K

 
Kabinettsbeschluss, der - uchwała rządu
Kadenz, die - kadencja
Kader, der - kadra,
Kadi, der (Richter in islamischen Ländern)  - kadi, (sędzia w krajach muzułmańskich)
Kammer,die – izba sądu
kameralistische Buchführung  -     księgowość administracji publicznej
Kammergericht, das - Wyższy Sąd Krajowy
Kammergesetz, das - ustawa dotycząca wykonywania zawodów zrzeszonych w izbach
Kann-Vorschrift, die - przepis względnie obowiązujący
Kannbestimmung, die - postanowienie dyspozytywne,
Kannbestimmung, die -  postanowienie względnie obowiązujące
Kannkaufmann, der - §2 HGB, kupiec z możliwości – zarejestrowany jako kupiec z własnej woli np właściciel gospodarstwa rolnego, którm może złożyć wniosek o wpis do rejestru handlowego, ale nie jest do tego zobowiązany
kanonisches Recht, das - prawo kanoniczne,
Kanzlei, die – kancelaria
Kanzleipersonal, das -  personel kancelarii,
Kapitalverbrechen, das -  główna zbrodnia,
Karenz, die -  karencja,
Kartei, die -  ewidencja,
Kartellgericht, das - sąd antymonopolowy
Kassenarztrecht, das - prawo dotyczące lekarzy kas chorych
Kauf, der – kupno
Kauf auf Besicht  - kupno z prawem odstąpienia od kupna po obejrzeniu
Kauf auf Umtausch -  kupno z prawem wymiany
Kaufabschluss, der -  zawarcie umowy kupna
Kaufgeldhypothek, die -  hipoteka na cenę kupna nieruchomości
Kaufkraft, die – siła nabywcza
Kaufkraftüberhang, der -  nadwyżka siły nabywczej
Kaufmann, der – kupiec
Kaufpreis, der- cena kupna
Kaufpreisforderung, die - wierzytelność z tytułu ceny kupna/sprzedaży
Kaufpreisgläubiger, der - wierzyciel z tytułu ceny kupna/sprzedaży
Kauf unter Eigentumsvorbehalt - kupno z zastrzeżeniem własności
Kaufvertrag,der – umowa kupna-sprzedaży
Kaufvertrag ohne Eigentumsvorbehalt  -  umowa kupna-sprzedaży bez zastrzeżenia prawa własności
Käufer, der – kupujący
Kausalität, die – przyczynowość
Kausalitätsfrage, die -  pytanie o związek przyczynowy
Kausalzusammenhang, die – związek przyczynowy
Kaution, die – kaucja
Kautionsstellung, die - złożenie poręczenia majątkowego
Kenntnis, die – wiadomość, wiedza
Kennzeichen, das - znamię,
Kennzeichenrechte, pl -    prawa do znaku
Kernaussage des Urteils - istota wyroku,
Kernzeit, die - podstawowy czas pracy,
Kfz-Haftpflichtversicherung, die - ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego
Kfz-Kennzeichen, das  -    n umer rejestracyjny pojazdu,
Kfz-Steuer, die - podatek od pojazdów mechanicznych,
kidnappen -    uprowadzać
Kidnapper, der  - porywacz
Kidnapping, der/das - porwanie
Kind, das – dziecko
Kinderadditive, die - podatkowe uwzględnienie świadczeń dla dzieci
Kinderbeihilfe, die - zasiłek na dzieci
Kindergeld, das - zasiłek na dzieci
Kindergeldgesetz, das -    ustawa o świadczeniach na dzieci
Kinderwahlrecht, das -     prawo wyborcze dziecka
Kirchenlohnsteuer, die - podatek kościelny
Kirchenrecht, das - prawo kościelne
klagbar – zaskarżalny
Klage, die – pozew, powództwo
Klage anbringen -  wnieść skargę
Klage auf Anerkennung der Vaterschaft  - powództwo o uznanie ojcostwa
Klage zurücknehmen - cofnąć powództwo
Klageabweisung, die - oddalenie powództwa,
Klageabweisungsantrag, der - wniosek o oddalenie powództwa
