T

 
Tagelohn, der – płaca dzienna
Tagesordnung, die – porządek dzienny
Tagessatz, der – przelicznik grzywny na dni, stawka dzienna
Tagung, die – posiedzenie, obrady, sesja
Tarif, der – taryfa opłat
Tariffähigkeit, die – zdolność do zawierania układów zbiorowych pracy
Tarifgebundenheit, die – związanie układem zbiorowym
Tarifrecht, das – prawo dot. układów zbiorowych
Taschendieb, der – złodziej kieszonkowy
Taschengeld, das – kieszonkowe
Tat, die – czyn
Tatbestand, der – stan faktyczny, zespół znamion czynu przestępczego
Tatbestandsirrtum, der – błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu przestępczego
Tatbestandsmerkmal, das – znamię czynu zabronionego
Tatbeteiligter, der – uczestniczący w czynie przestępczym
Tateinheit, die – idealny zbieg przestępstw
Tatentschluss, der – postanowienie o czynie
Tathandlung, die – czynność faktyczna
Tatherrschaft, die – władza nad czynem
Tätige Reue, die – czynny żal
Tatmehrheit, die – zbieg przestępstw
Tatort, der – miejsce popełnienia czynu
Tatsache, die – fakt
Tatumstand, der – okoliczność czynu
Tatverdacht, die – podejrzenie o przestępstwo
Täter, die –sprawca
Täterschaft, die - sprawstwo
Tätigkeit, die – aktywność, działalność, praca
Tausch, die – wymiana, zamiana
Täuschung, die – wprowadzenie w błąd
Teilbescheid, der – decyzja częściowa
Teilhaber, der – udziałowiec, wspólnik
Teilnahme, die – uczestnictwo, wziącie udziału
Teilleistung, die – świadczenie częściowe
Teilschuld, die – dług częściowy
Teilung, die – podział
Termin, der –termin
Territorialitätsprinzip, das – zasada terytorialności
Teritorialstaat, der – państwo terytorialne
Testament, das – testament
Testamentsvollstrecker, der – wykonawca testamentu
Tilgung, die – umorzenie, spłata
Todeserklärung, die – uznanie za zmarłego
Todesstrafe, die – kara śmierci
Todesvermutung, die – domniemanie śmierci
Totschlag, der – zabójstwo
Trauung, die – ślub
Trennung, die – rozdział, separacja
Treu und Glauben – dobra wiara
Treuhand, die – powiernictwo
Trödelvertrag, der – umowa o sprzedaż po oznaczonej cenie
Trunkenheit, die – nietrzeźwość
Typenzwang, der – przymus typizacji
 
 

