktenansicht  - prawo wglądu do akt
Recht auf Asyl, das - prawo do azylu
Recht auf Bildung, das - prawo do nauki
Recht auf das Geschmacksmuster - prawo do wzoru przemysłowego
Recht auf das Patent - prawo do patentu
Recht auf den Gewinnanteil - prawo do udziału w zysku
Recht auf ein faires Verfahren -    prawo do rzetelnego procesu
Recht auf eine gute Verwaltung, das - prawo do dobrej administracji
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, das - prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit - prawo do nieskrępowanego rozwoju osobowości
Recht auf freie Meinungsäußerung,das - prawo do wolności wypowiedzi
Recht auf Freiheit  - prawo do wolności
Recht auf Freiheit und Sicherheit, das - prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das - prawo do wolności myśli, sumienia i religii
Recht auf gerichtliches Gehör - prawo do wysluchania przez sąd
Recht auf Leben, das - prawo do życia
Recht auf Meinungsfreiheit, das - prawo do wolności wypowiedzi
Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten, das - prawo do ochrony danych osobowych
Recht auf Schutz vor Entlassung, das - prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy
Recht auf Streik  - prawo do strajku
Recht auf Teilnahme am unentgetlichen Pflichtschulunterricht, das - prawo do korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej
Recht auf Urlaub - prawo do urlopu
Recht auf Zugang zu Dokumenten, das - prawo dostępu do dokumentów
Recht beugen, das - naginać prawo
Recht brechen, das - złamać prawo
Recht der Gesetzesinitiative - prawo inicjatywy ustawodawczej
Recht des Handlungsortes  - prawo miejsca dokonania czynu
Rechtfertigung, die – usprawiedliwienie
Rechtsfertigungsgrund, die – okoliczność usprawiedliwiająca
Recht verletzen, das - naruszyć prawo
Rechte älterer Menschen, pl -  prawa osób w podeszłym wieku
Rechte auf etwas erwerben - nabyć prawa do czegoś
rechtlich – prawny
rechtlicher Grund - podstawa prawna
rechtlicher Irrtum, der - błąd prawny
rechtlicher Tatbestand - faktyczny stan prawny
Rechtlosigkeit, die - anarchia
rechtsmäßig – zgodny z prawem, legalny
Rechtsanspruch, der - roszczenie prawne
Rechtssetzung, die – stanowienie prawa
Rechtsprechung, die – orzecznictwo
Rechtsanwalt, der – adwokat
Rechtsanwaltsgebühr, die – opłata adwokacka
Rechtsanwaltskammer, die - Rada Adwokacka
Rechtsanwaltskanzlei, die - kancelaria adwokacka
Rechtsanwendung, die – stosowanie prawa
Rechtsaufsicht, die – nadzór prawny
Rechtsauskunft,  die - porada prawna
Rechtsauslegung, die – wykładnia prawa
Rechtsbegriff, der – pojęcie prawne
Rechtsbehelf, der – środek zaskarżenia
Rechtsbeistand, der - radca prawny
Rechtsbeschwerde, die - zażalenie
Rechtsbeugung, die – naginanie prawa
Rechtsbindungswille, der – wola więzi prawnej
rechtserheblich – istotny prawnie
Rechtserwerb, der –nabycie prawa
Rechtsfähigkeit, die – zdolność prawna
Rechtsfall, der - sprawa sądowa
Rechtsfererendar bei der Staatsanwaltsschaft, der - aplikant prokuratorski
Rechtsfolge, die -  skutek prawny
Rechtsgeschäft, das – czynność prawna
rechtsgestaltend – konstytutywny, kształtujący prawo
Rechtsgewohnheit, die – zwyczaj prawny
Rechtsgrundlage, die – podstawa prawna
Rechtsgrundsatz, der – zasada prawna
rechtsgültig – prawnei wiążący
Rechtshängigkeit, die – zawisłość sporu
Rechtshilfe, die – pomoc prawna
Rechtsinhaber, der – posiadacz prawa
Rechtsirrtum, der – błąd co do prawa
Rechtskraft, die – prawomocność, moc prawna
Rechtslage, die – sytuacja prawna
Rechtsmangel, der – wada prawna
rechtsmäßige Handlung,  die - czyn zgodny z prawem
Rechtsmedizin, die - medycyna sądowa
Rechtsmißbrauch, der – nadużycie prawa
Rechtsmittel, das – środek prawny
Rechtsnachfolge, die – sukcesja, następstwo prawne
Rechtsnießbrauch, der – użytkowanie prawa
Rechtspersönlichkeit, die – osobowość prawna
Rechtspraxis, die - praktyka w wymiarze sprawiedliwości
Rechtsschutz, der – ochrona prawna
Rechtsprechung, die – orzecznictwo
Rechtsquelle, die - źródło prawa
Rechtssetzung, die - stanowienie prawa
Rechtssprache, die - język prawniczy
rechtssprechende Gewalt, die - władza sądownicza
Rechtsspruch,der - wyrok sądu
Rechtsunfähigkeit, die - niezdolność do czynności prawnych
rechtsungültig – prawnie nieważny
Rechtsunkenntnis schadet -  nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet, lat.)
