N

 
nachaddieren – ponownie przeliczać
nachahmen – imitować, kopiować
Nachahmung,die – kopia
Nachahmungskriminalität, die - przestępczość naśladowcza
nach Ablauf der Frist - po upływie terminu
nach Absprache - zgodnie z umową
nach Abzug der Kosten - po potrąceniu kosztów
nach Aktenlage entscheide - rozstrzygnąć na podstawie zebranych w sprawie materiałów
Nachbar, der – sąsiad
Nachbarrecht, das - prawo sąsiedzkie
Nachbarschaftsklage, die – powództwo z tyt. praw sąsiedzkich
Nachbarschutz, der - ochrona sąsiadów
Nachbarschützend -w celu ochrony sąsiadów
Nachbearbeitung, die – postprodukcja
Nachbedachter, der - uprawniony z testamentu w dalszej kolejności
Nachbelastung, die – obciążenie uzupełniające
Nachbesserung, die – poprawka
Nachbesserungspflicht, die – obowiązek usunięcia wady
Nachbareigentümer, der - właściciel sąsiadującej nieruchomości
Nachbesteuerung, die – dodatkowe opodatkowanie
Nachbezahlung, die – dopłata
nach Belieben des Gerichts  -  według uznania sądu
nach bestem Wissen und Gewissen -  według najlepszej wiedzy i przekonania
nach Beweisen fahnden - szukać dowodów
nach billigem Ermessen handeln - działać zgodnie ze słuszną oceną
nach dem Befund des Sachverständigen - według orzeczenia rzeczoznawcy
nach dem Befund des Sachverständigen - według orzeczenia biegłego
nach dem Buchstaben des Gesetzes - zgodnie z literą prawa
nach dem Gesetz - według ustawy
nach dem Inhalt des Urteils - zgodnie z treścią wyroku
nach dem Stand der neusten Erkenntnisse - w świetle obecnej wiedzy
nach den Erkenntnissen der Polizei - zgodnie z rozpoznaniem policji
nach den geltenden Bestimmungen - zgodnie z obowiązującymi przepisami
nach den Ursachen des Unfalls suchen - badać przyczyny wypadku
nachehelich - po rozwiązaniu małżeństwa
nachehelich - pomałżeński
nachehelicher Unterhalt - alimentacja po rozwiązaniu małżeństwa
Nacheid, der – przyżeczenie po złożeniu zaznania
nacheinander – jeden po drugin
nach einem Straftäter fahnden - ścigać przestępcę
nach Eintritt der Volljährigkeit - po osiągnięciu pełnoletności
nach erfolgter Eheschließung -  po zawarciu związku małżeńskiego
Nacherbe, der – spadkobierca zastępczy
Nacherbfolge, die – sukcesja następcza
Nacherbrecht, das -    prawo do spadku następczego
Nacherbschaft, die – spadek następczy
Nacherfüllung, die - ponowne wykonanie zobowiązania
Nacherfüllungsrecht, das - prawo żądania ponownego wykonania zobowiązania
nach Erhebung der Klage - po wniesieniu powództwa
nach geltendem Recht - według obowiązującego prawa
Nachfristsetzung, die - wyznaczenie dodatkowego terminu
nachfolgend – dalszy, kolejny
nachfolgend ... genannt - zwany dalej ...
