I

 
Ichnogramm, das – ślad stopy
Idealisierung, die – idealizacja
Idealkonkurrenz von Straftaten, die – idealny zbieg przestępstw
Idealverein, der – stowarzyszenie nienastawione na działalność gospodarczą
Idee, die – idea, myśl
Ideenassoziation, die – kojarzenie pojęć
Ideenfindung, die – poszukiwanie, wykrywanie nowych koncepcji
Ideenflucht, die – gonitwa myśli
Ideenskizze, die – szkic koncepcji (dzieła)
Identifikation, die – identyfikacja (stwierdzenie tożsamości, przejmowanie od innych osób wzorów postaw)
Identifikationsnummer, die – numer identyfikacyjny
Identifizierbarkeit, die – możność zidentyfikowania
Identifizierung der Speicherstellen, die – identyfikacja miejsc w pamięci komputera
Identität, die – tożsamość
Identitätsausweis, der – zaświadczenie tożsamości
Identitätsbeweis, der – dowód, stwierdzenie tożsamości (w daktyloskopii)
Identitätsfeststellung, die – stwierdzenie tożsamości
Identitätsmittel, das – środek zabezpieczający identyfikację towaru podlegającego ocleniu
Identitätsnachweis, der – dowód tożsamości
Identitätsprüfung, die – badanie identyczności
Identitätssatz, der – zasada tożsamości
Ideologietäter, der – sprawca ideologiczny
Idiomotorik, die – psychomotoryka
Idiotie, die – idiotyzm, głuptactwo zupełne
ignorantia elenchi – nieznajomoś – nieznajomoś tezy dowodowej (dowodzi się z czegoś innego niż to, co ma być udowodnione)
ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa nie chroni przed karą
ignorantia legis excusat neminem – nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo
Ignoranz, die – ignorancja
ignotum per ignotum - definicja “nieznane przez nienznane”
ikonisches Zeichen – znak drogowy symbolizujący dany obiekt
Illationsgründung, die – założenie spółki akcyjnej, w którym założyciele wnoszą wkłady rzeczowe zamiast pieniędzy
illegal – nielegalny
illegale Schriften – publikacje nielegalne
Illegalität, die - nielegalność
illegitim – nielegalny, nieuprawniony
Illegitimität, die – nieprawność (pochodzenia)
illiquider Schuldner – dłużnik niewypłacalny
Illiquidität, die – niewypłacalność
Illoyalität, die – nielojalność
Image, das – obraz wzorcowy urobiony przez tradycję lub reklamę w odniesieniu do osoby, firmy lub produktu, wzór osobowości
imaginärer Gewinn – spodziewany zysk
Imbeziller, der – imbecyl, głuptak
Imbroglio, das – powikłanie, powikłana sytuacja
immanent – zawarty w czymś, właściwy czemuś z natury
immanenter Bestandteil – składnik immanentny
Immaterialgüter, die – dobra niematerialne
Immaterialgüterrechte, Pl. – prawa do dóbr niematerialnych (niemajątkowych)
Immaterialismus, der – immaterializm
immateriell – niematerialny
Immigrant, der - imigrant
Immission, die – imisja
Immoniliarklage, die – powództwo dotyczące nieruchomości
Immobiliarkredit, der – kredyt zabezpieczony na nieruchomości
Immobiliarversteigerung, die – licytacja z nieruchomości
Immobiliarzwangsvollstreckung, die – egzekucja z nieruchomości
Immobilien, die – nieruchomości, majątek nieruchomy
Immobilienmakler, der – pośrednik w handlu nieruchomościami
immun – nietykalny, odporny na choroby
Immunisierung, die – uodpornienie
Immunität, die – immunitet
Immutabilität, die – niezmienność
Imparitätsprinzip, das – zasada bilansowania
imperatives Mandat – mandat imperatywny
Imperativnorm, die – norma imperatywna
Imperativsatz, der – zdanie rozkazujące
Imperialismus, der – imperializm
imperium – najwyższa władza państwowa w starożytnym Rzymie, obszar państwa rzymskiego
Imperium Romanum – państwo rzymskie
Impfpflicht, die – obowiązek szczepień przeciwko chorobom zakaźnym