U

 
Überbringer, der – oddawca, doręczyciel, okraziciel
Übereignung, die – przeniesienie
Übereinkommen, das – uzgodnienie, ugoda
Übereinstimmung, die – zgodność
Übergabe,  die – przekazanie, wydanie
Überlassung, die – odstąpienie
Übermittlung, die – przekazanie
Übernahme, die – przejęcie
Überschreitung, die – przekroczenie
Überschuldung, die – nadmierne zadłużenie
Überwachung, die – nadzór, kontrola
Überweisung, die – przelew
Überweisungsbeschluss, der – postanowienie sądu o przelewie zajętej wierzytelności
Überziehung, die - przekroczenie
Üble Nachrede, die – zniesławienie
Umgangsrecht, das – prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem
Umsatzsteuer, die – podatek obrotowy
Unabtretbarkeit, die – niezbywalność, nieprzenoszalność
Unanfechtbarkeit, die – niezaskarżalność, niewzruszalność
unbeeidigt – niezaprzysiężony
unbefristet – bezterminowy
unbefugt – nieupoważniony
unbegründet – niezasadny
unbewegliche Sache, die – rzecz nieruchoma
Unbotmässigkeit, die – nieposłuszeństwo
Unecht – nieprawdziwy
Unehlich – nieślubny
Unehelichkeit, die - nieślubność
Unentgeltlichkeit, die – nieodpłatność
unentschieden – nierozstrzygnięty
unerlaubt – niedozwolony
unfähig – niezdolny
Unfall, der – wypadek
Unfallbeteiliger, der – uczestnik wypadku
Unfallhaftpflicht, die – obowiązek ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wypadek
Unfallverhütung, die – zapobieganie wypadkom
Unfallversicherung, die – ubezpieczenie od wypadku
Unfreiwillig – niedobrowolny
Ungeboren – nienarodzony
Ungerecht – niesprawiedliwy
ungerechtfertigt – niesłuszny, bezpodstawny
Ungültigkeit, die – nieważność
Ungültigkeitserklärung, die – oświadczenie o unieważnieniu
Universalsukzession, die – sukcesja uniwersalna
Unkenntnis, die – nieznajomość, brak wiedzy
unlauter – nieuczciwy
Unmöglichkeit, die – niemożliwość
Unmündigkeit, die - małotelniość
unrecht – niesłuszny, niesprawiedliwy
Unschuld, die – niewinność
Untätigkeitsklage, die – powództwo z powodu bezczynności urzędu
Unterhalt, der – utrzymanie, alimentacja
Unterhaltsanspruch, der – roszczenie alimentacyjne
Unterhaltspflicht, die – obowiązek utrzymania
Unterhaltsrecht, das – prawo zatrzymania
Unterlassen, das – zaniechanie
Unterlassungsanspruch, der – roszczenie o zaniechanie
Unterlassungsdelikt, das – przestępstwo z zaniechania
Unterlassungsklage, die – powództwo o zaniechanie
Untermiete, die – podnajem
Untermietvertrag, der – umowa podnajmu
Unternehmen, das – przedsiębiorstwo
Unterpacht, die – poddzierżawa
Untersagung, die – zakaz
Unterschlagung, die – defraudacja, sprzeniewierzenie
Untersuchung, die – badanie, kontrola, rewizja
Untersuchungsgefangener, der – podejrzany w areszcie śledczym
Untersuchungshaft, die – areszt śledczy
Untersuchungsrichter, der – sędzia śledczy
Untervermächtnis, das - obciążenie zapisu testamentowego
Unterzeichnung, die – podpis, podpisanie
Untreue, die – niewierność, nadużycie zaufania
Unvereinbarkeit, die – sprzeczność, niemożność pogodzenia ze sobą
unverjährt – nieprzedawniony
Unzurechnugsfähigkeit, die – niezdolność do przypisania winy
Urheber, der –twórca, autor
Urkunde, die – dokument
Ursache, die – przyczyna
Urteil, das –wyrok
Urteilsgebühr, die – opłata od wyroku
Urteilsgrund, der – uzasadnienie od wyroku
Urteilsverkündung, die – ogłoszenie wyroku
Urteilsvollstreckung, die – wykonanie wyroku
 
 