Rechtsverantwortung, die - odpowiedzialność prawna
Rechtsverbindlich - wiążący prawnie
Rechtsverfahren, das – postępowanie prawne
Rechtsverkehr, der - stosunki prawne
Rechtsverletzung, die – naruszenie prawa
Rechtsverordnung, die – rozporządzenie
Rechtsweg, der – droga prawna, droga sądowa
rechtswidrig – sprzeczny z prawem, bezprawny
rechtswidrige Drohung, die - groźba bezprawna
rechtswidrige Handlung , die - działanie bezprawne
rechtswirksam – skuteczny prawnie
Redlichkeit, die – rzetelność, szczerość
Referendar bei dem Rechtsbeistand,der - aplikant radcowski
reformatio in peius – zmiana orzeczenia na gorsze
Regel, die – reguła, zasada
regeln – regulować, normować
Registerführung,  die - prowadzenie rejestru
Register, das – rejestr
Registergericht, das - sąd rejestrowy
Regressforderung, die - roszczenie odszkodowania
Rekompensation, die - odszkodowanie
rekompensieren - rekompensować
Rentabilität, die – rentowność, opłacalność
Restitutionsklage, die – powództwo o wznowienie postępowania
Reue, die – skrucha
Revision, die – rewizja nadzwyczajna
Revision in einer Zivilsache - rewizja w sprawie cywilnej
Revision zugunsten des Angeklagten - rewizja na korzyść oskarżonego
richten - orzekać
Richter, der – sędzia
richterlich entscheiden - rozstrzygać sądownie
Richtigkeit, die – słuszność, zgodność
Richtigstellung, die – sprostowanie, zdementowanie, wyjaśnienie
Richtlinien, die – dyrektywy UE
Rubrum ,das – nagłówek wyroku
Rückerstattung, die – zwrot
Rückerwerb, der – ponowne nabycie
Rückfall,der – recydywa, powrót do przestępstwa
Rückforderungsanspruch, der – roszczenie zwrotu
Rückgabe, die – zwrot, oddanie
Rückgriff, der – regres
Rückrufrecht, das - prawo odwołania
Rückrufsrecht wegen Nichtausübung - prawo do cofnięcia prawa użytkowania z powodu jego niewykonywania
Rückstand, der – zaległość
Rücktritt, der – ustąpienie, odstąpienie
Rücktrittserklärung, die – oświadczenie o ustąpieniu
Rücktrittsberechtigter, der – uprawniony do odstąpienia
Rücktrittsgrund, der – przyczyna odstąpienia
Rückwirkung, die – moc wsteczna
 
 

S

 
Sabotage, die – sabotaż
Sachabweisung, die – oddalenie powództwa z przesłanek materialnych
Sachbearbeiter, der – pracownik określonego działu
Sachbefugnis, die – legitymacja materialna
Sachbeschädigung, die – uszkodzenie rzeczy
Sache, die – rzecz
Sacheigentum, das – własność na rzeczy
Sacheinlage, die – wkład rzeczowy, aport
Sachenrecht, das – prawo rzeczowe
Sachfrüchte, die – pożytki naturalne
Sachfirma, die – firma zawierająca określenie prowadzonej działalności
Sachgesamtheit, die – zbiór rzeczy
Sachherrschaft, die – władztwo nad rzeczą
Sachlage, die – stan rzeczy, sytuacja
Sachlegitimation, die – legitymacja materialna
Sachliche Zuständigkeit, die – właściwość rzeczowa
Sachmängel, die – wady fizyczne rzeczy
Sachurteil, das – wyrok merytoryczny
Sachverhalt, der – stan faktyczny
Sachvermögen, das – majątek rzeczowy
Sachversicherung, die – ubezpieczenie rzeczy
Sachverständiger, der – biegły, rzeczoznawca
Sachvortrag, der – wywód merytoryczny
Sachwert, der – wartość rzeczy
Sachenrecht, das – prawo rzeczowe
Sache, die – rzecz, sprawa prawna, spór prawny
Sachzusammenhang, der – związek rzeczowy, merytoryczny
Saldieren – wprowadzać saldo, saldować
Sanktion, die – sankcja
Satz, der – stawka, taryfa,
Satzung, die – statut, regulamin
Satzungsrecht, das – prawo statutowe
Säumnis, die – zwłoka, niestawiennictwo w terminie
Schaden, der –szkoda
Schadenversicherung, die – uszkodzenie od szkód
Schadensausgleich, die – wyrównanie szkody
Schadensersatz, der – odszkodowanie