Impfschaden, der – szkoda wyrządzona w związku ze szczepieniem obowiązkowym
Impfschutz, der – odporność poszczepienna
Impfstoff, der – szczepionka
Impfzeugnis, das – świadectwo szczepień ochronnych
Impfzwang, der – przymus szczepienia
Implementation, die – realizacja, wykonanie
implicite – włącznie, włączając, domyślnie, w sposób uwikłany
Implikans, das – implikans, poprzednik, zdanie warunkujące
Implikat, das – implikat, następnik implikacji
Implikation, die – implikacja, zdanie warunkowe; imputowanie, przypisywanie komuś czegoś
implizieren – mieścić w sobie, zawierać, pociągać za sobą, przypisywać komuś coś, imputować
implizite Definition – definicja w uwikłaniu
implizite Funktion – funkcja uwikłana, niejawna
Import, der – przywóz, import
Importabgabepreis, der – cena płacona przedsiębiorstwu handlu zagranicznego przez odbiorcę krajowego za importowane towary
Importanteil, der – udział importu (w handlu zagranicznym)
Importbeschränkungen, Pl. – ograniczenia importu
Importeur, der – importer
Importintensität, die – importochłonność
Importkapazität, die – możliwości importowe gospodarki narodowej
Importkontingent, das – kontyngent importowy
Importpreisindex, der – indeks cen importowych
Importquote, die – stosunek wartościowy lub ilościowy importu do spożycia krajowego
Importtransport, der – transport importowy
Importvertrag, der – kontrakt importowy
Impressario, der – organizator imprez teatralnych i koncertowych
Impressum, das – metryczka czasopisma lub książki
Imprimatur, die – zezwolenie na druk dzieła (wydawane przez wydawnictwo po ostatniej korekcie)
Impulskauf, der – kupno intuicyjne, impulsywne
Inanspruchnahme, die – korzystanie
Inaugenscheinnahme, die – oglądanie, przeprowadzenie oględzin
Inbeschlagnehmen, das – zajęcie mienia
Inbesitznahme, die – objęcie w posiadanie
Inbetriebnahme, die – uruchomienie
in bond – towar nieoclony, lecz znajdujący się pod nadzorem celnym
inclusive tour – podróż turystyczna za opłatą ryczałtową wszystkich kosztów związanych z podróżą
indebitum solutum – nienależne świadczenie
Indemnität, die – immunitet posłów do Bundestagu i Landestagów za wypowiedzi publiczne, z wyjątkiem zniewag
Indeterminierheit, die – niewyznaczalność
Indeterminismus, der – indeterminizm
Index, der – indeks, wskaźnik
Indexieren, das – indeksowanie, oznaczanie dokumentów odpowiednio do ich treści
Indexklausel, die – klauzula ustalająca przedmiot zobowiązania według indeksu cen
Indexliste, die – lista indeksów (informacji, danych)
Indexregister, das – rejestr indeksowy
Indexreihe, die – szereg indeksów
Indexverkettung, die – powiązanie, sprzężenie łańcuchowe indeksów
Indexwährung, die – waluta niezależna, wolna, niezwiązana ze złotem
Indexzahlen, Pl. - indeksy charakteryzujące zmiany poziomu, stanu zjawiska
Indexzerlegung, die – analiza indeksów, analiza czynnikowa
Indifferenz, die – obojętność, nieokreśloność
Indifferenzkurve, die – krzywa obojętności
Indifferenzstatistik, die – statystyka indyferentna
Indifferenzzone, die – strefa obojętności
Indikation, die - wskazanie
indirekt – pośredni
indirekte Adresse - adres pośredni
indirekte Steuern – podatki pośrednie
Individualabrede, die – umówienie się indywidualnie
Individualbedürfnis, das – potrzeba indywidualna
Individualhaftung, die – odpowiedzialność cywilnoprawna indywidualna
Individualhypothese, die – hipoteza indywidualna
Individualisierbarkeit einer Rechtsperson, die – możność indywidualizacji osoby prawnej
Individualisierende Theorien in Strafrecht, Pl. – teorie indywidualizujące w prawie karnym
Individualisierung, die – indywidualizacja