Nachfolger, der – następca
Nachforderung, die – roszczenie dodatkowe
Nachforschung, die- dochodzenie, badanie
Nachfrage, die – popyt, zapytanie
Nachfrist, die – przedłużenie terminu, prolongata
Nachgangshypothek, die -hipoteka stanowiąca zabezpieczenie w drugiej kolejności
nachgemacht – dorobiony, podrobiony
Nachgründung, die - późniejsze nabycie mienia przez spółkę
Nachhaftung, die - dalsza odpowiedzialność cywilna, ustawowy stan faktyczny przedłużający odpowiedzialność deliktową
Nachhaftungsfall, der - przypadek ustawowego stanu faktycznego przedłużającego odpowiedzialność deliktową
nachhaltig – trwały, ciagły
nach Handelsrecht - na podstawie prawa handlowego
Nachholung, die – nadrobienie
Nachkommenschaft, die – potomstwo
nach Lage der Akten entscheiden - rozstrzygnąć na podstawie akt
nach Lage der Tatsachen - de facto
Nachlaß, der – spadek, spuścizna, rabat
Nachlassabwicklung, die - regulowanie spraw spadkowych
Nachlassaktivmasse, die - masa czynna spadku
Nachlassanspruch, der - roszczenie o spadek
Nachlassaufteilung, die - podział spadku
Nachlassauseinandersetzung, die - rozliczenie spadku
Nachlassangelegenheit, die – sprawa spadkowa
Nachlassbesitz, der - posiadanie spadku
Nachlassbesteuerung, die - opodatkowanie spadku
Nachlassbewertung, die - wycena spadku
Nachlassgericht, das – sąd spadku
Nachlässigkeit, die – niestaranność, opieszałość
Nachlassinsolvenz, die - upadłość masy spadkowej
Nachlassinventar, das - inwentarz spadkowy
Nachlasskauf, der - kupno spadku
Nachlasspfleger, der – kurator spadku
Nachasspflegschaft, die – kuratela spadku
Nachlassregister, der - rejestr spadku
Nachlassrichter, der - sędzia ds. spadkowych
Nachlasssache, die – sprawa spadkowa
Nachlassschuld, die - dług spadkowy
Nachlassschuldner, der -dłużnik spadkowy
Nachlassverbindlichkeit, die - zobowiązanie spadkowe
Nachlassverfahren, das - postępowanie spadkowe
Nachlassvergleich, der - ugoda spadkowa
Nachlassvermögen, das - majątek spadkowy
Nachlassverteilung, die - podział spadku
Nachlassveruntretiung, die - sprzeniewierzenie spadku
Nachlassverwalter, der - zarządca spadku
Nachlassverwaltung, die - zarząd spadku
Nachlassverzeichniss, das – spis spadku
Nachlieferung, die – dostawa późniejsza reszty, dostawa dodatkowa
nach Maßgabe des Gesetzes - stosownie do ustawy
Nachmieter, der – najemca następny
Nachnahme, die – zaliczenie ,pobranie
Nachname, der – nazwisko (rodowe)
nachpartnerschaftlicher Unterhalt  - alimentacja po zniesieniu partnerstwa życiowego
nachrangig – niższej rangi
nachrangige Insolvenzgläubiger - wierzyciele upadłego dalszej kolejności
Nachrede, die – obmowa
nachreichen – doręczyć później, dosłać
nach reiflicher Erwägung  - po dokładnym rozpatrzeniu
nach Rücksprache - po porozumieniu
Nachricht, die – informacja, wiadomość
Nachruf, der – nekrolog
Nachschlüssel, der - klucz podrobiony
Nachschlüsseldiebstahl, der - kradzież przy użyciu podrobionego klucza
Nachschub, der – dowóz
Nachschubklausel, die - klauzula uzupełnienia towarów do wartości zabezpieczenia pożyczki
Nachschussaufforderung, die -  wezwanie do uiszczenia dopłaty
Nachsendung, die – dosłanie
Nächstberechtigt - najbliżej uprawniony
Nächstberufener, der - powołany w najbliższej kolejności do objęcia spadku
nachstehend – nastepujący, kolejny
Nachtarbeit, die – praca w porze nocnej
Nachteil, der – niekorzyść, uszczerbek