Schadenersatzanspruch, der – roszczenie o odszkodowanie
Schadenversicherung, die – ubezpieczenie od szkody
schadensersatzpflichtig – zobowiązany do odszkodowania
Schädiger, der – sprawca szkody
Schädlich – szkodliwy
Schadloshaltung, die – wynagrodzenie strat
Schändung, die – zbeszczeszczenie, profanacja
Schätzung, die – szacowanie, oszacowanie
Scheck, der – czek
Scheckkarte, die – karta czekowa
Scheidung, die – rozwód
Scheidungsantrag, der – wniosek o rozwód
Schein, der – poświadczenie, zaświadczenie, pozór
Scheinbestandteil, der – pozorna część składowa
Scheinehe, die – małżeństwo pozorne
Scheinkauf, der – kupno pozorne
Scheinerbe, der – spadkobierca pozorny
Scheingericht, das – sąd pozorny
Scheingeschäft, das – czynność pozorna
Scheinurteil, das – wyrok pozorny
Scheinvollmacht, die – pełnomocnictwo pozorne
Schenker, der – darczyńca
Schenkung, die – darowizna
Schenkungsempfänger, der – obdarowany
Schenkungsteuer, die – podatek od darowizny
Schichtarbeit, die – praca na zmiany
Schickschuld, die – dług wysyłkowy
schiedlich – polubowny
Schiedsgericht, das – sąd polubowny
Schidsgutachter, der – opiniujący sędzia, arbiter opiniujący
Schiedsklausel, die – klauzula arbitrażowa
Schiedsrichter, der – sędzia polubowny
Schiedsspruch, der – orzeczenie sądu polubownego
Schiedsvertrag, der – umowa dotycząca arbitrażu
Schiessen - strzelać
Schilderung, die – opisanie, opis, przedstawienie
Schlechterfüllung, die – złe świadczenie
Schlag, der – uderzenie, cios
Schlägerei, die – bijatyka, bójka
Schlechterfüllung, die – złe świadczenie, złe wykonanie
Schlechtleistung, die – zła usługa
Schlichter, der – rozjemca, madiator
schlichten – pośredniczyć i doprowadzić do rozwiązania sporu
Schlichtung, die – rozjemstwo, mediacja
Schlüsselgewalt, die – prawo do prowadzenia spraw gospodarczych
Schlüssigkeit, die – zasadność
Schlussurteil, das – wyrok końcowy
Schmerzensgeld, das- zadośćuczynienie pieniężne za ból
Schmiergeld, das – łapówka
Schmuggel, der – przemyt
Schmuggler, der przemytnik
Schöffe, der – ławnik
Schöffenbank, die – ława ławników
Schöffengericht, das – sąd ławniczy
Schreiben, das – pismo
Schriftform, die – forma pisemna
Schriftführer, der – protokolant
schriftlich – pisemnie
Schriftsatz, der – wniosek pisemny, oświadczeni episemne
Schufa=Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung – spółka uzyskiwania informacji o dłużnikach
Schuld, die – dług, zobowiązanie, wina
Schuldanerkenntnis, das – umowa uznania zobowiązania
Schulderlaß, der – zwolnienie ze zobowiązania
Schuldausschliessungsgrund, der – okoliczność wyłączająca winę
Schuldentilgung, die – spłata długów
Schuldfähig – poczytalny
Schuldfähigkeit, die – poczytalność
Schuldform, die – froma winy
schuldhaft – zawiniony
schuldig – winny
Schuldiger, der – winowajca
Schuldmerkmal, das – element winy
Schuldmitübernahme, die – przystąpienie do zobowiązania
schuldlos – niewinny
schuldrechtlich – z zakresu prawa zobowiązaniowego
Schuldversprechen , das – przyrzeczenie świadczenia
Schulden, die – długi
schuldenfrei – niezadłużony
Schuldenhaftung, die – odpowiedzialność cywilna za długi
schulden – być dłużnym
Schuldner, der – dłużnik
Schuldnerverzeichnis, das – spis dłużników
Schuldnerverzug, der – zwołka dłużnika
Schuldrecht, das – prawo zobowiązaniowe
Schuldspruch, der – orzeczenie o winie, uznanie winnym
Schuldübernahme, die – przejęcie długu
Schuldverhältnis, das – stosunek zobowiązaniowy
Schuldverschreibung, die – list dłużny, obligacja
Schuldversprechen, das – przyrzeczenie świadczenia
Schuldzins, der – odsetki (Pl.) dłużne
