H

 
Haben, das – kredyt
Habenbuchung, die – zapis kredytowy
Habensaldo, der – saldo kredytowe
Habenumsatz, der – obrót kredytowy
Habenzinsen, Pl. – oprocentowanie kredytów lub depozytów
Habgier, die – żądza zysku
Habilitation, die – habilitacja
Habilitationsordnung, die – regulamin habilitacji
habituelle Norm – norma zwyczajowa
Habitus, der – wygląd zewnętrzny, budowa ciała, przyzwyczajenie
Hafenamt, das – kapitanat portu
Hafenarbeiter, der – robotnik portowy
Hafenaufsichtsbeamte, der – inspektor portowy
Hafenbahnhof, der – kolejowa stacja portowa
Hafengeld, das – opłata portowa
Haft, die – areszt
Haftbarkeit, die – odpowiedzialność cywilna
Haftbefehl - nakaz aresztowania
Haftgrund der Flucht, der – podstawa aresztowania podejrzanego, zbiegłego lub ukrywającego się
Häftling, der – więzień
Haftpflicht, die – odpowiedzialność cywilna
Haftpflichtversicherung, die – ubezpieczenie od obowiązku odpowiedzialności cywilnej
Haftprüfung, die – badanie podstaw aresztowania
Haftpsychose, die – psychoza więzienna
Haftraum, der – cela w zakładzie karnym
Haftung – odpowiedzialność
Haftungsanspruch, der – roszczenie z tytułu odpowiedzialności
Haftungsausschluss, der – wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
Haftungsbeschrȁnkung, die – ograniczenie odpowiedzialności (spadkobiercy za długi spadkodawcy)
Haftungserleichterung, die – ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
Haftungsmilderung, die – złagodzenie odpowiedzialności
Hafturlaub, der – urlop z więzienia
Haftverschonung, die – uchronienie obwinionego przed aresztem (np. w drodze kaucji)
Haftzelle, die – cela więzienna
Hagelschadenversicherung, die – ubezpieczenie od gradobicia
Hagelschlag, der – gradobicie
Hagelversicherung, die – ubezpieczenie od gradobicia
halbstaatlicher Betrieb – przedsiębiorstwo półpaństwowe
Halbstarke, der – chuligan
Halbzeug, das – półwyrób, półfabrykat
Halluzination, die – omam, halucynacja, złudzenie
Haltbarkeit, die – zdolność przechowalnicza, trwałość produktów w przechowaniu
Haltbarkeitsdauer, die – okres trwałości
Haltbarmachung, die – utrwalanie (produktów)
Haltbefehl, der – rozkaza zatrzymania programu
Halten, das – zatrzymanie (pojazdu)
Halter eines Fahrzeugs, der – posiadacz lub użytkownik pojazdu samochodowego
Haltestelleninsel, die – wysepka przystankowa
Halteverbot, das – zakaz zatrzymywania się pojazdów samochodowych
Haltlosigkeit, die – nieopanowanie, zmienność nastrojów
Haltung, die – postawa
Hammelprungverfahren, das – rodzaj głosowania w parlamencie
Hammurabi Codex, der – Kodeks Hammurabiego
Hamsterkäufe, Pl. – zakupy w celu gromadzenia zapasów
Handel, der – spór, bijatyka, bójka, handel, transakcja handlowa
handelbar – zbywalny
Handeln, das – działanie, czyn
Handelsaktivum, das – dodatni bilans handlowy
Handelsarbitrage, die – arbitraż handlowy
Handelsattache, der – attache handlowy
Handelsbeschränkungen, Pl. – ograniczenia handlowe
Handelsbilanz, die – bilans handlowy
Handelsbilanzdefizit, die – saldo ujemne bilansu handlowego
Handelsbrauch, der – zwyczaj handlowy
Handelsbücher, Pl. – księgi handlowe
Handelsbürgschaft, die – poręczenie handlowe
Handelsdelegation, die – delegacja handlowa
handelseinig werden – uwzględnić coś pod względem handlowym, ugodzić się