Klageanspruch, der - żądanie pozwu
Klageantrag, der – wniosek z pozwu
klagen – pozwać
Kläger, de – powód
Klagezustellung, die - doręczenie pozwu
Klammerdelikt, das - przestępstwo o charakterze wielorodzajowego zbiegu przestępstw
klären - wyjaśniać
Klausel ,die – klauzula
Klauselfalle, die - pułapka klauzuli
Klienverbrecher, der - drobny przestępca
Kodex für gute Verwaltungspraxis - Kodeks Dobrej Administracji
kollationieren  - porównywać odpis, kopie lub przekład tekstu z oryginałem
Kollationspflicht, die - obowiązek zaliczenia otrzymanych za życia spadkodawcy świadczeń
Kollision, die – kolizja
Kommanditgesellschaft, die – spółka komandytowa
Kommanditist, der – komandytysta
Kommissionär, der – komisant
Kommunalverwaltung, die - administracja gminna
Kommune, die – gmina
Kompensation , die – kompensata
Kompetenz, die – kompetencja
Komplementär, der – komplementariusz
Kompromiß, der – kompromis
Kondiktion, die – roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
Kondition, die – warunek
Konkurrierende Gesetzgebung – ustawodastwo konkurencyjne
Konkurs, der – upadłość
Konkursgericht, das - sąd upadłościowy
Konkursrecht, das -  prawo upadłościowe
Konkursverwalter, der - syndyk
Konsens, der – konsens, zgoda, porozumienie
Konsensentscheidung, die - decyzja w oparciu o konsensus
Kontrollrecht, das - prawo kontroli
Konventionalscheidung, die - rozwód za porozumieniem stron
Konventionalstrafe, die - kara umowna,
Konzession, die - ustępstwo,
Kooperation, die - współpraca,
Kopie, die – kopia
Kopplung, die - powiązanie,
Kopplungsverbot, das – zakaz transakcji wiązanych
Körperbeschädigung, die - uszkodzenie ciała
Körperbeschau, die - oględziny ciała,
Körperschaden, der – szkoda na ciele
Körperschaft, die – korporacja, stowarzyszenie, wspólnota, zrzeszenie
körperliche Durchsuchung - rewizja osobista
Körperschaftsteuer, die - podatek od osób prawnych
Korrespondenzanwalt, der - adwokat korespondencyjny
Korrespondenzmandat, das - pełnomocnictwo do prowadzenia korespondencji z adwokatem prowadzącym sprawę
Kosten, die – koszty
Kostenbefreiung, die - zwolnienie od kosztów
Kostendeckung, die - pokrycie kosztów,
kraft Amtes -    na mocy urzędu
kraft Gesetzes - z mocy ustawy
kraftlos – nieważny
Kraftloserklärung, die – umorzenie
Krankengeld, das - zasiłek chorobowy
Krankenkasse, die – kasa chorych
Krankheitsattest, das - zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy/nauki z powodu choroby
Kreditbetrug begehen - popełnić oszustwo kredytowe
Kreditwesengesetz, das (KWG) - ustawa o kredytach
Kreisgericht , das - sąd rejonowy
Kreisgericht, das - sąd powiatowy
Kriegsgerichtsbarkeit, die - sądownictwo wojenne
Kriegsverbrechen, das - zbrodnia wojenna
Kreuzverhör, das – przesłuchanie krzyżowe
Kriminalfall, der - sprawa kryminalna
Kriminalitätsbekämpfung, die - zwalczanie przestępczości
Kriminalpolizei, die – policja kryminalna
Kriminalität, die – przestępczość
Kronzeuge, der – świadek koronny
Kulanz, die – pójście komuś na rękę w sytuacji która prawnie nie jest do wyegzekwowania
Kundgebung, die - obwieszczenie
Kündigung, die – wypowiedzenie
Kündigungsfrist, die - okres wypowiedzenia
kurzfristig – krótkoterminowy
