G

 
Gage, die – gaża, pobory
Gang, der – gang, banda, przebieg
gangbar – obiegowy, pokupny, utarty
Gangbarkeit, die – obiegowość
Gangster, der – gangster, przestępca
Ganove, der – przestępca
Ganztagsbeschäftiging, die – zatrudnienie całodzienne, w pełnym wymiarze
Ganztagsverpflegung, die – wyżywienie całodzienne
Garant, der – poręczyciel
Garantenstellung, die – obowiązek działania jako przesłanka odpowiedzialności za zaniechanie
Garantie, die – gwarancja, rękojmia
Garantieabgeltung, die – udzielenie rabatu uznania za wyłączenie gwarancji
Garantieanspruch, der – roszczenie gwarancyjne
Grantiebrief, der – list gwarancyjny
Garantiefonds, der – fundusz gwarancyjny
Garantiefrist, die – termin gwarancji
Garantiedurchsicht, die – przegląd gwarancyjny samochodu
Garantiegeber, der – gwarant
Garantiegeschäfte, Pl. – transakcje gwarancyjne dokonywane przez banki
Garantiehaftung, die – odpowiedzialność z tytułu gwarancji
Garantiehinterlegung, die – depozyt, wkład gwarancyjny
Garantiekosten, Pl. – koszty gwarancyjne (naprawa lub wymiana wadliwych części)
Garantieleistungen, Pl. – usługi w ramach gwarancji
Garantieleistungsvertrag, der – umowa gwarancyjna
Garantiereparatur, die – naprawa gwarancyjna
Garantieschein, der – dowód gwarancyjny
Garantieverpflichtung, die – zobowiązanie z tytułu gwarancji
Garantieversicherung, die – ubezpieczenie od udzielonych gwarancji
Garantievertrag, der – umowa gwarancyjna
Garantiewechsel, der – weksle gwarancyjny
Gattungs – oder Artvollmacht, die – pełnomocnictwo w stosunku do wyodrębnionych czynności
Gattungsschuld, die – zobowiązanie rodzajowe
Gattungsvollmacht, die – pełnomocnictwo rodzajowe
Gauner, der – oszust, szalbierz
Gebeine, Pl. – zwłoki
Gebietsabkommen, das – pakt regionalny
Gebietsabtretung, die – cesja terytorium
Gebietsansprüche, Pl. – roszczenia terytorialne
Gebietsaustausch, der – wymiana terytoriów
Gebietserwerb, der – nabycie terytorium
Gebietsfremde, der – niezamieszkały stale na danym terytorium
Gebietshoheit, die – suwerenność terytorialna
Gebietskartell, das – kartel działający na określonym obszarze
Gebietskörperschaften, Pl. – terenowy osoby prawne typu instytucjonalnego (np. gminy, związki gmin)
Gebietsverletzung, die – naruszenie terytorium
Gebilde, das – twór, formacja
Gebot, das – nakaz, oferta
Gebotenheit lines Verhaltens, die – wymóg określonego zachowania
Gebotsnorm, die – norma nakazująca
Gebostzeichen, das – znak nakazu
Gebrauch, der – używanie, użycie
Gebraucher, der – użytkownik
Gebrauchsanmaßung, die - przejsciowe uzycie cudzej rzeczy dla wlasnej potrzeby
Gebrauchanweisung, die – instrukcja użytkowania
Gebrauchsmuster, das – wzór użytkowy
Gebrauchsmusteranmeldung, die – zgłoszenie wzoru użytkowego
Gebrauchsmusterberűhmung, die - bezprawne oznaczanie wzorów użytkowych jako rzekomo zarejestrowanych
Gebrauchsmustereintragung, die – rejestracja wzoru użytkowego
Gebrauchsmusterinhaber, der – właściciel praw z rejestracji wzorów użytkowych
Gebrauchsmusterregister, das – rejestr wzorów użytkowych
Gebrauchsmusterschrift, die – opis chronionego wzoru użytkowego
Gebrauchsmusterschutz, der – ochrona znaku użytkowego
Gebrauchsmusterschutzzeugnis, das – świadectwo ochronne na znak użytkowy
Gebrauchspriorität, die – priorytet użytkowania
Gebrauchsrecht, das – prawo używania
Gebrauchswert, der – wartość użytkowa