Handelsembargo, das – embargo handlowe
Handelsflotte, die – flota handlowa
Handelsfreiheit, die – wolność handlu
Handelsgenossenschaft, die – spółdzielnia handlowa
Handelsgeschäft, das – przedsiębiorstwo handlowe, transakcja, operacja handlowa
Handelsgesellschaft, die – spółka handlowa
Handelsgesetzbuch, das – Kodeks Handlowy
Handelsgewerbe, das – działalność handlowa
Handelsgewinn, der – zysk handlowy
Handelskapital, das – kapitał handlowy
Handelsmakler, der – makler handlowy
Handelsmarkenrolle, die – rejestr znaków handlowych
Handelsname, der - nazwa handlowa
Handelspartner, der – partner handlowy
Handelspassivum, das – ujemny bilans handlowy
Handelsrat, der – radca handlowy
Handelsrecht, das – prawo handlowe
Handelssache, die – spór prawny w sprawach handlowych
Handelsschiff, das – statek handlowy
Handelsschranken, Pl. – bariery handlowe
Handelsspanne, die – marża handlowa
Handelstätigkeit, die – działalność handlowa
Handelsumsatz, der – obroty handlowe
Handelsunternehmen, das – przedsiębiorstwo handlowe
Handelsvereinbarung, die – porozumienie handlowe
Handelsvertrag, der – umowa handlowa
Handelsvertreter, der – przedstawiciel handlowy
Handelsvertretervertrag, der – umowa z przedstawicielem handlowym
Handelsvolumen, das – wolumen handle
Handelswechsel, der – weksel handlowy
handfeste Beweise – niezbite dowody
Handgeld, das – zadatek
Handgreiflichkeiten, Pl. – rękoczyny
Handhabe, die – powód, dowód, argument
Handhaben, das – manipulowanie
Handkantenschlag, der – uderzenie kantem dłoni
Handlager, der – magazyn podręczny
Handlanger, der – pomocnik, robotnik niewykwalifikowany
Handlangerdienst, der – pomoc w przestępstwie
Handlung, die – działanie, czyn
Handlungsdelikt, das – przestępstwo z działania
Handlungseinheit, die – jedność czynu
Handlungsfähigkeit, die – zdolność prawna
Handlungsfreiheit - swoboda działania
Handlungsgehilfe, der – pomocnik kupca
Handlungsmehrheit, die – wielość czynów
Handlungspflicht, die – obowiązek działania
Handlungspraktiken, Pl. – metody, sposoby działania
Handlungsspielraum, der – przestrzeń umożliwiająca swobodę działania
Handlungsunfähigkeit, die – niezdolność do działań prawnych
Handlungsvollmacht, die – pełnomocnictwo handlowe
Handlungsweise, die – sposób działania
Handlungswille, der – wola dokonania czynu
Handschellen, Pl. – kajdanki
Handschenkung, die – darowizna rękodajna
Handschrift, die – charakter pisma, pismo ręczne
Handschriftexpertise, die – ekspertyza pisma ręcznego
Handsteuerung, die – sterowanie ręczne
Handstreich, der – wypad, zręczny atak
Hanvermittlung, die – łączenie ręczne
Handwerk, das – rzemiosło
Handwerker, der – rzemieślnik
Handwerkergenossenschaft, die – spółdzielnia rzemieślników
Handwerksbetrieb, der – zakład rzemieślniczy
Handwerksinnung, die – cech rzemieślniczy
Handwerkskammer, die – izba rzemieślnicza
Handwerksmeister, der – mistrz rzemieślniczy
Handwerksordnung, die – przepisy prawne dotyczące rzemiosła
Handwerskrolle, die – rejestr rzemieślniczy
Handwerkszunft, die – cech rzemieślniczy
Hang, der – nałóg
Hangtäter, der – przestępca nałogowy
Hanse, die – Hanza
Hantierungsvorschrift, die – instrukcja obsługi
Harmonogramm, das – harmonogram
Härte, die – dolegliwość rażąca, surowość, bezwzględność
Hartgeld, das – bilon
