B

 
Baby- Bonds, pl- obligacje o małych nominałach
Baderhygiengegesetz, das- ustawa o warunkach higieny w kąpieliskach
Bagatellbetrag, der- drobna kwota
Bagatelldelikt, das- czyn o znikomej społecznej szkodliwości
Baisse, die- zniżka na giełdzie
Ballasteinnahme, die – dochód z obciążeń
Bandendiebstahl, die – kradzież dokonana przez bandę przestępczą
Bandenhelerei, die- paserstwo dokonane przez bandę
Bandenschmuggel, der- przemyt dokonany przez bandę
Bank, die – bank
Bankbilanzrichtliniengesetz, das- ustawa o wytycznych sporządzania bilansu bankowego
Bank-Dauerauftrag, der – stałe zlecenie bankowe
Bankdepot, das- depozyt bankowy
Bankenliquidität, die- wypłacalnośc banku
Bankgarantie, die- gwarancja bankowa
Bankgesetz, das- ustawa o bankach
Bankrott, der – bankructwo
Bannbruch, der- naruszenie zakazu wywozu
Bannkreisverletzung, die- naruszanie zakazu organizowania zgromadzeń w strefie ochrony organów państwowych
Barauslagen, die- wydatki gotówkowe
Bareinlage, die- wkład gotówkowy
Barerstattung, die- zwrot w gotówce
Bargeld, das – gotówka
bargeldlos- bezgotówkowy
Bargeschäft, das- transakcja gotówkowa
Barleistung, die- świadczenie w gotówce
Barzahlung, die – zapłata gotówką
Basisgesellschaft, die- spółka bazowa
Baugenossenschaft, die- spółdzielnia budowlana
Baugesetzbuch, das- kodeks budowlany
Baugrundstuck, das- nieruchomość budowlana, działka budowlana
Bauhaftpflichtversicherung, die- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej
Baukredit, der – kredyt budowlany
Bauschaden, der- szkody wywołane budową
Bausparbeitrage, pl- składka oszczędnościowo- budowlana
beachten – zwrócić uwagę, uwzględnić, przestrzegać
Beamtendelikte, pl- przestępstwa urzędnicze
Beamtenhaftung, die- odpowiedzialnośc urzędnika
Beamter, der – urzędnik
beanspruchen – domagać się, rościć sobie prawa do czegoś
Beanspruchen- domagać się
Beanspruchender, der- domagający się
Beanspruchung, die- żądanie
beanstanden – zakwestionować, podnieść zarzuty
Beantragen- wnioskować
Beantragung, die – postawienie wniosku, złożenie wniosku
beantworten – odpowiedzieć na coś
Bearbeitung, die – opracowanie
Beaufsichtigen- nadzorować
Beaufsichtigung, die – nadzór, doglądanie, pilnowanie
beauftragen – zlecić komuś coś, polecić
Beauftragter, der- pełnomocnik, zleceniobiorca
Beauftragung, die- zlecenie
Bedachter, der –obdarowany
Bedarf, der –popyt, potrzeba
bedeuten – znaczyć, mieć  znaczenie
bedingt – warunkowy, względny
Bedingung, die – warunek
bedingungsfeindlich- nie dający się uwarunkować
Bedingungslos- bezwarunkowy
bedrängt- naciskany
bedrohen – zagrozić, grozić
Bedrohung, die- zagrożenie
Bedrohung, die- zagrożenie, groźba
Bedürfnis, das – potrzeba
Bedürfnisbefriedigung, die- zaspokojenie potrzeb
Bedürftigkeitsnachweis- wykazanie niedostatku
beeiden- zaprzysiąc coś, potwierdzić przysięgą
beeidigen – zaprzysiąc
Beeidigung, die – zaprzysiężenie
Beeinflussung, die- wywieranie wpływu
Beeinträchtigung, die – pokrzywdzenie, uszczuplenie, uszczerbek, naruszenie
beerben – odziedziczyć coś, objąć spadek po kimś
Beerbung, die- odziedziczenie
Beerdigungsgeld, das- zasiłek pogrzebowy
befähigen- uprawniać
Befähigung, die – uzdolnienie, kwalifikacje zawodowe
befangen- stronniczy
Befangenheit, die – stronniczość
Befehl, der – rozkaz, nakaz