Individualisierungsfunktion des Namens der natürlichen Person, die – funkcja indywidualizacji nazwiska osoby fizycznej
Individualisierungstheorie des Klagegrundes, die – teoria indywidualizacji podstawy powództwa
Individualität, die – indywidualność
Individualrechtssphäre, die – sfera praw indywidualnych
Individualschutzgesetz, das – prawo ochrony jednostki, np. czci
Individualtod, der – śmierć indywidualna
Individualverkehr, der – transport indywidualny
Individualvermögen, das – mienie własne
Individualversicherung, die – ubezpieczenie indywidulane
Individuation, die – indywidualizacja, kształtowanie się cech osobniczych jednostki
Individuenname, der – nazwa indywidualna
Individuum, das – osobnik
Indiz, das – poszlaka
Indizienbeweis, der – dowód z poszlak
Indizienprozess, der – proces poszlakowy
indizieren – wskazywać na coś, oznaczać coś
Indizierung, die – indeksowanie
Indizwirkung des Tatbestands, die – skutek poszlak na znamiona przestępstwa
Indoktrination, die – indoktrynacja, proces wpajania przekonań
Indolenz, die – indolencja, ospałość, obojętność patologiczna
Indossament, das – żyro
Indossant, der – indosant, żyrant
Indossatar, der – indosatariusz
indossieren – żyrować
indossierfähig – przenoszalny, zbywalny
in dubio mitius – zastosowanie w przypadku wątpliwości najkorzystniejszego dla oskarżonego przepisu prawnego
in dubio pro reo –w razie  wątpliwości na rzecz oskarżonego
Induktion, die – indukcja
Induktionsbasis, die – baza indukcyjna
Induktionsschluss, der – wniosek indukcyjny
Industrialisierung, die – industrializacja
Industrie, die – przemysł
Industrieabgabepreis, der – cena za towary przedsiębiorstw przemysłowych uzyskiwana od innych gałęzi gospodarki uspołecznionej
Industrieabfallstoffe, Pl. – odpady przemysłowe
Industrieanlage, die – obiekt przemysłowy
Industrieanthropologie, die – antropologia przemysłowa
Industriearbeiter, der – robotnik przemysłowy
Industriebau, der – budownictwo przemysłowe, obiekt przemysłowy
Industriebaubilanz, die – bilans budownictwa przemysłowego
Industriebereich, der – dział przemysłu
Industrieberichterstattung, die – sprawozdawczość przemysłowa
Industriebetrieb, der – zakład przemysłowy
Industrieentflechtung, die – dekartelizacja przemysłu
Industrieerzeugnis, das – wyrób, produkt przemysłowy
Industriefernsehen, das – telewizja przemysłowa
Industrieformgebung, die – wzornictwo przemysłowe
Industrieforschung, die – badania prowadzone w przemyśle (w zakresie rozwojowym)
Industriegebiet, das – obszar przemysłowy
Industriegesellschaft, die – społeczeństwo industrialne
Industriegewerkschaft, die – związek zawodowy, w którym zorganizowani się pracownicy różnych zawodów jednej lub kilku gałęzi przemysłu
Industriekapital, das – kapitał przemysłowy
Industriekartoffeln, Pl. – kartofle przemysłowe
Industriekomplex, der – kompleks przemysłowy
Industriekooperation, die – kooperacja przemysłowa
Industrieladen, der – sklep zakładu przemysłowego
Industrieland, das – kraj przemysłowy, uprzemysłowiony
industrielle Bruttoproduktion – produkcja przemysłowa brutto
Industriellenvereinigung, die – związek przemysłowców
industrielles Muster – wzór przemysłowy
Industrielle, der – przemysłowiec
Industrieökonomik, die – ekonomik przemysłu
Industriepreis, der – cena stosowana między przedsiębiorstwami z wyłączeniem handlu towarami konsumpcyjnymi
Industrieprodukt, das – wyró przemysłowy
Industrieproduktion, die – produkcja przemysłowa
Industriepsychologe, der – psycholog przemysłowy
Industriepsychologie, die – psychologia przemysłowa
Industrierevier, das – okręg przemysłowy