hartnäckiges Leugnen – uporczywe zaprzeczanie, wypieranie się
Hartnäckigkeit, die – upór
Hasardspiel, das – gra hazardowa
Häftigkeit, die – częstość
Häufigkeitskurve, die - krzywa częstości
Häufung von Vertragsstrafen, die – kumulacja kar umownych
Hauptamt, das – centrala główna
hauptamtlicher Richter – sędzia zawodowy
Hauptauftraggeber, der – główny inwestor
Hauptauftragnehmer, der – główny wykonawca projektów inwestycyjnych
Hauptauftragnehmerschaft, die – instytucja głównego wykonawcy
Hauptbefehlshaber, der – głównodowodzący
Hauptbeweis, der – główny dowód
Hauptbuch, das – księga główna
Hauptbuchhalter, der – główny księgowy
Hauptdatei, die – kartoteka główna
Hauptfrachtführer, der – główny przewoźnik
Hauptfürsorgestelle, die – Główny Urząd Opieki nad Inwalidami
Hauptgrundsätze der Rechtsordnung, Pl. – podstawowe zasady porządku prawnego
Hauptintervenient, der – interwenient uboczny
Hauptintervention, die – interwencja główna
Hauptklage, die – powództwo główne
Hauptkostenstellen, Pl. – główne miejsca powstawania kosztów
Hauptmechanik, die – dział głównego mechanika
Hauptmechaniker, der – główny mechanik
Hauptniederlassung einer Firma – główna siedziba firmy
Hauptnutzungsart, die – główny rodzaj użytkowania
Hauptökonom, der – dyrektor ekonomiczny
Hauptpostamt, das – główny urząd pocztowy
Hauptproblem, das – problem węzłowy
Hauptproduktion, die – produkcja podstawowa
Hauptsache, die – rzecz główna
Hauptschuld, die – dług główny
Hauptschuldner, der – dłużnik główny
Hauptspeicher, der – pamięć główna
Hauptstrafen, Pl. – kary zasadnicze
Hauptstraße, die – arteria komunikacyjna
Haupttäter, der – sprawca główny
Haupturheberschein, der – świadectwo autorskie na wynalazek główny
Hauptverfahren, das – postępowanie sądowe
Hauptverhandlung, die – rozprawa główna
Hauptverkehrszeit, die – okres największego nasilenia ruchu
Hauptversammlung, die - walne zgromadzenie
Hauptversammlungsbeschluss, der – uchwała walnego zgromadzenia
Hauptwohnsitz, der – główne miejsce zamieszkania
Hauptzollamt, das – główny urząd celny
Hausarrest, der – kara aresztu domowego
Hausbanken, Pl. – banki kredytowe prowadzące sprawy wielkich koncernów
Hausdurchsuchung, die – przeszukanie domu, mieszkania
Hauseigentümer, der – właściciel domu
Hausfriedensbruch, der – naruszenie miru domowego
Hausgenosse, der – domownik
Hausgewerbetreibende, der – osoba wykonująca przemysł domowy (zatrudniająca do dwóch osób, na rzecz nakładcy)
Haushaft, die – areszt domowy
Haushalt, der – budżet, gospodarstwo domowe’
Haushaltestatistik, die – statystyka gospodarstw domowych
Haushaltsabführung, die – odprowadzenie do budżetu państwa
Haushaltsabstriche, Pl. – cięcia budżetowe
Haushaltsansatz, der – preliminarz budżetowy
Haushaltsausgaben, Pl. – wydatki budżetowe
Haushaltsausgleich, der – zrównoważenie budżetu
Haushaltsbefragungen, Pl. – wywiady w poszczególnych gospodarstwch domowych
Haushaltsbuch, das – wykaz wskaźników produkcyjnych obejmujący zadania poszczególnych robotników, mistrzów, brygad
Haushaltsdebatte, die – debata budżetowa
Haushaltsdefizit, die – deficit budżetowy
Haushaltsdisziplin, die – dyscyplina budżetowa
Haushaltseinnahmen, Pl. – dochody budżetowe
Haushaltsfehlbetrag, der – deficyt budżetowy
Haushaltsfinanzierung, die – finansowanie z budżetu państwa