Befehlsbefugnis, die- upoważnienie do wydania rozkazów
Befehlsgewalt, die- dowództwo, komenda
Befehlsnotstand, der- stan wyższej konieczności
befolgen- postepować
Befolgung, die- przestrzeganie
Beförderer, der – spedytor
befördern – transportować, awansować,
Beförderung, die- transport, przewóz
befragen – pytać się kogoś, konsultować, zasięgnąć informacji
Befragung, die- zapytanie, konsultacja, przesłuchanie
befreien – uwolnić, zwolnić
befreit- zwolniony
Befreiungsanspruch, der- roszczenie o zwolnienie
Befriedigung, die – zaspokojenie
Befriedigungsrecht, das- prawo zaspokojenia
befristen- wyznaczać termin
Befristung, die – wyznaczenie terminu
befugen – uprawnić, upoważnić
Befugnis, die – uprawnienie, upoważnienie, kompetencja
Befund, der – stwierdzony stan rzeczy, szczegóły oględzin, orzeczenie (w szczególności lekarskie)
Befürworter, der- orędownik, rzecznik
Begebung, die- emisja
Begebungsvertrag, der- umowa o emisję
begehen- popełnić coś, dopuścić się czegoś
Begehren, das – żądanie
Begehren, das- żądanie
Begehungsdelikt, das – przestępstwo czynne
Beginn, der –rozpoczęcie, początek
beglaubigt – uwierzytelniony, poświadczony
Beglaubigung, die- poświadczenie, uwierzytelnienie
begleichen- wyrównywać, regulować
Begleichung, die – wyrównanie, uregulowanie
begnadigen- ułaskawić
Begnadigung, die – ułaskawienie
Begnadigungsrecht, das- prawo ułaskawienia
Begrenzung, die – ograniczenie
Begriff, der – pojęcie
begründen – uzasadniać, umotywować
Begründetheit, die- zasadność
Begrünung, die- założenie spółki przy pomocy wkładów gotówkowych
Begünstigung, die – uprzywilejowanie, preferencja, poplecznictwo
Begutachtung, die – ocena, opinia, ekspertyza
behaftet – obciążony, obarczony
Behandlungsanspruch, der- roszczenie o leczenie
Beharrungseffekt, der- efekt asymilacji
Behauptung, die – twierdzenie, zapewnienie
beheben- zlikwidować
Behebung, die- zlikwidowanie, usunięcie
Behelf, der – środek pomocniczy, środek tymczasowy
behelfsmäßig- tymczasowy
Beherrschungsvertrag, der- umowa o odprowadzenie zysku
Behinderteneinstellungsgesetz, das- ustawa o zatrudnianiu niepełnosprawnych
Behinderung, die – utrudnianie, przeszkoda, upośledzenie
Behörde, die – organ, urząd
Beiakte, die- akta dodatkowe
Beibehaltungsrecht, das- prawo zatrzymania
Beibringung, die- dostarczenie, przytoczenie, podanie
Beibringungsgrundsatz, der- zasada rozporządzalności materiałem dowodowym
Beichtgeheimnis, das- tajemnica spowiedzi
Beigabe, die – dodatek
Beigeladener, der- przypozwany
Beigeordneter, der- adwokat
Beihilfe, die – pomoc, zapomoga
Beiladung, die- przypozwanie
Beilage, die  - dodatek, załącznik
Beiordnung, die – przydzielenie
Beischreibung, die- wzmianka
Beistand, der – pomoc, doradca, pomocnik
Beitrag, der- składka, wkład, opłata
Beitreibung, die- ściganie, egzekwowanie
Bejahung, die – potwierdzenie, odpowiedź twierdząca
Bekämpfung, die – zwalczanie
Bekanntgabe, die – ogłoszczenie, obwieszczenie
Bekanntmachung, die - ogłoszczenie, obwieszczenie
Bekenntnis, das – wyznanie, przekonanie
Beklagter, der  – pozwany
Bekräftigung, die- potwierdzenie
Bekundung, die – oświadczenie, zeznanie
Beladung, die- ładunek, obciążenie
Belang, der – znaczenie, ważność
belasten - obciążyć
belastend- obciążający
Belästigung, die – naprzykrzanie się, napastowanie, nagabywanie