nachtragen – dodawać, uzupełniać
Nachtragsanklage, die – wniesienie dodatkowego oskarżenia na rozprawie
nach Treu und Glauben - rzetelnie
Nachweis, der – dowód, potwierdzenie, wykazanie
Nachweispflicht, die - obowiązek udokumentowania
Nachwirkung, die – działanie późniejsze, następstwa
Nachwuchs, der – potomstwo
Nachzahlung, die – dopłata
Näheres, das – bliższe szczegóły, wyjaśnienia
Name, der – nazwisko
Namensehe, die - małżeństwo w celu uzyskania nazwiska
Namenserteilung, die - nadanie nazwiska
Nämlichkeitsbescheinigung, die - poświadczenie identyczności
Nasciturus (lat.) – osoba poczęta, lecz nienarodzona
Nationalbank, die – bank narodowy
Nationalität, die – narodowość
naturalia negotii - składniki treści czynności prawnej przedmiotowo nieistotne
Naturdenkmal, das – pomnik przyrody
natürliche Person - osoba fizyczna
natürlicher Tod - śmierć naturalna
Naturschutz, der – ochrona przyrody
Naturschutzgesetz, das - ustawa o ochronie środowiska naturalnego
Ne bis in idem – nie można dwa razy orzekać w tej samej sprawie
Nebenabrede, die – dodatkowe porozumienie umowne, klauzula
Nebenberuf, der – zawód dodatkowy
Nebenbesitz, der – posiadanie równoległe
Nebenfolge, die – skutek uboczny
Nebenleistung, die – świadczenie dodatkowe
Nebenstrafe, die – kara dodatkowa
negativ – negatywny, przeczący
negative Feststellungsklage - powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Neigung, die – skłonność
Nennbetrag, der – kwota nominalna
Nennwert, der – wartość nominalna
Nepotismus, der – nepotyzm
neu – nowy
Neuigkeit, die – nowość
Neufestsetzung, die - nowe ustalenie
Neuling, der – nowicjusz
Nichtanerkennung, die – nieuznanie
Nichtbeachtung, die – nieprzestrzeganie
Nichtberechtigter, der – nieuprawniony
Nichteinhaltung, die – niedotrzymanie
Nichtigkeit, die – nieważność
Nichtigkeitsklage, die – powództwo z powodu nieważności
nicht ständig Beschäftigter - zatrudniony tymczasowo
nichtvermögensrechtlich - dotyczący praw niemajątkowych
Nichtvermögensschaden, der - szkoda niemajątkowa
nicht zuständig - niekompetentny
Niederlage, die – klęska
Niederlassung, die – oddział, filia
Niederlegung, die – rezygnacja, złożenie
Niederschrift, die – protokół
Nießbrauch, der- użytkowanie
Nießbrauch an beweglichen Sachen - użytkowanie rzeczy ruchomych
Nießbrauch an Grundstück - użytkowanie nieruchomości gruntowej
Niveau, das – poziom
Norm, die - norma prawna
Normadressat,der -  adresat normy
normative Auslegung, die - wykładnia normatywna,
normative Rechtsbegriffe  - normatywne pojęcia prawne
normative Tatbestandsmerkmale - normatywne znamiona czynu przestępnego
Normenkontrolle,die - kontrola zgodności norm z ustawą zasadniczą
Normenkontrollverfahren, das - postępowanie dotyczące zgodności norm z ustawą zasadniczą
normwidrig – sprzeczyn z normą
Not, die – potrzeba, konieczność
Notwehr, die – obrona konieczna
Notar, der – notariusz
Notarasessor, der - asesor notarialny
Notargebühr, die  - taksa notarialna
Notariatskosten, pl - koszty notarialne
Notariatsreferendariat, das - aplikacja notarialna
Notariatssiegel, das - pieczęć notarialna
Notariatsurkunde, die - akt notarialny
nötig – konieczny, potrzebny
Nötigung, die – zmuszanie, “groźba karalna”
notwendig – konieczny
Notwegdienstbarkeit, die - służebność drogi koniecznej
Notwehr, die - obrona konieczna
Notwehrexzess, der - przekroczenie granic obrony koniecznej