Haushaltsführung, die – prowadzenie gospodarstwa domowego
Haushaltsgemeinschaft, die – wspólnota domowa
Haushaltsgesetz - ustawa budżetowa
Haushaltsgleichgewicht, das – równowaga budżetowa
Haushaltsgrundsätze, Pl. – narzędzia budżetowania
Haushaltsgrundsätzegesetz, das – ustawa o zasadach ustalania budżetu państwa
Haushaltsjahr, das – rok budżetowy
Haushaltsklarheit, die – przejrzystość budżetu
Haushaltsmittel, Pl. – środku budżetowe
Haushaltsplan, der – plan budżetowy
Haushaltsplanung, die – planowanie budżetowe
Haushaltsprovisorium, das – prowizorium budżetowe
Haushaltsrecht, das – prawo budżetowe
Haushaltsstabilisator, der – stabilizator budżetowy
Haushaltsstruktur, die – struktura budżetu
Haushaltstheorien, Pl. – teorie budżetowe
Haushaltsüberschuß, der – nadwyżka budżetowa
Haushaltsvollständigkeit, die – zupełność budżetu
Haushaltsvoranschlag, der – preliminarz budżetowy
Haushaltswirtschaft, die – gospodarka budżetowa
Haushaltung, die – gospodarstwo domowe
Hausindustrie, die – przemysł domowy
Hausordnung, die – regulamin wewnętrzny
Hausruf, der – telefon domowy
Hausse, die – zwyżka kursów na giełdzie
Haussemarkt, der – rynek o tendencji zwyżkowej
Haussuchung zur Nachtzeit, die – przeszukanie domu w porze nocnej
Havarie, die – awaria, uszkodzenie
Havarieberechnung, die – dokument obejmujący rozliczenie awarii wspólnej
Havarieermittlung, die – ustalenie przyczyn awarii
Havariekommissar, der – komisarz awaryjny
Havariereparatur, die – naprawa awaryjna
Havarieschaden, Pl. – szkody z tytułu awarii
Havarieverfahrensordnung, die – przepisy postępowania w przypadku awarii statku
Havarieverpflichtungsschein, der – bon awaryjny
Havarievertreter, der – komisarz awaryjny
Havarieverursacher, der – sprawca awarii
Hearing – wysłuchanie komisyjne
Hebelwirkung, die – działanie stymulujące
Heeresdienst, der – służba wojskowa
Hegemonie, die – hegemonia
Hehler, der – paser
Hehlerei, die – paserstwo
Heilanstalt, die – zakład leczniczy
Heilbehandlung, die – postępowanie lecznicze, leczenie
Heilerfolg, der – sukces leczniczy
Heiliger Stuhl – Stolica Apostolska
Heiligtumsentweiher, der – świętokradca
Heiligtumsschändung, die – świętokradztwo
Heilmittelpatent, das – patent na lekarstwo
Heilpraktiker, der – osoba wykonująca praktykę lekarską na podstawie zezwolenia władz administracyjnych niższego szczebla, nieposiadająca dyplomu lekarskiego
Heilung, die – leczenie, wyleczenie, usunięcie wady prawnej
Heilungsaussicht, die – perspektywa wyzdrowienia, pomyślne rokowanie
Heimarbeit, die – praca wykonywana w domu pracownika na podstawie umowy o pracę, praca chałupnicza
Heimarbeiter, der – chałupnik
Heimathafen, der – port macierzysty
Heimatland, das – kraj macierzysty
Heimatlose, der – bezpaństwowiec
Heimatsrecht, das – prawo ojczyste
Heimatsstaat, der – kraj ojczysty
Heimfall, der – zwrot dzierżawionego gruntu właścicielowi po śmierci dzierżawcy, przejście spadku na państwo po śmierci osoby, która nie posiada potomstwa
Heimfallanspruch, der – roszczenie o zwrotne przeniesienie prawa własności na gruncie za odszkodowaniem
Heimfallsrecht, das – prawo dziedziczenia przez państwo
heimische Nachfrage – popyt krajowy
Heimkehrer, das – repatriant
Heimtücke, die – podstępność, perfidia
