F

 
Fabrikationsfehler, der – wada produkcyjna
Fachbereichsnorm, die – norma branżowa
Fachschaft, die- grupa zawodowa
Factoring, das – rodzaj pośrednictwa między producentem a odbiorcą
Fahndung, die - ściganie karne
Fahrgastbefőrderung, die – przewóz pasażerów
Fahrnisgemeinschaft, die – wspólny majątek (tylko ruchomości) męża i żony
Fahverbot, das – zakaz prowadzenia pojazdów
Faktura, die – faktura, rachunek
Falschaussage, die – fałszywe zeznania
Familienstand, der – stan cywilny
Fehler, der – wada, błąd
fehlerfrei – bezwadliwy
Fehlmenge, die – niedobór
Feierabendarbeit, die –praca w godzinach nadliczbowych
feilhalten - wystawiać na sprzedaż
Fernbleiben, das – nieobecność, niestawiennictwo
Feststellungsinteressen, die – interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia prawa albo stosunku prawnego
Feuerversicherung, die – ubezpieczenie od ognia
Filiale, die – filia/oddział
Fehlerfreiheit, die – bezwadliwość
Finanzamt, das – urząd finansowy
Finanzamtbescheid, der – nakaz płatniczy urzędu finansowego
Fingerabdruck der – odcisk palca
Fingerbeere, die – opuszka palca
fingieren – fingować, zmyślać
Finte, die – wybieg, podstęp
Firma, die – firma
Firmenname, der – nazwa firmy
Firmenőffentlichkeit, die – jawność firmy (przez zgłoszenie do rejestru handlowego)
Firmenregister, das – rejestr firm
Firmenschließung, die - zamkniecie, likwidacja firmy
Firmenschutz, der – ochrona firmy
Firmenstempel, der – pieczątka firmowa
Firmenwagen, der – samochód firmowy (do użytku pracowników)
Firmenwahrheit, die – prawda firmowa (obowiązek ujawnienia nazwiska właściciela firmy)
Firmenwert, der – reputacja firmy (stanowiąca o jej wartości)
Firmenzeichen, das – znak firmowy
Firmenzusammenbruch, der – bankructwo firmy
firmieren – firmować
Fischereifahrzeugversicherung, die – ubezpieczenie statków rybackich
Fischereiflotte, die – flota rybacka
Fischereifreiheit, die – swoboda rybołówstwa
Fischwilderei, die – kłusownictwo rybne
Fischwirtschaft, die – gospodarka rybna
Fischzucht, die – hodowla ryb
fiskalisch – fiskalny
Fiskalismus, der – fiskalizm (polityka skarbowa polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków)
Fiskaljahr, das – rok budżetowy
Fiskalpolitik, die – polityka fiskalna
Fiskus, der – skarb państwa
Fixgeschȁft, das – transakcja terminowa
Fixierung des Betrags, die – ustalanie sumy
Fixkosten, Pl. – koszty stałe
Fixkostenblock, der – suma łącznych kosztów stałych przedsiębiorców
Fixkostenzuschlȁge, Pl. – narzuty kosztów stałych
Fixum, das – stałe wynagrodzenie przedstawiciela firmy (poza prowizją za zawarte transakcje)
Flachbau, der – zabudowa niska
Flächenbedarf, der – wymagana powierzchnia
Flächendiagramm, das – wykres powierzchniowy
Flächenintesitȁt, die – powierznichłonność (stosunek powierzchni zajętej przez maszyny i urządzenia do powierzchni całkowitej zakładu)
Flächenleistung, die – wydajność w stosunku do powierzchni użytkowej
Flächennutzungsplan, der – plan użytkowania powierzchni terenów
Flächenstichprobe, die – próba w płaszczyźnie
Flachzeitfonds, der – fundusz czaso-powierzchni (iloczyn rozporządzalnej powierzchni produkcyjnej i czasu pracy o określonym czasie)
Flagge, die – bandera, flaga
Flagenfűhrung, die – używanie bandery
Flaggenklausel, die – klauzula bandery
Flaggenprinzip, das – zasada bandery (dotyczy przynależności państwowej statków morskich)
Flaggenrecht, das – prawo do podnoszenia danej bandery
Flaggenzertifikat, das – świadectwo o banderze
Flaggenzeugnis, das – świadectwo o banderze
Flauheit, die – zastój (na giełdzie)
Flaute, die – zastój, stagnacja
Fleischverbrechen, das – zbrodnie na tle małżeńskim (np. kazirodztwo, czyn lubieżny z nieletnim itp., lecz nie zgwałcenie)
