D

 
Dachgesellschaft, die – holding (przedsiębiorstwo posiadające akcje innych przedsiębiorstw, a tym samym kontrolujące ich działalność)
Dachgewerkschaft, die – centrala związkowa
Daktylogramm, das – odcisk palca
Daktyloskop, der – specjalista w zakresie daktyloskopii
Daktyloskopie, die – daktyloskopia
Daktyloskopieren, das – daktyloskopowanie, pobieranie odbitek linii papilarnych
da mihi fatum, da tibis ius – udowodnij fakty, a przyznam ci prawo
Dȁmmerzustand, der – stan pomroczny, zamroczenie
Damnationslegat, das – zapis o charakterze zobowiązującym
Damno, der – szkoda, strata
damnum emergens – szkoda rzeczywista
Darlegungslast, die – ciężar kompletnego przedstawienia sprawy
Darlehen, das – pożyczka
darlehenȁhnliche Verpflichtung – zobowiązanie podobne do pożyczki
Darlehensforderung, die – wierzytelność z tytułu pożyczki
Darlehensgeber, der – pożyczkodawca
Darlehenskapital, das – kapitał pożyczkowy
Darlehensschuld, die – dług z tytułu pożyczki
Darlehensvaluta, die – waluta pożyczkowa (pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku)
Darlehenszinsen, Pl. – odsetki od pożyczek
Darleiher, der – pożyczkodawca
darstellen – przedstawić, opisać, odtwarzać
dartun – wykazać, dowieść
Daseinsbedingungen, die – warunki bytowe
Daseinberechtigung, die – racja bytu, prawo istnienia
Daseinkampf, der – walka o byt
Daseinvorsorge, die – zabezpieczenie warunków bytowych
Datei, die – zbiór danych
Daten, die – dane, informacje
Datenbank, die – bank danych
Datenbasis, die – baza danych
Datenschutz, der – ochrona danych zarejestrowanych w pamięci komputera
Datenschutzgesetz, das – ustawa o ochronie danych komputerowych (personalnych)
Datensicherung, die – zabezpieczenie poprawności danych
Datenverarbeitung, die – przetwarzanie danych
Datenverdichtung, die – kumulowanie danych
Datenverwaltung, die – kierowanie przepływem danych, zarządzanie danymi
Datowechsel, der – weksel z oznaczeniem terminu płatności
Datum, das – data
Daueranbau, der – uprawa trwała
Dauerauftrag, der – zlecenie ciągłe
Dauerdelikt, das – przestępstwo ciągłe
Dauerleistung, die – wydajność stała, świadczenie ciągłe
Dauernutzung, die – stałe użytkowanie
Dauerschludverhȁltnis – zobowiązanie o charakterze ciągłym
Dauerversicherung, die – ubezpieczenie stałe
Daumenabdruck, der – odcisk kciuka
DAX, der- niemiecki indeks akcji
Debatte, die – debata, dyskusja
Debet, das – debet, strona debetowa
Debitorenziehung, die – wystawienie weksla przez wierzyciela na dłużnika w celu umożliwienia dłużnikowi uzyskania środków finansowych
Deckung, die – pokrycie, zabezpieczenie
Deckungsbeitrag, der – suma, którą wnosi poszczególny dział przedsiębiorstwa na pokrycie kosztów stałych oraz jako wkład dochodu
Deckungszusage, die – przyrzeczenie pokrycia uszczerbku przed zawarciem właściwej umowy ubezpieczeniowej
deduktiv – dedukcyjny
de facto – faktycznie, w praktyce
De – facto – Anerkennung, die – uznanie de facto
Defamierung, die – zniesławienie
Defensivverhalten, das – zachowanie defensywne, obronne
Definitionstautologie, die – tautologia definicyjna
Defizitfinanzierung, die – deficytowe finansowanie z budżetu państwa w celu utrzymania popytu na wysokim poziomie
Defraudation, die – defraudacja, sprzeniewierzenie
de iure – prawnie, formalnie
De – iure – Anerkennung, die – uznanie de iure
Dekapitalisierung, die – dekapitalizacja
Dakertellisierung, die - dekartelizacja
Dekartelliesierungsgesetz, das – ustawa dekartelizacyjna
deklaratorisch – deklaratywny
Dekonzentration der Verwaltung, die – dekoncentracja administracji
Dekort, der – rabat, potrącenie
Dekret, das – dekret
Delation, die – otwarcie spadku
Delegation, die – delegacja, przeniesienie uprawnień
Delegationszustȁndigkeit, die – właściwość delegacyjna sądu (określona przez sąd wyższej instancji)
Delikt, das – delikt, czyn karalny, niedozwolony
deliktische Haftung – odpowiedzialność deliktowa
Deliktsanspruch, der – roszczenie z czynu niedozwolonego