Industrieroboter, der – robot przemysłowy
Industrieschäden, Pl. – szkody spowodowane przez przemysł w najbliższym otoczeniu zakładów przemysłowych
Industriesoziologie, die – socjologia przemysłowa
Industriespionage, die – szpiegostwo przemysłowe
Industriestaub, der – pył przemysłowy
Industrietoxikologie, die – toksykologia przemysłowa
Industrie – und Handelskammer, die - Izba Przemysłowo – Handlowa
Industrievereinigung, die – zjednoczenie przemysłu
Industriewaren, Pl. – towary przemysłowe
Industriewasser, das – woda do celów przemysłowych
Industriezweig, der – gałąź przemysłu, zespół przedsiębiorstw zgrupowanych według kryterium surowców wyjściowych
industriezweigfremde Erzeugnisse - wyroby pozabranżowe
Industriezweigstruktur, die – struktura gałęzi przemysłu
industriezweigtypische Erzeugnisse – wyroby branżowe
ineffizient – nieefektywny, niewydolny
Inempfangnahme, die – odbiór, przyjęcie
infamia – niesława
Infamie, die – niesława, hańba, czyn haniebny
Infantilismus, der – infantylizm
Infekt, der – infekcja
Infektion, die – infekcja, zakażenie
Infektionskrankheit, die – choroba zakaźna
Inferenzstatistik, die – statystyka inferencyjna (polegająca na wnioskowaniu z poszczególnych faktów na inne)
Infiltration, die – infiltracja
Inflation, die – inflacja
Inflationsdruck, der – presja inflacyjna
Inflationsindikator, der – wskaźnik inflacji
Inflationspolitik, die – polityka inflacji
Inflationsrate, die – stopa wzrostu inflacji, tempo inflacji
Informand, der – informatory
Informant, der – informatory policyjny
Informatik, die – informatyka
Informatiker, der – informatyk
Information, die – informacja
informationelle Kopplung – sprzężenie informacyjne
Informationsabruf, der – wywołanie informacji
Infornationsanordnung, die – rozmieszczenie informacji
Informationsanspruch, der – prawo do informacji
Informationsaustausch, der – wymiana informacji
Informationsbank, die – bank informacji
Informationsbedarf, der – zapotrzebowanie na informację
Informationsbereitstellung, die – dostarczenie informacji
Informationsblock, der – blok informacji
Informationsdarbietung, die – prezentacja informacji
Informationsdarstellung, die – sposób przedstawienia informacji
Informationsdichte, die – gęstość informacji
Informationsdienst, der – serwis informacyjny
Informationseinheit, die – jednostka logiczna informacji
Informationsfluss, der – strumień informacji
Informationsgehalt, der – ilość informacji
Informationsindustrie, die – przemysł informatyczny
Informationsinteresse, der – interes informacyjny
Informationslänge, die – długość informacji
Informationsmenge, die – ilość informacji
Informationspflicht, die – obowiązek informowania
Informationsrecherche, die – wyszukiwanie informacji
Informationsrückgewinnung, die – wyszukiwanie, odnajdywanie informacji
Informationssatellit, der – satelita wywiadowczy
Informationsschritt, der – krok informacyjny
Informationsspeicherdichte, die – gęstość informacji w pamięci komputera
Informationsspeicherung, die – przechowywanie, gromadzenie, informacji
Informationsspektrum, der – spektrum informacji
Informationsprache, die – język informatyczny
Informationsspur, die – ścieżka informatyczna
Informationsstrom, der – strumień informacji
Informationssystem, das – system informacji
Informationstheorie, die – teoria informacji
Informationsträger, der – nośnik informacji
Informationsübertragung, die – transmisja informacji
Informationsverarbeitung, die – przetwarzanie informacji
Informationswiedergewinnung, die – wyszukiwanie informacji w pamięci komputera
Informationszentrum, das – ośrodek informacji