Beleg, der – kwit, dokument
Belegenheit, die – położenie nieruchomości
Belegseite, die- pokwitowanie
Belehrung, die – pouczenie
Beleidigung, die – obraza, zniewaga
Beleihung, die – obciążenie rzeczy pożyczką
Bemessung, die- wymierzenie
Benachrichtigung, die – zawiadomienie
benachteiligen – wyrządzić komuś krzywdę, skrzywdzić kogoś
Benachteiligter, der- pokrzywdzony, poszkodowany
beneficjum inventarii- dobrodziejstwo inwentarza
benutzen – korzystać, posługiwać si, używać
beraten – udzielić komuś rady, poradzić komuś
Berater, der- doradca
Beraubung, die- rabunek, obrabowanie
Beraubungsversicherung, die- ubezbieczenie na wypadek rabunku
Berechnung, die  - obliczenie, kalkulacja
Berechtigung, die – uprawnienie, upoważnienie
Bereicherung, die- wzbogacenie
Bereitserklärung, die- oświadczenie o gotowości
Bericht, der – sprawozdanie, doniesienie, relacja
Berichtigung, die – sprostowanie, poprawka
Berücksichtigung, die – uwzględnienie, wzięcie pod uwagę
Beruf, der – zawód
Berufung, die – odwołanie, rewizja
Berufungsantrag, der- wniosek o apelację
beschädigen – wyrządzić szkodę, uszkodzić
Beschädigte( r ) , der- poszkodowany
Beschädigung, die- uszkodzenie
beschaffen- dostarczać
Beschaffenheit, die – cecha, jakość, rodzaj, właściwość
Beschäftigung, die – zatrudnienie
Beschau, die- oględziny, inspekcja
Bescheid, der – odpowiedź, decyzja, informacja
Bescheinigung, die – poświadczenie, potwierdzenie, pokwitowanie
Beschenkter, der – obdarowany
Beschimpfung, die- zwymyślanie
Beschlagnahme, die – zajęcie
beschließen- uchwalać
Beschluss, der – postanowienie, decyzja, uchwała
Beschlussfassung, die- uchwalenie, podejmowanie uchwały
Beschränkung, die- ograniczenie, restrykcja
Beschuldigter, der – obwiniony, podejrzany
Beschuldigung, die- postawienie zarzutu
Beschwer, die – przesłanka pokrzywdzenia
Beschwerde, die – zażalenie
Beschwerdefrist, die- termin wniesienia zażalenia
Beschwerdeschreiben, das- pismo zawierające zażalenie
Beschwichtigungspolitik, die- polityka łagodzenia
beschwören – zaprzysiąc, stwierdzić pod przysięgą
Beseitigungsanspruch, der – roszczenie o usunięcie
Besicherung, die – zabezpieczenie
Besicht, die- ogląd, obejrzenie
Besichtigungsbericht, der- sprawozdanie z oględzin
Besiedlung, die- zasiedlenie
Besitz, der – posiadanie
Besitzanspruch, der- roszczenie posesoryjne
Besitzentsetzung, die- zajęcie posiadania, wyzucie z posiadania
Besitzergreifung, die- objęcie w posiadanie
Besitztum, das – posiadłość
Besonderheit, die – cecha szczególna, odrębność, osobliwość
Besprechung, die- omówienie
Bestandgeberpfandrecht, das- prawo zastawu na zasobach magazynowanych
Bestandsaufnahme, die- inwentarywazja
Bestätigung, die – potwierdzenie, zatwierdzenie, stwierdzenie
Bestatigungsurteil, das- wyrok zatwierdzający
Bestechlichkeit, die – sprzedajność
Bestechung, die – przekupstwo, łapownictwo
bestehlen – okraść kogoś
Bestellvertrag, der- umowa zamówienia
Besteuern- opodatkować
Besteuerung, die – opodatkowanie, nałożenie podatku
bestimmen – wyznaczyć, ustalić
Bestimmtheitserfordernis, das- wymóg określoności
bestrafen – ukarać
Bestrafung, die- ukaranie
Bestreben, das- usiłowanie
bestreiten – zaprzeczać, kwestionować
Betäubungsmittel, das – środek odurzający, znieczulający, narkotyk
Beteiligter, der – uczestnik sądowego procesu administracyjnego