Deliktsaufbau, der – konstrukcja, struktura przestępstwa
Deliktseinheit, die – jedność czynów przestępnych
Deliktsfȁhigkeit, die – zdolność do odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu czynu niedozwolonego
Deliktshaftung, die – odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
Deliktsmehrheit, die – wielość czynów przestępnych
Deliktsschaden, der – szkoda jako skutek czynu niedozwolonego
Delikstsubjekt, der – podmiot przestępstwa
Deliktstypus, der – typ przestępstwa
delinquent – przestępczy
Delinquent, der – winowajca, przestępca
Delinquenz, die – przestępczość
Delkredere, das – odpowiedzialność za cudzy dług
Demarche, die – oświadczenie jednego państwa wobec drugiego
Demarkation, die – demarkacja, szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwa w terenie
Dementi, das – oficjalne zaprzeczenie, sprostowanie informacji
Demokratie, die – demokracja
Demokratiegebot, das – zasada demokracji
Demokratisierung des Kapitals, die – demokratyzacja kapitału
Demonstrationsstreik, der – strajk demonstracyjny
Demoskopie, die – badanie opinii publicznej
Deműtigung, die – upokorzenie
Denaturalisation, die – pozbawienie obywatelstwa
Denkmalpflege, die – opieka nad pomnikami
Denkmalschutz, der – ochrona zabytków
Depőnalisierung, die – depenalizacja, dążenie do znalezienia skutecznych substytutów dla kary pozbawienia wolności
Deponent, der – deponent
Deponierung der Ratifikationsurkunden, die – zdeponowanie dokumentów ratyfikacyjnych
Depotunterschlagung, die – sprzeniewierzenie depozytu
Depotwechsel, der – weksel na zabezpieczenie kredytu bankowego
Deprivation, die – pozbawienie pewnych praw podmiotowych
Dereliktion, die – porzucenie własności
derivatives Recht – prawo pochodne
Deszendent, der – zstępny
Deutung, die – wykładnia
Devaluation, die – dewalucja
Devastationsklage, die – powództwo o usunięcie skutków dewastacji nieruchomości obciążonej hipoteką
Devinkulierung, die – zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
Devisen, die – dewizy
Devisenbeschrȁnkungen, Pl. – ograniczenia dewizowe
Devisenbestimmungen, Pl. – przepisy dewizowe
Devisengenehmigung, die – zezwolenie dewizowe
Devisenknappheit, die – niedostatek, brak dewiz
Devisentransfer, der – transfer dewiz
Devisenverkehr, der – obrót dewizami
Devisenzuteilung, die – przydział dewiz
Devisenzwangswirtschaft, die – przymusowa gospodarka dewizowa
Dieb, der –złodziej
Diebeswerkzeuge, Pl. – narzędzia służące do popełnienia kradzieży
Diebstahl, der – kradzież
Diebstahlsautoversicherung, die – ubezpieczenie od kradzieży przedmiotów z samochodu
Diebestahlversicherung, die – ubezpieczenie od kradzieży
Dienst, der – służba
Dienstalter, das – wysługa lat
Dienstantritt, der – objęcie urzędu
Dienstaufsicht, die – nadzór służbowy
Dienstaufsichtsbeschwerde, die – zażalenie do wyższej instancji administracyjnej
Dienstaufwandsentschȁdigung, die – odszkodowanie z tytułu zwiększonych kosztów dla personelu kierowniczego
Dienstausűbung, die – pełnienie służby
Dienstbarkeit, die – służebność
Dienstbefehl, der – rozkaz służbowy
Dienstberechtigte, der – uprawniony
Dienstbereitschaft, die – gotowość do świadczenia usług
Dienstbezűge, Pl. – uposażenie urzędnika
Diensteid, der – przysięga służbowa
Dienstenthebung, die – zawieszenie w czynnościach służbowych
Dienstgeheimnis, das – tajemnica służbowa
Dienstleistung, die – świadczenie usług
Dienstleistungsbereich, der – sektor usług
Dienstleistungsbetrieb, der – przedsiębiorstwo usługowe
Dienstleistungspflicht, die – obowiązek świadczenia usług
Dienstordnung, die – pragmatyka służbowa
Dienststarfgericht, das – sąd dyscyplinarny
Dienstverfehlung, die – naruszenie obowiązków służbowych
Dienstvertrag, der – umowa cywilnoprawna o określoną pracę
Diffamierung, die – zniesławienie, oszczerstwo
Digesten, Pl. – cześć kodyfikacji justyniańskiej (Corpus Iuris Civilis)
dinglich – rzeczowy, dotyczący prawa na rzeczy