informatorische Erpressung – szantaż informacyjny
Infrastruktur, die – infrastruktura
in fraudem creditorum – pokrzywdzenie wierzycieli
in fraudem legis – czynność prawna mająca na celu obejście prawa
Ingangsetzung, die – uruchomienie
Ingebrauchnahme, die – początek użytkowania przedmiotu
Ingefahrbringen von Wald, das – sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru lasu
Ingenieurbezeichnung, die – tytuł inżyniera
Ingenieurpsychologie, die – psychologia przemysłowa
Ingerenz, die – karalne sprowadzenie niebezpiecznej sytuacji przez sprawcę, który potem zaniechuje usunięcia jej
Inhaber, der – właściciel, okaziciel, posiadacz
Inhaberaktie, die – akcja na okaziciela
Inhaberhypothek, die – hipoteka na okaziciela (hipoteka, która może być przeniesiona na inną osobę)
Inhaberkreditbrief, der – akredytywa czysta (bezdokumentowa)
Inhaberpapiere, Pl. – papiery wartościowe na okaziciela
Inhaberscheck, der – czek na okaziciela
Inhaberschuldverschreibung, die – obligacja na okaziciela
Inhaberverpflichtungsschein, der – dokument na okaziciela
Inhaftierte, der – aresztowany, uwięziony
Inhaftierung, die – aresztowanie
Inhaftnahme wegen Flugverdachts, die – aresztowanie obwinionego podejrzanego o zamiar ucieczki
Inhalt, der – treść, zawartość
Inhaltsirrtum, der – błąd co do treści
Inhibitorium, das – zakaz rozporządzania wierzytelnością trzeciego dłużnika przy egzekucji z rzeczy aktualnego dłużnika
Inhomogenität, die – niejednorodność
inhumane Vernehmungsmethoden – okrutne metody przesłuchań
in intergrum restitutio – przywrócenie do stanu poprzedniego
Initiative, die – inicjatywa
Initiativrecht, das – prawo do inicjatywy ustawodawczej
in iure cessio – sposób przeniesienia własności za pomocą pozornego procesu windykacyjnego
iniuria – bezprawność
Inkasso, das – inkaso płatnych należności
Inkassoprovision, die – prowizja od inkasa
Inkassozession, die – cesja inkasowa dla ściągnięcia należności
Inklusion, die – inkluzja, zawieranie się
Inklusionsschluss, der – wniosek inkluzyjny, wniosek z całości na część
Inklusivpreis, der – cena łącznie z dodatkami
Inkognitoadoption, die – przysposobienie anonimowe
Inkohärenz der Ideen, die – rozkojarzenie
inkompatibel – niedający się pogodzić z czymś
Inkompetenz, die – niekompetencja
inkonform – niekonformistyczny
Inkongruenz, die – niekongruencja
Inkorporation, die – inkorporacja
Inkorrektheit, die - nieprawidłowość
Inkraftsetzung, die – wprowadzenie w życie
Inkrafttreten, das – wejście w życie
Inkrement, das – przyrost
inkriminieren – posądzać kogoś o coś, zarzucać komuś coś
inkriminierte Tat – czyn zarzucany, czyn inkryminowany
Inkubation, die - inkubacja
Inland, das – w kraju, wewnątrz kraju
Inländer, der – krajowiec
Inlandluftverkehr, der – krajowa komunikacja lotnicza
Inlandsanmeldung lines Patents, die – zgłoszenie krajowe patent
Inlandsfremdenverkehr, der – krajowy ruch turystyczny
Inlandsmarkt, der – rynek krajowy
Inlandspreisniveau, das – poziom cen krajowych
Inlandsprodukt, das – produkt krajowy
Inlandstaten, Pl. – czyny popełnione w kraju
Innehaltung, die – zatrzymanie, wstrzymanie, przestrzeganie przepisu
Innenministerium, das – ministerstwo spraw wewnętrznych
Innenrevision, die – rewizja wewnętrzna przedsiębiorstwa
Innentransport, der – transport wewnętrzny
Innenumsatz, der - obrót wewnątrzzakładowy (część produkcji zakładu użyta do dalszej produkcji)
Innenvollmacht, die – pełnomocnictwo do czynności wewnętrznych
Innovation, die – innowacja
Innung, die – cech
Innungskrankenkasse, die – kasa chorych dla członków cechu