flexible Kostenbudgetierung, die – elastyczne budżetowanie
flexible Plankostenrechnung, die – elastyczny rachunek kosztów planowanych
Flucht vom Unfallort, die – ucieczka z miejsca wypadku
Fluchtgefahr, die – niebezpieczeństwo ucieczki (podejrzanego)
Fluchtgeld, das – kapitał ewazyjny
Fluchthilfe, die – pomoc w ucieczce
flüchtiger Verbrechen – zbiegły przestępca
Flüchtigkeitsfehler, der – przeoczenie
flüchtig werden – zbiec, uciec
Fluchtkapital, das – kapitał ewazyjny
Flűchtling, der – uchodźca, zbieg
Fluchtverdacht, der – podejrzenie, domniemanie ucieczki
Fluchtvereitelung, die – udaremnienie ucieczki
Fluchtversuch, der – próba ucieczki
Fluchtweg, der – droga ucieczki
Flugausfall,der – nieodbycie się lotu
Flugfunk, der – łączność radiowa telefoniczna
Flugfunkdienst, der – lotnicza służba radiokomunikacyjna
Fluggast – Buchung, die – rezerwacja miejsc lotniczych
Fluggastverkehr, der – transport lotniczy osobowy
Fluggastversicherung, die – ubezpieczenie pasażerów lotniczych
Flughafen, der – port lotniczy
Flughafenerkennungszeichen, das – znak rozpoznawczy portu lotniczego
Flughafenradar, der – radar lotniskowy
Flugkarte, die – bilet lotniczy
Fluglinie, die – linia lotnicza
Flugstrecke, die – trasa lotnicza
Flugverkehr, der – komunikacja lotnicza
Flugzeugkaskoverischerung, die – ubezpieczenie samolotów od uszkodzeń
Flugzeugunglűck, das – wypadek lotniczy, katastrofa lotnicza
Fluktuation der Arbeitskrȁfte, die – fluktuacja sił roboczych
Fluktuationsziffer, die – wskaźnik fluktuacji personelu (odejścia – przyjęcia)
Flurbereinigung, die – komasacja gruntów
Flurbewirtschaftung, die – zagospodarowanie użytków rolnych
Flurbuch, das – księga katastralna, kataster
Flurkarte, die – mapa pól
Flurstück, das – działka gruntowa
Flurstűcksnummer, die – jednostka ewidencyjna nieruchomości
Flurverfassung, die – uporządkowanie stosunków posiadania i wykorzystania pól
Flurzersplitterung, die – rozdrobnienie gruntów
Flußhafen, der - port rzeczny
flüssige Mittel, Pl. – środki obiegowe, płynne
Flut von Informationen, die – zalew informacji
föderal – federalny
Föderalismus, der – federalizm
Föderation, die – federacja, państwo federalne
föderativer Staatsaufbau - federacyjny ustrój państwa
fokaler Selbstmord – samouszkodzenie, samobójstwo ogniskowe
Folge, die – ciąg, następstwo, skutek
Folgeinvestitionen, Pl. – inwestycje towarzyszące
Folgen, das – wynikanie, skutki
Folgenbeseitigungsanspruch, der – roszczenie o usunięcie skutków (np. aktu administracyjnego)
folgenlose Trunkenheitsfahrt – jazda nietrzeźwego kierowcy bez spowodowania wypadku
Folgeprogramm, das – program kolejny
Folgeprűfung des Programms, die – kontrola kolejności programu
Folgerecht, das – finansowy udział twórcy dzieła w uzysku z dalszej odsprzedaży jego dzieła
Folgeregelung, die – regulacja zależna
Folgerichtigkeit des Denkens, die – prawidłowość rozumowania
Folgern, das – wnioskowanie
Folgerung, die – wnioskowanie
Folgerungsbeziehung, die – stosunek wynikania
Folgerungsregeln, Pl. – reguły inferencyjne, wnioskowania
Folgerungsschema, das – schemat wnioskowania
Folgeschäden, Pl. – szkody następcze, szkody będące następstwem zdarzenia losowego
Folgewidrigkeit, die – niekonsekwencja, nielogiczność
Folgewirkungen von Erkrankungen, Pl. – następstwa przebytych chorób
Folgezeit, die – przyszły okres
Folter, die – tortura
Folterung, die – torturowanie
Fonds, der – fundusz
Fondsbildung, die – tworzenie funduszu
Fondsquote, die – stosunek wolumenu produkcji do włożonego w produkcję funduszu
Fondsverzehr, der – stopniowe zużywanie się funduszu
Fondszufűhrung, die – zasilenie funduszu