Beteiligung, die – udział
Beteuerung, die- zapewnienie, zaręczenie
Betrag,der – kwota, suma, należność
betreff – dotyczy (formuła pism urzędowych)
Betreiber, der- użytkownik
Betreuung, die- opieka
Betrieb, der – przedsiębiorstwo
Betriebsbeauftragte ®, der- rzecznik zakładowy, pełnomocnik zakładowy
Betriebsgefahr, die- niebezpieczeństwo w ruchu
Betrug, der – oszustwo
Betrugsabsicht, die- zamiat oszustwa
betrunken – pijany, nietrzeźwy
Beurkundung, die – sporządzenie dokumentu
Beurteilung, die – ocena
Beurteilungsspielraum, der- zakres oceny, pole swobody uznaniowej
Beute, die- łup
Bevollmächtigung, die – udzielenie pełnomocnictwa, umocowanie
bevorzugt – uprzywilejowany
Bevorzugung, die- uprzywilejowanie
Bewachung, die- ochrona
Bewährung, die – okres próby przy warunkowym zawieszeniu kary
Beweggrund, der- motyw, pobudka
Beweis, der –dowód
Beweisantrag, der- wniosek dowodowy
Beweisantritt, der- złożenie wniosku dowodowego
Beweisaufnahme, die- przeprowadzenie dowodu
Beweislast, die- ciężar dowodu
Bewertung, die – wycena, ocena, oszacowanie
bewiesen - dowiedziony
bewilligen – przyznawać, zgodzić się
Bewilligung, die- zezwolenie, przyznanie
Bewusstsein, das- świadomość, przytomność
bezahlen – zapłacić, opłacić
Bezahlung, die- zapłata, spłata, opłacenie
bezeugen – poświadczyć, poręczyć
Bezichtigung, die – obwinianie, zarzut
beziehen – pobierać, sprowadzać
Bezirk, der- okrąg, rejon
Bezirksamt, das- urząd rejonowy
Bezitzkehr, die- przywrócenie posiadania siłą
Bietabkommen, das- porozumienie co do licytowania
Bieter, der- licytant
bilateral – dwustronny, obustronny
Bildnisschütz, das – ochrona wizerunku
Billigkeitsentscheidung, die – decyzja oparta na względach słuszności
bindend – obowiązujący, wiążący
Bindungswirkung, die- skutek wiążący
Binenrecht, das- prawo dotyczące hodowli pszczół
Binnenmarkt, der- rynek wewnętrzny
BIP, das – produkt brutto
Bittgesucht, der- podanie
Blankett, das- blankiet
Blasphemie, die- bluźnierstwo
Blutalkohol, der- zawartość alkoholu we krwi
Bodenschutzgesetz, das- ustawa o ochronie gruntów
Bond, der- obligacja imienna
Bonität, die – solidność i wypłacalność przedsiębiortswa
Börse, die – giełda
Börsianer, der- giełdziarz
böser Glaube, der – zła wiara
böswillig – ze złą wolą
Botschaft, die – ambasada, wiadomość
Brandstiftung, die- podpalenie
Brauch, der- zwyczaj
brevi manu traditio – przeniesienie własności od ręki w sytuacji, gdy rzecz znajduje się już w ręku nabywcy
Brief, der – list
Bringschuld, die – dług oddawczy, spełnienie świadczenia w siedzibie wierzyciela
Bruch, der – złamanie, naruszenie, zerwanie, rozłam
Bruchteilseigentum, das – współwłasność w częściach ułamkowych
buchen – zaksięgować, zarezerwować
Buchersitzung, die- zsiedzenie w wyniku wpisania jako właściciela do ksiegi wieczystej mimo braku faktycznego prawa
Buchschulden, pl- długi księgowe
Bund, der – federacja, kraje i gminy, sojusz, przymierze, związek
Bundesgesetz, das – ustawa federalna
Bundestag, der – Parlament Federalny
Bundesverband, der- związekfederacyjny
Bundnis, das- sojusz, przymierze
Bürge, der – poręczyciel, żyrant
Bürger, der – obywatel
Bürgerliches Gesetzbuch , das (BGB) – kodeks cywilny
Bürgschaft, die – poręczenie
Buße, die – nawiązka, grzywna
Bußgeld, das - grzywna