Diplomat, der – dyplomata
Diplomatenpaβ, der – paszport dyplomatyczny
diplomatisches Korpus – korpus dyplomatyczny
diplomatisches Protokoll – protokół dyplomatyczny
Direktive, die – dyrektywa
Diskont, der – dyskonto
Diskontbank, die – bank dyskontowy
Diskontierung, die – dyskontowanie
Diskontsatz, der – stopa dyskontowa
Diskriminierung, die - dyskryminacja
Diskriminierungsverbot, das – zakaz dyskryminacji
Dispens, der – zezwolenie administracyjne o charakterze wyjątkowym
Dispensierrecht, das – prawo przygotowywania i wydawania leków
Disponibilitȁt, die – rozporządzalność
Disposition, die – dyspozycja, polecenie; dyspozycja jako cześć normy prawnej
Dispostiniosbefugnis, die – prawo wydawania poleceń (pracownikowi przez pracodawcę)
Dispositionsspielraum, der – margines dyspozycyjny
Dispozitionsprinzip, das – zasada dyspozycyjności, rozporządzalności
dispositives Recht – norma prawna względnie obowiązująca
Dissens, der – rozbieżność oświadczeń woli
Dissident, der – desydent
Dissymulation, die – dysymulacja, świadome zatajenie pewnych faktów
Distanzgeschȁft, das – transakcja sprzedaży wysyłkowej
Disziplin, die – dyscyplina, rygor
Disziplinarausschuß, der - komisja dyscyplinarna
Disziplinarbefugnis, die – uprawnienie dyscyplinarne
Disziplinargericht, das – sąd dyscyplinarny
Disziplianrgerichtsbarkeit, die – sądownictwo dyscyplinarne
Dividende, die – dywidenda
Dividendenausschűttung, die – wypłata dywidendy
Dividendenschein, der – kupon dywidendowy
Dokument, das – dokument
Dokumentarakkreditiv, das – akredytywa dokumentowa
Dokumentation, die – dokumentacja
Dolmetscher, der – tłumacz
dolos – podstępny, umyślny
Dolus, der – podstęp, zły zamiar
Domizil, das – stałe miejsce zamieszkania, miejsce stałej siedziby
Doppelbelastung, die – podwójne opodatkowanie (dochodu spółki i dochodu wspólników)
Doppelbesteuerung, die – podwójne opodatkowanie
Doppelbestrafung, die – podwójne ukaranie
Doppelehe, die – bigamia, dużeństwo
Doppelselbstmord, der - równoczesne samobójstwo dwóch osób
Doppelstaater, der – osoba o podwójnym obywatelstwie
Doppelversicherung, die – podwójne ubezpieczenie
Doppelvertretung, die – przedstawicielstwo obopólne, reprezentowanie obu stron czynności prawnej przez tą samą osobę
Doppelwohnsitz, der – podwójne miejsce zamieszkania
Draufgabe, die – zadatek
Dreieckgeschȁft, das – transakcja trójkątna (między obywatelami trzech krajów)
Dreigliedrigkeitstheirie der Rechtsnorm, die – teoria trójczłonowości normy prawnej, w której wyróżnia się hipotezę, dyspozycję i sankcję
Dreiteilung der Gewalten – trójpodział władz
dringender Tatverdacht – uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa
dringlich- nagły, naglący
Drittanspruch, der – roszczenie osoby trzeciej
Drittbegűnstigte, der – osoba trzecia odnosząca korzyść
Dritter, der – osoba trzecia
Drittlandgeschȁft, das – transakcja kierowana na rynki trzecie
Drittschaden, der- szkoda osoby trzeciej powstała w wyniku szkody poszkodowanego
Drittschadenshaftung, die – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie
Drittschuldner, der – dłużnik trzeci
Drittwiderspruchsklage, die – powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej
Drittwirkung der Rechtskraft, die – skuteczność prawomocności wobec osób trzecich
Drohbrief, der – list z pogróżkami
Drohung, die – groźba
Duldung, die – znoszenie, tolerowanie
Duldungspflicht, die – obowiązek znoszenia uciążliwości
Duplik, die – duplika
Duplikat, das – duplikat
Durchfűhrung, die – wykonanie, zrealizowanie
Durchfűhrungsbestimmungen, Pl. – przepisy wykonawcze
durchgȁngig – powszechnie przyjęty, obowiązujący
Durchgangsverkehr, der – tranzyt, ruch przelotowy
durchsetzbar- możliwy do przeprowadzenia, do przeforsowania
Durchsetzung, die – egzekucja, sądowe wyegzekwowanie
Durchsuchung, die – przeszukanie, rewizja
Dűrreschȁden, Pl. – szkody spowodowane suszą
Dűrreschadenversicherung, die – ubezpieczenie od szkód polowych spowodowanych suszą