Schulpflicht, die – obowiązek szkolny
Schutz, der – ochrona, opieka
Schutzbereich, der – zakres ochrony
Schutzmassnahme, die – środek ochronny
Schutzzoll, der – cło ochronne
Schwägerschaft, die – powinowadztwo
Schwangerschaft, die – ciąża
Schwangesrschaftsabbruch, der – przerwanie ciąży
Schwangerschaftsunterbrechung, die – przerwanie ciąży
Schwarzarbeit, die – praca na czarno
Schwarzarbeiter, der – pracujący na czarno, nielegalnie
Schwarzgeld, das – pieniądz nielegalny
Schwarzhandel, der – handel nielegalny
Schwarzkauf, der – kupno nielegalne
Schwarzmarkt, der – czarny rynek
schwebend – zawieszony, zawisły
Schwebezustand, der – stan zawieszenia
Schweigen, das – milczenie
Schweigepflicht, die – obowiązek zachowania tajemnicy
Schwerbehinderter, der – ciężko upośledzony
schwören – przysięgać
Schwur, der – przysięga
Schwurgericht, das – sąd przysięgłych
Selbstbehalt, der – udział własny ubezpieczonego
Selbstbelieferung, die – samodostawa
Selbstbestimmung, die - samostanowienie
Selbsthilfe, die – samopomoc
Selbsthilferecht, das – prawo do samopomocy
Selbsthilfeverkauf, der – sprzedaż w przypadku zwłoki wierzyciela w odbiorze świadczenia
Selbstkontrahieren, das – dokonanie czynności prawnej z samym sobą jako przedstawicielem innej osoby
Selbstmord, der – samobójstwo
Selbstmörder, der – samobójca
Selbstorganschaft, die – tworzenie organów z członków osoby prawnej
Selbstschuldner, der – poręczający jako współdłużnik solidarny
Selbstverteidigung, die – samoobrona
Selbstvervaltung, die – samorząd
Servitut, die – służebność
Sexualdelikt, das – przestępstwo na tle seksualnym
Sicherheit, die – zabezpieczenie, bezpieczeństwo, pewność
Sicherheitshinterlegung, die – depozyt dla zabezpieczenia
Sicherheitsleistung, die – złożenie zabezpieczenia
Sicherheitsrat, der – rada bezpieczeństwa
Sicherheitsverwarnung, die – przechowanie zabezpieczające
Sicherstellung, die –zabezpieczenie
Sicherung, die – zabezpieczenie, zapewnienie
Sicherungsabrede, die – porozumienie dotyczące bezpieczeństwa
Sicherungsbetrug, der – oszustwo dotyczące zabezpieczenia
Sicherungseigentum, das – własność zabezpieczająca
Sicherungsgeschäft, das – transakcja zabezpieczająca
Sicherungsgrundschuld, die – dług gruntowy zabezpieczający
Sichrungshypothek, die – hipoteka zabezpieczająca
Sicherungsübereignung, die – przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności
Sicherungsverfahren, das – postępowanie zabezpieczające
Sicherungsvertrag, der – umowa ustanawiająca zabezpieczenie
Sichtvermerk, der – wiza
Sichtwechsel, der – weksel płatny za okazaniem
Sippenhaft, die – odpowiedzialność rodzinna
Sittengesetz, das – kodeks etyczny
sittenwidrig – sprzeczny z dobrymi obyczajami, niemoralny
Sittlichkeitsdelikt, das – przestępstwo seksualne
Sitzungspolizei, die – policja sądowa
Sonderbehörde, die – organ specjalny
Sonderdelikt, das – przestępstwo indywidualne
Sondererbfolge, die – szczególny porządek dziedziczenia
Sondergericht, das – sąd specjalny
Sondergut, das – odrębny majątek
Sondernutzung, die – użytkowanie szczególne
Sonderrecht, das – przywilej
Sonderrechtsnachfolge, die – szczególne następstwo prawne
Sonderrechtverhältnis, das – szczególny stosunek władczy
Sondervermögen, das – majątek odrębny
Sonderverordnung, die – rozporządzenie specjalne
Sorgfalt, die – staranność
Sorgfaltspflicht, die – obowiązek staranności
Sorgfaltspflichtsverletzung, die - naruszenie obowiązku staranności
Sozialarbeiter, der – pracownik socjalny
Sozialbindung, die – społeczne zobowiązanie
Sozialgericht, das – sąd do spraw socjalnych