Novelle, die – nowela (ustawy)
Novellierung, die- nowelizacja
Nüchternheit, die – trzeźwość
Nuklearenergie , die – energia nuklearna
nur für den privaten Gebrauch - tylko do użytku osobistego
nur für den Privatgebrauch - tylko do użytku prywatnego
Nutzbarkeit, die – użyteczność
Nutznießungsrecht, das - prawo użytkowania
Nutzung, die – użytkowanie
 
 

O

 
obdachlos - bezdomny
Obduktion, die – obdukcja
Obduktionsbefund, der - wynik obdukcji
Obduzieren - przeprowadzić sekcję zwłok
Obergericht, das – sąd wyżjesz instancji
Oberstaatsanwalt, der - prokurator naczelny
Oberstaatsanwalt, der - prokurator naczelny przy Sądzie Krajowym
Oberste Anwaltskammer, die - Naczelna Rada Adwokacka
oberste Behörde - organ najwyższy
Oberstes Gericht, das – Sąd Najwyższy
Obhut, die – piecza, opieka
Obhutspflicht, die – obowiązek opieki
Objekt, das – obiekt, rzecz
objektiv – obiektywny
Obliegenheit, die – obowiązek, powinność
Obliegenheitsverletzung, die – naruszenie obowiązku
obligatorisch – obowiązkowy, obligatoryjny
obligatorisches Recht, das - prawo zobowiązań
Obligo,das - zobowiązanie
Obmann, der - Rzecznik Praw Obywatelskich
obsiegen – wygrać sprawę
obsiegende Partei - strona wygrywająca sprawę
offen – jawny, otwarty
Offenbarung, die – ujawnienie
Offene Handelsgesellschaft, die – jawna spółka handlowa
offenkundig – jawny, powszechnie wiadomy
offenlegen - podać do wiadomości
Offenlegung, die – ujawnienie, wyjaśnienie
Offenlegung der Informationsquelle - ujawnienie źródła informacji
offensichtlich – oczywisty
öffentlcih - publiczny
Öffentlichkeit, die – jawność, opinia publiczna
öffentlich-rechtlich – publiczno-prawny
Offerent, der – oferent
Offizialbetrieb, der - postępowanie z urzędu
Offizialdelikt, das - przestępstwo ścigane z urzędu
Offizialprinzip, das - zasada ścigania z urzędu
Offizialverfahren, das - postępowanie prowadzone z urzędu
Offizialverteidiger, der - obrońca z urzędu
offiziell – oficjalny
ohne – bez
ohne Namen  - anonimowo
Ohrenzeuge, der – świadek ze slyszenia
Opfer, das –ofiara
Opferentschädigungsgesetz, das - ustawa o odszkodowaniu dla ofiar przestępstw
Opfergrenze, die - granica ponoszenia ofiar
Opferschutz, der – ochrona ofiar przestepstw
Opponent, der – opponent
Opportunität, die - dogodność
Opposition, die – opozycja
optimal - optymalny
Option, die - opcja
ordentlich – powszechny, porządny
ordentliche Gerichtsbarkeit, die - sądownictwo powszechne
ordentliches Testament - testament zwykły
Order, die – zlecenie, dyspozycja, polecenie
Ordnung, die- porządek, regulamin
Ordnungsamt, die – urząd d/s porządku publicznego
Ordnungsbehörden, pl  - organy ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego
Ordnungsdienst, der - służba porządkowa
Ordnungsgeld, das - grzywna za naruszenie porządku
ordnungsgemäß – przepisowy, właściwy
Ordnungsmaßnahme, die – środek porządkowy
Ordnungsrecht, das - prawo porządkowe
Ordnungsstrafe, sie- kara porządkowa
ordnungswidrig - sprzeczny z regulaminem
Ordnungswirdrigkeit, die – wykroczenie
Ordnungswidrigkeitsgesetz, das - ustawa o wykroczeniach
ordre public (öffentliche Ordnung) - porządek publiczny
Organ, das – organ, narząd
Organ der Europäischen Union, das - Organ Unii Europejskiej
Organ der Rechtspflege, das - organ wymiaru sprawiedliwości
Organ der Verwaltung, das - organ administracyjny