Gebrauchtwagen, der – samochód używany
Gebrauchtwagenhandel, der – handel rzeczami używanymi
Gebrechen, das – ułomność
Gebrechlichkeitspflegschaft, die – kuratela dla osoby ułomnej
Gebühr – opłata
Gebühreneinheit, die – jednostka taryfowa
Gebührenerlaß, der - zwolnienie od oplat
Gebührenfreiheit, die – zwolnienie od oplat
Gebührenordnung, die – przepisy dotyczące opłat
gebührenpflichtig – podlegający opłacie
Gebührensatz, der – stawka opłaty
Gebührentabelle, die – tabela opłat
Gebührenűberhebung, die – bezprawne pobieranie nadmiernych opłat przez funkcjonariusza publicznego
Gebührenvorschuß, der - zaliczka na poczet kosztow
Gebundenheit, die – związanie
Geburt, die – poród, urodzenie
Geburtenabnahme, die – spadek liczby urodzeń
Geburtenausfall, der – spadek liczby urodzęń
Geburtenbeihilfe, die – zasiłek porodowy
Geburtenbeschränkung, die – kontrola urodzeń
Geburtenbuch, das – księga urodzeń
Geburtenentwicklung, die – dynamika urodzeń
Geburtenkoeffizient, der – współczynnik urodzeń
Geburtenregelung, die – kontrola urodzeń
Geburtsfehler, der – wrodzona ułomność fizyczna
Geburtsschein, der – świadectwo, metryka urodzenia
Geburtssterblichkeit, die – śmiertelność okołoporodowa
Geburtsurkunde, die – świadectwo urodzenia
Gedankenvorbehalt, der – zastrzeżenie wewnętrzne
Gedinge, das – płaca akordowa
Gefahr, die – niebezpieczeństwo, ryzyko
Gefährdung, die – narażenie na niebezpieczeństwo
Gefährdungsdelikt, das – przestępstwo z zagrożenia
Gefährdunghaftung, die – odpowiedzialność za szkody majątkowe, które mogą być spowodowane przez zwiększone zagrożenie
Gegenstand, der - przedmiot
Gegenzeichnung, die - kontrasygnata
Geldleistung, die - świadczenie pieniężne
Gemeinde, die - gmina
Geldstrafe, die - kara finansowa
Geltungsdauer , die - okres obowiÄ…zywania
Genehmigung , die - pozwolenie
Generalklausel, die - klauzula generalna
Gericht, das - sÄ…d
Gerichtbarkeit, die – sądownictwo
Gerichtsentscheidung, die - postanowienie sÄ…du
Gerichtskosten, Pl. - koszty postępowania sądowego
Geschäftsfähigkeit, die - zdolność do czynności prawnych
Geschäftsführung, die - zarząd
Geschäftsordnung, die - regulamin
Gesetz, das - ustawa
Gesetzentwurf, der   - projekt ustawy
Gesetzesvorlage, die - projekt ustawy
Gesetzgebung, die - ustawodastwo
Gesetzgebungskompetenz, die - inicjatywa ustawodawcza
Gesetzgebungsverfahren, das - proces legislacyjny
Gesundheitsschäden, Pl. - uszczerbek na zdrowiu
Gewalt (staatliche) - władza państwowa
Gewaltenteilung, die - podział władz
Gewährleistung, die - rękojmia
Gewissensfreiheit, die - wolność sumienia
Glaubensfreiheit, die - wolność wyznania
Gleichbehandlung die - równouprawnienie
Gleichbehandlungsgebot, das - nakaz równego traktowania
Gleichberechtigung, die - równouprawinienie
Gleichheit, die - równość
Gleichheit vor dem Gesetz, die - równość wobec prawa
Gleichstellung, die - równouprawnienie
Gnadenakt, der - prawo Å‚aski
Grundbuch, das - księga wieczysta
Grundgesetz, das - konstytucja
Grundlage (rechtliche) - podstawa prawna
Grundlosigkeit, die - bezzasadność
Grundrecht das – prawo podstawowe
Grundrechtsbeschränkung, die - ograniczenie praw podstawowych
Grundrechtsbindung, die - zwiÄ…zanie podstawowym prawem obywatelskim
Grundstück, das - nieruchomość gruntowa
Gutachten, das – ekspertyza
Gültigkeit, die - ważność