Sozialgesetzbuch, das – kodeks socjalny
Sozialhilfe, die – pomoc socjalna
Sozialleistung, die – świadczenie socjalne
Sozialleistungsanspruch, der – roszczenie o świadczenie socjalne
Sozialpflichtigkeit, die – powinność społeczna
Sozialrecht, das – prawo socjalne
Sozialversicherung, die – obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
Spender, der – dawca
Spezialhandlungsvollmacht, die – specjalne pełnomocnictwo handlowe
Speziesschuld, die – dług rzeczy oznaczonej co do tożsamości
Sprecher, der – rzecznik
Sprengstoff, der – materiał wybuchowy
Spruch, der – orzeczenie
Spruchkörper, der – skład orzekający
Spruchrichter, der – sędzia orzekający
Spruchreif – dojrzały do orzeczenia
Staatenbund, der – konfederacja państw
Staatenlos - bezpaństwowy
Staatsangehörigkeit, die – obywatelstwo
stattgeben – zasądzić, uwzględnić
statthaft – dopuszczalny
Staatsgebiet, das – terytorium państwowe
Staatsgeheimnis, das – tajemnica państwowa
Staatsgewalt, die – władza państwowa
Staatsnotstand, der – stan wyższej konieczności państwowej
Saatsoberhaupt, der – głowa państwa
Staatspräsident, der – prezydent państwa
Staatsverwaltung, die – administracja państwowa
Staatsvolk, das – naród państwa
Stammeinlage, die –wkład udziałowca
Stammkapital, das – kapitał zakładowy
Standesamt, das – urząd stanu cywilnego
Standesbeamter, der – urzędnik stanu cywilnego
Staathaftigkeit, die – dopuszczalność
Stellvertreter, der – przedstawiciel, zastępca
Stellenvermittlung, die – pośrednictwo pracy
Sterbebuch, das – księga zgonów
Sterbegeld, das – zasiłek pogrzebowy
Sterbehilfe, die – eutanazja
Sterbeurkunde, die – akt zgonu
Steuer, die – podatek
Steuererklärung, die – zeznanie podatkowe
Steuererlass, der – zwolnienie od podatku
Steuerflucht, die – ucieczka przed podatkami
Steuerfrei – wolny od podaktu
steuerpflichtig – podlegający opodatkowaniu
Steuerrecht, das – prawo podatkowe
Steuerrichtlinie, die – wytyczne dotyczące podatków
Steuerungsfähigkeit, die – zdolność kierowania swoim postępowaniem
Steuervergünstigung, die – ulga podatkowa
Stichtag, der – dzień ostateczny, termin ostateczny
Stimmenmehrheit, die – większość głosów
Stimmenthaltung, die – wstrzymanie się od głosu
Strafanstalt, die – zakład karny
Strafantrag, der – wniosek prokuratora
Strafanzeige, die – akt oskarżenia
Strafaufhebungsgrund, der – podstawa uchylenia kary
Strafaufschub, der – odroczenie wykonania kary
Strafausschliessungsgrund, der – okoliczność wyłączająca karę
Strafaussetzung, die – warunkowe zawieszenie kary
strafbar – karalny
Strafbarkeit, die – karalność
Strafbefehl, der – sądowy nakaz karny
Strafe, die – kara
Strafgefangener, der – więzień
Strafgesetzbuch, das – kodeks karny
Strafkammer, die – izba karna
straflos – niekaralny, bezkarny
Strafmilderung, die – złagodzenie kary
Strafmündigkeit, die – zdolność do odpowiedzialności karnej
Strafprozess, der – proces karny
Strafregister, das – rejestr skazanych
Straftat, die – czyn karalny
Strafverschärfung, die – zaostrzenie kary
Strafvollstreckung, die – wykonanie kary
Strassenverkehrsdelikt, das – przestępstwo ruchu drogowego
Streit, der – spór
streitbefangen – będący przedmiotem sporu
Streitgegenstand, das – przedmiot sporu
Streitsache, die – sprawa sporna
Streitverkündung, die – przypozwanie
streitig – sporny
Streitigkeit, die – spór
strittig - sporny
Strohmann, der - podstawiony czlowiek przy zawarciu umowy
Stundung, die – odroczenie, prolongata
Subvention, die – subwencja
Sucht, die – nałóg
Suizid, der – samobójstwo
Sukzession, die – sukcesja
Supranational – ponadnarodowy
Syndikus, der – syndyk