Heimtücker, der – człowiek podstępny
heimzahlen – odpłacić
Heimzögling, der – wychowanek zakładau poprawczego
Heirat, die – zawarcie małżeństwa
Heiratsbuch, das – księga małżeństw
Heiratsfähigkeit, die – zdolność do zawarcia małżeństw
Heiratsmindestalter, das – najniższy wiek zdolności do zawarcia małżeństwa
Heiratsrate, die – współczynnik zawierania małżeństw
Heiratsschwindel, der – oszustwo matrymonialne
Heiratsschwindler, der – oszust matrymonialny
Heiratstafel, die – tablica małżeństw
Heiratsurkunde, die – akt zawarcia małżeństwa
Heiratsvermittlung, die – pośrednictwo matrymonialne
Heiratsvertrag, der – umowa małżeńska
Hemmung - zawieszenie (np. postępowania)
hemmungslos – niepohamowany
Herabdrücken der Preise, das – zaniżanie cen
herablassende Behandlung – lekceważące traktowanie
Herablassung, die – nonszalancja, protekcjonalne zachowanie się
herabmindern – zmniejszyć
Herabsetzen der Geschwindigkeit, das – zmniejszenie prędkości
herabsetzende Werbung – reklama dyskredytująca konkurenta
Herabsetzung des Ansehens, die – uwłaczanie, dyskredytowanie, zniesławianie
Herabwürdigung, die – poniżanie
Heranbildung, die – dokształcanie
Heranwwachsen, das – dorastanie
Heranwachsende, der – nieletni
herausfinden – wykryć, znaleźć
Herausforderer, der – wyzywający, prowokator
Herausforderung, die – prowokacja
Herausgabe, die – wydanie, zwrot, publikacja
Herausgabeanspruch, der – roszczenie o wydanie rzeczy
Herausgabeklage, die – powództwo o wydanie rzeczy
Herausgabepflicht, die - obowiązek wydania
Herausgeber, der – wydawca (książek)
Herausgebervertrag, der – umowa wydawnicza
Herausverlangen des Vermőgens, das – domaganie się zwrotu mienia
herbeiführen – spowodować
Herbeiführung einer Aussage oder eines Geständnisses, die – uzyskanie wypowiedzi lub zeznania
Herbeischaffen der Beweismittel, das – dostarczenie środków dowodowych
herbeizitieren (den Beklagten) – wezwać pozwanego do stawiennictwa
Herdbuch, das – księga hodowlana
heredis institutio – ustanowienie spadkobiercy
hereditas – spadek, dziedziczenie według prawa cywilnego
Heredität, die – dziedziczność
heres fiduciarius – dziedzic obciążony zapisem
heres institutus – dziedzic ustanowiony
Hergang des Überfalls rekonstruieren – odtworzyć przebieg napadu
hergebracht – tradycyjny, przyjęty, utarty
Herkommen, das – pochodzenie
Herkunft, die – pochodzenie
Herkunftsabgabe, die – znak pochodzenia
Herkunftsbezeichnung, die – oznaczenie pochodzenia towarów
Herkunftsland, das – kraj pochodzenia
Herkunftskennzeichnung, die – oznaczenie pochodzenia towaru
Herkunftsverschleierung, die – ukrycie, zamaskowanie kraju pochodzenia
Herrschaft, die – panowanie, władztwo nad rzeczą
Herrschaftsanspruch, der – roszczenie prawa do władztwa
Herrschaftsausübung, die – sprawowanie władzy, władztwa
Herrschaftsbereich, der – zakres władztwa
Herrschaftsform, die – forma władztwa
Herrschaftsgewalt des Staates, die – władza państwa
Herrschaftsrecht, das – prawo władania, prawo władcze
Herrschaftsverhältnis, das – stosunek władania
Herrschaftswille, der – wola władania
Herrscher, der – panujący, władca
Herrschergeschlecht, das – dynastia
Hersteller, der – wytwórca, producent
Herstellerabgabepreis, der – cena producenta
Herstellerbetrieb, der – zakład wytwórczy, produkcyjny