V

 
Vaterschaft, die – ojcostwo
Verabredung, die – umówienie się, uzgodnienie
Verabschiedung, die – uchwalenie
Veränderung, die – zmiana
Veranlassung, die – powód, polecenie, zarządzenie
verantwortlich – odpowiedzialny
Verantwortung, die – odpowiedzialność
Veräußerer, de – zbywca, zbywający
Veräußerung, die – alienacja, zbycie
Veräusserungsverbot, das – zakaz zbycia
Verbandstarifvertrag, der – układ zbiorowy zawarty ze związkiem pracodawców
Verbesserung, die - poprawa
verbieten – zabronić, zakazać
verbindlich – zobowiązujący, wiążący
Verbindlichkeit, die – zobowiązanie
Verbot, das –zakaz
Verbraucher, der – konsument
Verbraucherschutz, der – ochrona konsumenta
Verbraucherschutzgesetz, das – ustawa o ochronie konsumenta
Verbrauchsteuer, die – podatek konsumpcyjny
Verbrechen, das – zbrodnia, przestępstwo
Verdacht, der – podejrzenie
Verdächtigter, der – podejrzany
Verdachtsmoment, der – poszlaka
Verdienst, der – zarobek, zysk
Verdunkelung, die – zacieranie śladów, matactwo
Verdunkelungsgefahr, die – niebezpieczeństwo matactwa
Vereidigung, die – zaprzysiężenie
Verein, der - stowarzyszenie
Vereinbarung, die – uzgodnienie, porozumienie, umowa
Vereinigung, die – zjednoczenie
Vereinigungsfreiheit, die – wolność zrzeszania się
Vererbung, die – dziedziczność
Verfahren, das – postępowanie, proces
Verfahrensbeteiligter, der – uczestnik
Verfahrensgrundsatz, der – zasada procesowa
Verfahrensrecht, das – prawo procesowe
Verfall, der – przepadek, utrata
verfassen – sporządzić, zredagować
Verfassung, die – konstytucja, ustrój
Verfolgung, die – pościg, ściganie
Verfügung, die – zarządzenie, rozporządzenie
Vergehen, das – występek
Vergewaltigung, die – zgwałcenie
Vergiftung, die - zatrucie
Vergleich, der – ugoda, układ, porównanie
Vergünstigung, die – ulga, przywilej
Vergütungsanspruch, der – roszczenie o wynagrodzenie
Verhaftung, die – aresztowanie
Verhältnis, das – stosunek, relacja, związek
Verhandlung, die – negocjacje, rokowania, pertraktacje, rozprawa
Verhandlungsfähigkeit, die – zdolność postulacyjna
Verhängung, die – nałożenie, wymierzenie
Verhör, das- przesłuchanie
verjährbar – podlegający przedawnieniu
verjährt – przedawniony
Verjährung, die – przedawnienie
Verkauf, der – sprzedaż
Verkahrsdelikt, das – przestępstwo ruchu
Verkehrsgefährdung, die – zagrożenie ruchu
Verkehrsstrafrecht, das – prawo karne drogowe
Verkehrsunfall, der – wypadek drogowy
Verkehrsunfallflucht, die – ucieczka kierowcy po wypadku
verklagen – zaskarżyć
Verkündung, die – ogłoszenie, obwieszczenie
Verlängerung, die – przedłużenie
Verleihung, die - użyczenie
Verletzung, die – naruszenie,
Verleumdung, die – oszczerstwo
Verlust, der – strata, utrata, ubytek
Vermächtnis, das – zapis testamentowy
Vermieter, der – wynajmujący
Vermittler, der – pośrednik
Vermögen,das – majątek, mienie
Vermutung, die – domniemanie
Vernehmung, die – przesłuchanie
Verordnung, die – rozporządzenie
Verpachtung, die – wydzierżawienie
Verpfändung, die – zastaw, ustanowienie zastawu
Verpflichtung, die – zobowiązanie, powinność
Verrichtungsgehilfe, der – osoba, którą posłużono się w wykonaniu zobowiązania
Versäumnis, das- zaniedbanie, opuszczenie, niestawienie się
Versäumung, die – uchybienie, zaniedbanie
Verschaffungsvermächtnis, das – zapis testamentowy przedmiotu nie należącego do spadku
Verschulden, das – zawinienie
Verschuldung, die – zadłużenie
Versöhnung, die – pojednanie
Verstoß,der – naruszenie, uchybienie
Verstümmelung, die – okaleczenie, zniekształcenie
Versuch, der - usiłowanie
Verteidiger, der- obrońca
Vertrag, der – umowa
vertragswidrig – sprzeczny z umową
Vertreter, der – reprezentant, przedstawiciel
verurteilen – skazać
Verwahrung, die – przechowanie, depozyt
Verwahrungsbruch, der – uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie przedmiotów lub pism będących w urzędowym przechowaniu
Verwaltung, die – administracja, zarząd
Verwaltungsakt, der – akt administracyjny
Verwandschaft, die – pokrewieństwo
Verwarnung, die – ostrzeżenie, upomnienie
Verweis, der – nagana, upomnienie, odesłanie
Verzeichnis, das – spis, wykaz
Verzicht, der – zrzeczenie się, rezygnacja
Verzichtsurteil, das – wyrok w oparciu o zrzeczenie się roszczenia przez powoda
Verzug, der – zwłoka
Verzugsschaden, der – szkoda wskutek zwłoki
Vindikationsklage, die – skarga windykacyjna
Vollmacht, die – pełnomocnictwo, umocowanie
Vollstreckbarkeit, die – wykonalność
Vollstreckung, die – wykonanie, egzekucja
Vollstreckungsabwehrklage, die – powództwo przeciwegzekucyjne
Vollstreckunsgbescheid, der – wykonalny nakaz zapłaty
Vollstreckungsschuldner, der – dłużnik egzekucyjny
Vollstreckungsschutz, der – ochrona przed egzekucją
Vollstreckungstitel, der – tytuł egzekucyjny
Vollstreckungsverfahren, das – postępowanie egzakucyjne
Vollzugsanstalt, die – zakład karny
Vollzugsbeamter, der – urzędnik egzekucyjny
Vollzugspolizei, die – policja wykonawcza
Vorausabtretung, die – cesja przyszłych wierzytelności
Vorbehalt, der – zastrzeżenie
Vorbehaltsurteil, das – wyrok z zastrzeżeniem
Vorbescheid, der – decyzja wstępna
Vorbeugunshaft, die – areszt prewencyjny
Voreid, der – przysięga przed złożeniem zeznań
Vorkaufsrecht, das- prawo pierwokupu
vorläufig – tymczasowy
Vorlegung, die – przedłożenie
Vorleistung, die – świadczenie wcześniejsze
Vormerkung, die- zastrzeżenie
Vormiete, die – przedwstępna umowa najmu
Vormund, der- opiekun
Vornahmeklage, die – powództwo o wydanie aktu administracyjnego
Vorrangig – mający pierwszeństwo
Vorsatz, der – zamiar, zamysł
Vorschrift, die – przepis
Vorteil, der – korzyść
Vorwurf, der – zarzut