Organ des Staates, das - organ państwowy
Organisation, die – organizacja
Original, das – oryginał
Originaltestament, das - oryginał testamentu
orginär – pierwotny
originärer Erwerb - nabycie pierwotne
Ort, der – miejsce, miejscowość
Ortrecht, das - prawo miejscowe
Ortsverwaltung, die - administracja miejscowa
Ostseeländer, pl - kraje bałtyckie
Ostverträge, pl - układy wschodnie
 
 

P

 
Pacht, die – dzierżawa
Pachtbedingungen, pl - warunki dzierżawy
Pachtdauer, die - okres dzierżawy
Pachteinnahmen, pl - wpływy z dzierżawy
pachten - wydzierżawić (brać w dzierżawę)
Pachtgrundstück, das - nieruchomość gruntowa oddana w dzierżawę
Pachtinventar, das - inwentarz dzierżawiony
Pachtjahr, das -rok dzierżawny
Pachtkredit, der - kredyt dla dzierżawcy
Pächter, der – dzierżawca
Pachtvertrag, der – umowa dzierżawy
Packung, die – paczka, opakowanie
Pacta sunt servanda – umowy muszą być dotrzymywane
Paket, das – paczka
Pakt, der – układ, umowa, porozumienie
Panne, die – awaria, defect
Papiere, pl - dokumenty
Paragraph, der – paragraf
Parallelfall, der – podobna/ analogicza sprawa/przypadek
Paraphe, die – parafa
Partei, die - strona w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, strona umowy, partia polityczna
Parteiabmachung, die - porozumienie między stronami umowy
parteiisch – arbitralny, stronniczy
Parität, die – parytet
partiarische Rechtsgeschäft, der - czynność prawna warunkowa,
Parkplatz, der – parking
Parkschein, der – kwit/ bilet parkingowy
Parkverbot, das – zakaz parkowania
Parlament, das – parlament
Parlament auflösen - rozwiązać parlament
Parlament einberufen -  powołać parlament
parlamentarische Demokratie, die - demokracja parlamentarna
parlamentarische Immunität - immunitet parlamentarny
Parlamentarische Versammlung, die - Zgromadzenie Parlamentarne
Parlamentsbeschluss, der - uchwała parlamentarna
Parlamentsdebatte, die - debata parlamentarna
Parlamentsbeschluß, der – uchwała parlamentu
Parlamentsauflösung, die – rozwiązanie parlamentu
Parlamentseinberufung, die – zwołanie parlamentu
Partei, die – partia, strona w procesie, strona umowy
Parteiabmachung, die – porozumienie miedzy stronami
Parteifähigkeit, die – zdolność procesowa
Parteiführer, der – kierownik partii
Parteisprecher, der – rzecznik prasowy partii
Parteitag, der – zjazd partyjny
Parteivorstand, der – kierownictwo partii
Partner, der- partner
Partnerschaft,die – partnerstwo
Parzelle, die – parcela
Paß, der – passport
Passagier, der – pasażer
passiv – bierny
passives Wahlrecht - bierne prawo wyborcze
Patent,das – patent
Patentanmeldung, die – zgłoszenie patentowe
Patentanwalt, der – rzecznik patentowy
Patentinhaber, der – uprawniony z patentu
Patentrecht, das – prawo patentowe, prawo do patentu
Patentregiester, rejestr patentowy
Patient, der – pacjent
pauschal – ryczałtowy
Pauschalbetrag, der – kwota ryczałtowa
Pauschalgebühr, die – opłata ryczałtowa
Pension, die – emerytura
Pensionsalter, das – wiek emerytalny
Pensionsempfänger, pobierający emeryturę
Pensionsfonds, der – fundusz emerytalny
Pensionssystem, das – system emerytalny
per procura - w zastępstwie
per procura (pp., ppa.) - z upoważnienia
Periode, die – okres
periodisch – okresowy
Person, die – osoba
Personalvertretung, die - przedstawicielstwo personelu
Personalvertretungsgesetze, pl -ustawy o przedstawicielstwie personelu w służbie cywilnej