Herstellerland, das – kraj producenta
Herstellerrisiko, das – ryzyko wytwórcy
Herstellung, die – wytwarzanie, produkcja
Herstellungsklage, die – powództwo o przywrócenie pożycia małżeńskiego
Herstellungskosten, Pl. – rzeczywiste koszt wytworzenia
Herstellungsland, das – kraj pochodzenia
Herstellungslizenz, die – licencja na produkcję
Herstellungsparameter, Pl. – parametry wytwarzania
Herstellungspatent, das – patent na produkcję
Herstellungsverfahren, das – metoda produkcji
Herstellungszeit, die – czas wytworzenia, produkcji
Heterogenität, die - niejednorodność
Heterosexualität, die - heteroseksualność
Hetze, die – podżeganie
Hetzen des Hundes auf jedn, das – szczucie kogoś psami
Hetzkampagne, die – kampania podżegająca, podburzająca
Heuchelei, die – obłuda, hipokryzja
Hilfe, die – pomoc
Hilfeleistung, die – udzielenie pomocy
Hilferuf, der – wezwanie pomocy
Hilfsantrag, der – wniosek posiłkowy o przeprowadzenie dowodu
hilfsbedürftig – potrzebujący pomocy
Hilfsleistungen, Pl. – usługi pomocnicze
Hilfsrichter, der – sędzia pomocniczy
Hilfsspeicher, der – pamięć pomocnicza
Hilfsstoff, der – materiał pomocniczy
Hilfswerk, das – akcja pomocy
Hindernis, das – przeszkoda
Hinderung, die – przeszkoda
Hinterbliebenen, Pl. – pozostali przy życiu
Hintergehen – podejść, oszukać kogoś
Hintergehung, die – podstęp, wprowadzenie w błąd, oszukanie lub podejście kogoś
Hintergrund, der – tło, podłoże
hintergründig – nieprzenikniony, skryty
Hinterhalt, der – zasadzka, ukryta myśl
Hinterlassenschaft, die – spuścizna, spadek
hinterlegen – złożyć na przechowanie
Hinterleger, der – składający na przechowanie
hinterlegte Sache – rzecz powierzona na przechowanie
Hinterlegung, die – zdeponowanie, złożenie do przechowania
Hinterlegungsbetrag, der – suma zdeponowana
Hinterlegungsschein, der – dowód złożenia rzeczy do przechowania
hinterlistig – podstępny
Hintermann, der – poplecznik, pokątny doradca
Hintertreibung, die – udaremnienie, przeszkodzenie
Hinterziehung, die – sprzeniewierzenie, defraudacja
Hochfinanz, die – oligarchia finansowa
Hochkonjunktur, die – wysoka koniunktura
Hochlager, der – skład wielokondygnacyjny
Hoheitsakt, der - akt władczy
Hoheitsgebiet, das – terytorium suwerenne
Hoheitsgewalt – władza suwerenna
Hoheitsrecht, das - prawo wykonywania władztwa przez państwo
Hoheitszeichen, das – znak państwowy
Holschuld, die – dług odbiorczy
Holsystem, das – system dobierania (np. narzędzi)
Honorar, das – honorarium
Honoraranspruch, der – roszczenie z tytułu honorarium
Honorarfestsetzung, die – ustalenie honorarium
Honorarkonsul, der – konsul honorowy
Honorarordnung, die – tabela wynagrodzeń autorskich
Hooligan, der – chuligan
Hooliganismus, der – chuligaństwo
Hortung, die – gromadzenie (pieniędzy, zapasów)
Hotelwesen, das – hotelarstwo
Hundertsatz, der – stawka, stopa procentowa
Hundesteuer, die – podatek od posiadania psa
Hungerlohn, der – płaca głodowa
Hungersnot, die – klęska głodowa
Hungerstreik, der – głodówka, strajk głodowy
Hupe, die – klakson, sygnalizator dźwiękowy
Hypothek, die – hipoteka
Hipothekablösung, die – spłata hipoteki
Hypothekarkredit, der – kredyt hipoteczny
Hypothekenbrief, der – list hipoteczny
Hypothekenbuch, das – księga hipoteczna
Hypothekenforderung, die – wierzytelność hipoteczna