Förderindustrien, Pl. – przemysły wydobywcze
Förderkosten, Pl. – koszty transportu bliskiego
Forderung, die – żądanie, wierzytelność, wezwanie
Förderung, die – transport bliski, wydobywanie
Forderungen gegen Banken, Pl. – wierzytelność należna od banków
Forderungsabtretung Kraft Gesetzes, die – wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela z mocy ustawy
Forderungsrecht, das – roszczenie
Forderungssatz, der – zdanie żądające
Forderungssicherung, die – zabezpieczenie wierzytelności
Forderungstransfer, der – transfer wierzytelności
Forderungsübergang, der – ustawowe przejście wierzytelności wierzyciela w stosunku do innego dłużnika
Forderungsvepfȁndung, die – ustanowienie zastawu na wierzytelności
Förderverbände, Pl. - związki finansujące kampanie wyborcze i subwencjonujące określone partie
forensische Medizin – medycyna sądowa
Forfaitierung, die – sprzedaż ryczałtowa przez eksportera długoterminowych należności z tytułu eksportu towarzystwu finansującemu (np. bankowi)
Form, die – forma, kształt
formal - formalny
Formalbeleidigung, die – zniewaga (np. słowna)
formale Logik – logika formalna
formale Sprache – język formalny
Formalien, Pl. – formalności
Formaliesierung der Sprache, die – formalizacja języka
Formalismus, rechtlicher – formalizm prawniczy
formaljuristisch – formalnoprawny
Format, das – struktura wiadomości, format
formbedürftiges Geschȁft - czynność prawna wymagająca formy prawnej
Formblatt, das – formularz
Formbrief, der – list blankietowy
Formehe, die – małżeństwo formalne zawarte dla użyczenia kobiecie nazwiska męża
Formel, die – wzór, formuła
formelles Recht – prawo formalne, procesowe
Formerfordernis, das – wymóg zachowania formy prawnej
Formfehler, der – błąd formalny
formfrei – niewymagający formy, nieformalny
Formfreiheit, die – swoboda niezachowania formy
formgerechte Eheschließung - formalne zawarcie malzenstwaFormgestaltung, industrielle – wzornictwo przemysłowe
formierte Gesellschaft – społeczeństwo uformowane
Formkaufmann, der – kupiec spełniający wszystkie wymagania kodeksu handlowego
Förmlichkeiten, vorgeschriebene – przepisowe formalności
Formlosigkeit, die – niezachowanie formy prawnej
Formmängel, Pl. – braki formalne
formnichtig – nieważny z powodu wady, wadliwości formy
formula – formuła procesowa
Formular, der – formularz, wzór, druk
Formularprozess, der – proces formułkowy
Formulierung, die – sformułowanie
Formung, die – formowanie
Formungswirksamer Vertrag – umowa nieważna z powodu wadliwości formy
Formverletzung, die – naruszenie formy prawnej
Formvorschriften, Pl. – przepisy dotyczące formy aktów prawnych
Formwidrigkeit, die – niezachowanie warunków formalnych
Forschung, die – badania naukowe
Forschungsfonds, der – fundusz badań naukowych
Forschungsgebiet, das – dziedzina badań
Forschungsinstitut, das – instytut naukowo – badawczy
Forschungsvertrag, der – umowa o wykonanie zadania naukowo – badawczego
Forstamt, das – urząd leśny
Forstdiebstahl, der – wyrąb drzewa w celu przywłaszczenia
Forstnutzung, die – używanie lasu
Forstrecht, das – prawo leśne
Forstschutzbestimmungen, Pl. – przepisy ochrony lasów
Forststrafgesetz, das – ustawa karna leśna
Forstwirtschaft, die – gospodarka leśna
Fortbestand des Anspruchs, der – dalsze trwanie roszczenia
Fortbildung, die – doskonalenie, dokształcenie
Fortdauer, die – dalsze trwanie, istnienie
Fortführung des Prozesses, die – kontynuowanie procesu
fortgeltendes Recht - ustawa nadal obowiązująca
Fortgeltung einer Bestimmung, die – trwanie ważności przepisu
fortgesetzte strafbare Handlung - przestępstwo ciągłe
Fortlaufen, das – ucieczka, umknięcie
Fortschritt, der – postęp