Insasse, der – pasażer, mieszkaniec
Insemination, die – inseminacja
Inserat, das – ogłoszenie
inserieren – zamieszczać ogłoszenia
Inschutznahme, die – roztoczenie opieki nad pewnymi grupami osób
insolvent – niewypłacalny
Insolvenz, die – niewypłacalność
Insolvenzrecht, das – prawo o niewypłacalności
Inspektor, der – inspektor
Inspiration, die – inspiracja
Instabilität, die – niestabilność
Instandhaltung, die – utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie sprawności, konserwacja
Instandsetzung, die – naprawa, doprowadzenie do stanu używalności
Instanz, die – instancja
Instanzenweg, der – tok instancji (odpowiednie instancyjne powiązania między sądami różnego szczebla)
Institut, das – instytut, instytucja
Institution, die – instytucja, wprowadzenie na urząd
Institutionalisierung, die – instytucjonalizacja
Instruktion, die – instrukcja, elementarny składnik programu
Instruktionszyklus, der - cykl instrukcji, cykl rozkazów
Instrument, das – instrument, dokument prawny
Insuffizienz, die – niewydolność
Insult, der – udar
Inszenierung, die – inscenizacja
Intaktheit, die – nienaruszalność
Integration, die – integracja
Integrationsbereitschaft, die – gotowość integracyjna
Intellekt, der – intelekt, umysł, rozum
intelektuelle Urheberschaft – sprawstwo intelektualne, podżeganie do przestępstwa
Intelligenz, die – inteligencja
Intelligenzalter, das – wiek inteligencji
Intelligenzminderung, die – obniżenie zdolności umysłowych
Intelligenzprüfung, die – test inteligencji
Intelligenzskala, die – skala inteligencji
Intensität, die – intensywność, natężenie
Intensitätszahlen, Pl. – wskaźniki intensywności
Intensivierung, die – intensyfikacja, wzmożenie, natężenie
Intensivstation, die – oddział intensywnej terapii
Intensivwirtschaft, die – gospodarka intensywna
Interaktion, die – interakcja, wzajemne oddziaływanie
Interbankbeziehung, die – stosunki międzybankowe
Interdependenz, die – współzależność
Interesse, das – interes
Interessenauseinandersetzung, die – ścieranie się interesów
Interessenabwägung, die – wyważenie interesów
Interessengegensätze, Pl. – sprzeczności interesów
Interessengemeinschaft, die – wspólnota interesów
Interessenkollision, die – kolizja interesów
Interessenkonstellation, die – sytuacja interesów
Interessentest, der – test zainteresowań
Interessenverband, der – związek osób mających podobne interesy, syndykat
Interessenwahrnehmung, die – załatwienie interesów
Interferenz, die – interferencja, wpływ uzdolnień człowieka na wytwarzanie nowych umiejętności
Interimsabkommen, das – umowa tymczasowa, prowizoryczna
Interimsbescheid, der – decyzja tymczasowa administracyjna
interlokales Recht – prawo międzylokalne
intermittierend – przerywany, nieciągły
international – międzynarodowy
Internationalismus, der – internacjonalizm
Internierung, die – internowanie
Interpellation, die – interpelacja parlamentarna
Interpolation, die – interpolacja
Interpret, der – wykonawca, odtwórca
Interpretation, die – interpretacja, wykładnia
Investmittel, Pl. –środki inwestycyjne
Involution, die – inwolucja, rozwój wsteczny
Inzest, der – kazirodztwo
Inzestpartner, der – partner w stosunku kazirodczym
indizent – incydentalnt, okolicznościowy
irreführen – wprowadzać w błąd
Irrtum, der – błąd
Irrtumsanfechtung, die – uchylenie się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu
 
 

J

 
Jahr, das – rok
Jahresfrist, die – termin roczny
Judikatur, die – prawodawstwo
Jurisdiktion, die – jurysdykcja
Jurisprudenz, die – jurysprudencja, prawoznawstwo
Jurist, der – prawnik
Justiz, die – wymiar sprawiedliwości