Personenfalschung, die - fałszowanie danych dotyczących stanu cywilnego
Personenrecht, das (subjektives Recht) - prawo podmiotowe
Personenrecht, das  (Recht der naturlichen Personen) - prawo osobowe
Personenschaden. der – szkoda na osobie
Personenschutz, der – ochrona osób
Personenstand, der - stan cywilny
Persönlich haftende Gesellschaft - spółka z cywilną odpowiedzialnością
Persönlichkeit, die – osobowość
Persönlichkeitsrechte, die – prawa osobiste
Petitionsausschuss, der - Komisja Praw Obywatelskich
Petitionsrecht, das - prawo petycji
Pfand, das – zastaw
Pfandbrief,der – hipoteczny list zastawny
pfändbar – możliwy do zajęcia
pfänden – zająć
Pfandleihe, die – lichwa
Pfandrecht, das – prawo zastawu
Pfandrecht an beweglichen Sachen -    zastaw na rzeczach ruchomych
Pfandrecht an einer Forderung - zastaw na wierzytelności
Pfändung, die – zajęcie
Pflege, die – opieka
Pflegebedürftiger, der - osoba wymagająca pielęgnacji
Pflegeeltern, pl - rodzice zastępczy
Pflegeelternteil, der -     przysposabiający
Pflegefamilie, die - rodzina zastępcza
Pflegekind, das – przysposobiony
Pfleger, der – kurator
Pflegschaft, die – kuratela
Pflicht, die – obowiązek
Pflichtgefühl, das - poczucie obowiązku
pflichtgemäß handeln - działać zgodnie z obowiązkami
pflichtgemäß - zgodny z obowiązkami
pflichtig - obowiązkowy
Pflichtkrankenkasse, die - obowiązkowa kasa chorych
Pflichtenkollision, die – kolizja obowiązków
Pflichteteil, der – zachowek
Pflichtteilsanspruch, der - roszczenie o zachowek
Pflichtteilsberechtigter, der - uprawniony do zachowku
Pflichtteilsentziehung, die - pozbawienie zachowku
Pflichtteilsergänzung, die - uzupełnienie zachowku
Pflichtteilsergänzungsanspruch, der - roszczenie o uzupełnienie zachowku
Pflichtteilsrecht, das - prawo do zachowku
Pflichtverletzung, die – naruszenie obowiązku
Pflichtverteidiger, der – obrońca z urządu
pflichtwidrig,  - sprzeczny z obowiązkami
pflichtwidrige Diensthandlung - czynność służbowa sprzeczna z obowiązkiem
pflichtwidriges Verhalten - zachowanie sprzeczne z obowiązkami
Pflicht zum Erscheinen  - obowiązek stawiennictwa
Pflicht zur Erstattung eines Gutachtens - obowiązek wydania opinii
plädieren – wygłosić mowę obrończą lub oskarżycielską
Plädoyer des Staatsanwalts -    mowa oskarżycielska prokuratora
Plagiat, das – plagiat
Plan, der – plan
Plazet, das - zezwolenie
Pleite, die – upadłość, bankructwo
Plenarversammlung, die - zgromadzenie plenarne
Plenum,das - plenum
Plombe, die - plomba
Police, die – polisa
Politik, die – polityka
Politiker, der – polityk
Polizei, die – policja
Polizeihaft, die – areszt policyjny
Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych
polnische Inlandsgeheimdienst - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Polnische Landesversicherungsanstalt (ZUS) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Polnische Nationalbank - Narodowy Bank Polski (NBP)
Popularklage,die – skarga powszechna- do złożenia jej jest uprawniony każdy, także nie mający indywidualnego interesu w ochronie prawnej
positive Feststellungsklage - powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
possessorisch – posesoryjny
Post, die – poczta
Postident - ustalenie tożsamości
Postleitzahl, die – kod pocztowy
Postulat, das – postulat
Potestativbedingung, die – warunek zależny od woli zainteresowanego
