C

 

Causa, die – podstawa prawna

Causa petendi – podstawa powództwa

Cedens – cedent, wierzyciel przelewający swoją wierzytelność na inną osobę

Cessio – przelew wierzytelności

Cessio legis – wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela z mocy ustawy

Cessionarius – cesjonariusz, osoba trzecia, na którą ma być przelana wierzytelność

Chancenausgleich, der – wyrównanie szans

Chancenungleichheit, die – nierówność szans

Charakter, der – charakter, cecha, właściwość

Charakteranlage, die – właściwość charakteru, predyspozycja

Charakterbildung, die – kształcenie, formowanie charakteru,

Charaktereigenschaft, die – właściwość charakteru

Charakteristik, die – charakterystyka

Charakteristikum, das – cecha znamienna

charakterlich labiler Straftȁter – przestępca o chwiejnym charakterze

Charakterzug, der – cecha wyróżniająca, rys charakteru

Charta, die – karta, konstytucja

Charter, der – czarter, umowa czarterowa

Charterer, der – czarterujący

Chartermarkt, der – rynek czarterowy

Charterpartie, die – czarteropartia  (dowód zawarcia umowy czarterowej)

Chartervertrag, der – umowa czarterowa

Chauvinismus, der – szowinizm, skrajny nacjonalizm

Chef des Protokolls, der – szef protokołu

cif - Agent, der – pośrednik między zagranicznym eksportem i krajowym nabywcą

circa – Preise, Pl. – ceny przybliżone

circulus vitiosum – błędne koło w dowodzeniu, błąd logiczny

clause compromissoire – klauzula dotycząca sądu arbitrażowego

Clausula rebus sic stantibus - klauzula, iż umowa obowiązuje o ile nie zmienią się warunki leżące u podstaw jej zawarcia i wykonania

Clearing, das – system rozrachunków między różnymi organizacjami bez użycia środków płatniczych, umowa clearingowa

Clearingabkommen, das – umowa clearingowa

Clearinghaus, das – izba rozrachunkowa

Clearingwȁhrung, die – waluta clearingowa

Clique, die – klika

Cliquenwirtschaft, die – gospodarka klik, nepotyzm

closed – shop – Klausel, die – klauzula w umowie zbiorowej między przedsiębiorstwem i związkiem zawodowym, zobowiązująca przedsiębiorstwo do zatrudniania wyłącznie członków danego związku

codex accepti et expensi – rejestr handlowy kupców rzymskich, w którym zapisywane były przychody i wydatki

Codex Bavarius Criminalis – kodeks karny bawarski z 1751 roku

Codex Iuris Canonici – urzędowy zbiór praw Kościoła rzymskokatolickiego obowiązujących od 1918 roku

codici libri – rozporządzenie ostatniej woli, nieustanawiające spadkobiercy

cognatio – kognacja, pokrewieństwo

cognatus – krewny naturalny

cognitio – poznanie, oględziny, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sądowe sprawy cywilnej

cognitio extra ordinem – rozpoznanie poza porządkiem, rozpoznanie kognicyjne

commercium – handel, kupno, sprzedaż

commixtio – zmieszanie rzeczy stałych

commodatum – użyczenie

common law – prawo powszechne (angielskie) oparte na precedensach sądowych

communio – współwłasność

communis opinio – opinia powszechna

compensatio – potrącenie, umorzenie pewnego roszczenia przez wzajemne przeciwstawienie wierzytelności ze strony dłużnika

compensatio lucri cum damno – potrącenie korzyści, jakie strony uzyskały z zobowiązania

Computerbetrug, der – oszustwo komputerowe

Computer - Kriminalitȁt, die  – przestępczość komputerowa

Computerlesbare Form von Daten, Pl. – dane w formie czytelnej dla komputera

Computernetz, das – sięć  komputerowa

computerunterstűtztes Informationssystem – skomputeryzowany system informacji

Conditio sine qua non – warunek niezbędny, nieodzowny

Confederatio Helvetica – Konfederacja Szwajcarska

confusio – zmieszanie cieczy lub stopionych metali, zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie

conscius fraudis – świadomy, że ktoś działa na szkodę wierzycieli

Constitutio Criminalis Carolina – Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej z 1532 roku

Constitutio Criminalis Theresiana – austriacki kodeks karny z 1768 roku

Consumptio existimationis – ujma na czci, uszczuplenie czci

Contra legem – przeciw ustawie, sprzeczne z ustawą

contravindicatio – kontrawindykacja w procesie legislacyjnym, oświadczenie pozwanego w odpowiedzi na windykację powoda

copyright – prawo wydawania utworu drukiem, w krajach anglosaskich: prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym

Copyright – Anmeldung, die – zgłoszenie, rejestracja prawa autorskiego

Copyright – Register, das -  rejestr praw autorskich

Copyright – Vermerk, das – zastrzeżenie praw autorskich

coram populo, coram publico – publicznie, jawnie

Corpus delicji – dowód rzeczowy

Corpus Iuris Canonici – zbiór prawa kanonicznego z XVI wieku

Corpus Iuris Civilis – używana od XVI wieku nazwa kodyfikacji justyniańskiej prawa rzymskiego

Courtage, die – prowizja dla maklera giełdowego

crimen laesae maiestatis – zbrodnia obrazy majestatu

crimina publica – przestępstwa publiczne

cuius commodum, eius periculum – czyj towar, tego ryzyko

cuius regio, eius religio – czyj kraj, tego religia

Culpa in contrahendo – wina przy zawarciu umowy

Curator – kurator

Curator miniorum – kurator dla osoby formalnie dojrzałej, ale poniżej 25 roku życia

Curator ventris – osoba sprawująca pieczę nad prawami mającego się narodzić  już poczętego dziecka

Custodia – obowiązek strzeżenia rzeczy