Fotoausweis, der – dowód osobisty z fotografią
Fotomontage, die – fotomontaż
Fracht, die – wynagrodzenie należne przewoźnikowi za przewóz ładunku, ładunek
Freiheit – wolność
Freiheitsstrafe, die – kara pozbawienia wolności
Freisprechung, die – wyrok uniewinniający w postępowaniu karnym
Freispruch, der – uniewinnienie
Freistellung von der Arbeit, die – czasowe zwolnienie z obowiązku płacy (np. członków rady zakładowej)
Freitod, der – śmierć dobrowolna, samobójstwo
Freiverkehr, der – handel papierami wartościowymi, które nie są notowane na giełdzie
freiwillige Gerichtsbarkeit – sądownictwo nieprocesowe
Freiwilligenkorps, der – korpus ochotniczy
Freizeichnungsklausel, die – klauzula ograniczająca odpowiedzialność jednej ze stron
Freizeit, die – czas wolny od pracy
Freizeitgestaltung, die – wykorzystanie czasu wolnego
Freizone, das – wolna strefa
Freizűgigkeit, die – zasada swobodnego przemieszczania się ludzi (tj. zmiany stałego miejsca zamieszkania)
Fremdarbeiter, der – pracownik cudzoziemiec
Fremdbesitzer, der – posiadacz zależny
Fremdbezug, der – zakup w obcych przedsiębiorstwach
Fremdenfeindlichkeit, die – wrogość w stosunku do obcokrajowców, ksenofobia
Fremdenrecht, das – prawo dotyczące cudzoziemców
Fremdenverkehr, der – turystyka
Fremdenverkehrsleistungen, Pl. – usługi, świadczenia dla turystów
Fremdenverkehrswirtschaft, die – gospodarka turystyczna
Fremdfinanzierung, die – finansowanie obce
Fremdkapital, das – kapitał obcy
Fremdleistungen, Pl. – usługi obce
Fremdlieferung, die – dostawa obca
Fremdmittel, Pl. – środki obce (np. pożyczki bankowe)
Fremdverschulden, das – zawinienie przez inną osobę
Fremdversicherung, die – ubezpieczenie na życie innej osoby
Freundschafts – und Beistandsvertrag, der – umowa o przyjaźni i nieagresji
Frieden, der – spokój, pokój
Friedenspflicht, die – obowiązek zaniechania walk klasowych (w okresie trwania umowy zbiorowej)
Friedensverrat, der – przygotowanie wojny zaczepnej
Friedensvertrag, der – traktat pokojowy
friedliche Verwendung der Kernenergie – pokojowe stosowanie energii jądrowej
Frist, die – okres, termin
Fristablauf, der – upływ terminu
Fristbeginn einer Verjȁhrung, der – początek okresu przedawnienia
Fristbestimmung, die – ustalenie terminu
fristgemäß - terminowy
Fristhemmung, die – wstrzymanie biegu przedawnienia
Fristsetzung, die – wyznaczenie terminu
Fristung, die – przedłużenie terminu, prolongata
Fristversȁumnis, das – zwłoka
Fron, die – pańszczyzna (w feudalizmie)
Fronung, die – zajęcie nieruchomości dłużnika (w prawie staroniemieckim)
Frostschäden, Pl. – szkody spowodowane mrozem
Frostschadenversicherung, die – ubezpieczenie od szkód spowodowanych mrozem
Frucht, die – płód, owoc
Früchte einer Sache, Pl. – pożytki naturalne rzeczy
Fruchterwerb, der – pobieranie pożytków rzeczy
Fruchtgewinnungskosten, Pl. – koszty uzyskiwania pożytków
fruchtloser Fristablauf - bezskuteczny upływ terminu
fruchtlose Vollstreckung – bezskuteczna egzekucja
Fruchtziehungsberechtigung, die – uprawnienie do pobierania pożytków
Führerschein, der – prawo jazdy
Führerscheinsperre, die – odebranie prawa jazdy na pewien czas
Führungsaufsicht, die – nadzór ochronny
Führungsebene, die – płaszczyzna, szczebel kierownictwa
Führungsspitze, die – naczelne kierownictwo
Führungsstab, der - sztab doradczy naczelnego dyrektora
Führungszeugnis, das – świadectwo moralności
Fund einer besitzlosen Sache, der – znalezienie bezpańskiej rzeczy
Fundbüro, das – biuro rzeczy znalezionych
fundierte Schuld – dług zabezpiecznony (hipotecznie)
Fundstellen des Rechts, Pl. – źródła prawa
Funktion, die – funkcja, funkcjonowanie, działanie
Fürsprache, die – wstawienie się za kimś, wstawiennictwo