Präjudiz, das – prejudykat
Präjudizienrecht, das - prawo precedensowe
präkludieren -    nie rozpatrywać sprawy z powodu upływu terminu prekluzyjnego
Präklusion, die – prekluzja
Präklusivfrist, die – termin prekluzyjny, zawity
Prämisse, die – przesłanka, założenie
Präsident, der – prezydent, prezes, przewodniczący
Prävention, die – prewencja
präventiv – prewencyjny, zapobiegawczy
Präzedenzentscheidung, die - rozstrzygnięcie precedensowe
Prazedenzfall anführen - powołać się na precedens
Presse, die – prasa
Pressegeheimnis, das - tajemnica prasowa
Pressegesetz, das - ustawa prasowa
Preis, der – cena
primär – zasadniczy, główny, pierwotny
Prinzip, das – zasada, maksyma
Priorität, die – piorytet, pierwszeństwo
privat – prywatny, poufny, osobisty
Privatadresse, die - adres prywatny
Privatangelegenheit, die - sprawa prywatna
Privatgrundstück, das - działka prywatna
Privathaftpflichtversicherung, die - prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Privatklagedelikt, das - przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego
Privatkläger, der - oskarżyciel prywatny
Privatisierung, die – prywatyzacja
Privileg, das – przywilej
Probe, die – próba, próbka
Probeanstellung, die - zatrudnienie na okres próbny
Probezeit, die – okres próbny
Problem, das – problem
Produkt, das – produkt
Produktfehler, der – wada produktu
Produzent, der – producent
Programm, das – program
Projekt, das – projekt
Proklamation, die – proklamacja, odezwa
Prokura, die – prokura
Prokurist, der  - prokurent
Prolongation, die - przedłużenie
Prolongationsrecht, das - prawo prolongaty
Protest, der – protest
Protokoll,das – protokół
Protokollabschrift, die - odpis protokołu
Protokollabteilung, die - wydział ds. protokołu
Protokollant, der - protokolant
protokollarische Panne - błąd protokolarny
Protokollaufnahme, die - sporządzenie protokołu
Protokollberichtigung, die -  sprostowanie protokołu
Protokollbuch, das - księga protokołów
Protokollchef, der - szef protokołu
Protokollführer, der - protokolant
protokollgemäß - zgodny z protokołem
protokollieren - zaprotokołować
Provision, die – prowizja
Provokateur, der – prowokator
Prozedur, die – procedura
Prozess,des – prozes
Prozeßaudit, das - audyt procesu
Prozessablauf, der – przebieg procesu
Prozeßbeschluenigung, die - przyśpieszenie procesu
Prozeßbeteiligter, der - uczestnik prozesu
Prozessbetrug, der – oszustwo procesowe
Prozessfähigkeit, die – zdolność procesowa
Prozeßführung, die - prowadzenie procesu
Prozessgegenstand, der – przedmiot procesu
Prozeßhandlung, die - czynność procesowa
Prozesshinderniss, das – przeszkoda procesowa
Prozesskostenhilfe, die – prawo do pomocy finansowej w postepowaniu sądowym
Prozeßliste, die - wokanda
Prozeßrisiko, das - ryzyko procesowe
Prozess gegen jmdn. anstrengen - wytoczyć komuś proces
Prozessagent, der - pełnomocnik procesowy niebędący adwokatem
Prozesspfleger, der - kurator ustanowiony przez sąd zastępujący stronę w procesie
Prozesspfleger, der - kurator dla strony nieposiadającej zdolności procesowej
Prozessrechtsverhältnis, das - stosunek prawno-procesowy
Prozessvergleich, der - ugoda sądowa
Prüfung, die – kontrola, badanie
Publikation, die – publikacja
Publizität, die – jawność, publiczność, powszechność
Putativnotstand, der – urojony stan wyższej konieczności
Putativnotwehr, die – urojony stan obrony koniecznej