Kündigungsrecht, das - prawo wypowiedzenia
Kuppler, der - stręczyciel
 
 

L

 
Ladung, die - wezwanie (sądowe)
Lage, die – położenie, sytuacja
Lagervertrag, der – umowa składu
Land, das – kraj
Landesarbeitsgericht, das - Krajowy Sąd Pracy
Landesgerichtsregister - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Landesgesetz, das – ustawa krajowa
Landesgesetzgebung, die – ustawodawstwo krajowe
Landesrecht, das – prawo krajowe
Landesstrafrecht, das – prawo karne krajowe
Landesverfassung, die – konstytucja krajowa
Landesverrat, der - zdrada państwa
Landesverwaltung, die – administracja krajowa
Landerwerb, der - nabycie ziemi
Landeswahl, die - wybory krajowe
Landgericht, das - Sąd Krajowy, (odpowiednik Sądu Okręgowego)
Landgerichtspräsident, der - prezes Sądu Krajowego
Landpacht, die - dzierżawa ziemi
Landschaftsverband, der – związek powiatów kraju związkowego
Landwirtschaft, die – rolnictwo
Landwirtschaftsgericht, das - sąd ds. rolnych
landwirtschaftliches Grundstück, das - działka rolna
Landtag, der – landtag, parlament krajowy
Landwehr, die – wojskowa obrona terytorialna
längerfristig – na dłuższy termin
langfristig – długoterminowy
Lastschrift, die – obciążenie, zapis obciążający w obliczeniach
Lastschriftanzeige, die – nota debetowa
Lastschriftverfahren, das – debetowanie bezpośrednie
lauten – brzmieć, opiewać
laut Gesetz - stosownie do ustawy
Laufzeit, die – termin ważności
Leasing, das – leasing
Lebensalter, der – wiek życia
Lebensbedingungen, die – warunki życiowe, bytowe
Lebenserfahrung, die – doświadczenie życiowe
Lebensgefahr, die – niebezpieczeństwo dla życia
Lebensgefährte, der – partner życiowy
Lebenshaltungskosten, pl - koszty utrzymania
lebenslänglich – dożywotni
lebenslang – dożywotni
lebenslange Freiheitsstrafe – dożywocie
Lebenslauf, der – życiorys
Lebensversicherung, die – ubezpieczenie na życie
ledig - niezamężna, nieżonaty
legal – legalny, zgodny z prawem
Legalausnahme, die - prawnie dopuszczalny wyjątek
Legalität, die – legalność, postępowanie zgodnie z prawem
Legalzession, die – cesja ustawowa
Legat, das - zapis testamentowy
Legationsrat, der – rada legacyjna
Legationssekretär, der – sekreta riusz legacyjny
Legislative, die – legislatywa
Legislaturperiode, die – kadencja
Legitimation, die – legitymacja
Legitimierung, die – legitymowanie, sprawdzanie tożsamości
Legitimität, die – legalność
Lehen, das – lenno
Lehre, die – nauka, doktryna
Lehrfreiheit, die – wolność nauczania
Leibesvisitation, die -  rewizja osobista
legitim – zgodny z prawem, uznany
Leibrente, die – renta dożywotnia
Leiche, die - denat, zwłoki
leichtfertig – lekkomyślny
leichtgläubig – łatwowierny
Leihe, die – użyczenie
Leihmutter, die - surogatka
Leihvertrag, der – umowa użyczenia
leisten - świadczyć
Leistung, die – usługa, spełnienie świadczenia, wykonanie zobowiązania, wydajność
Leistungsbescheid, der – decyzja wykonania
Leistungsinhalt, der – treść spełnienia świadczenia
Leistungsklage, die – powództwo o spełnienie świadczenia
Leistungskontrolle, die – kontrola wydajności
Leistungsort, der – miejsce spełnienia świadczenia
Leistungsschutz, der – ochrona spełnienia świadczenia
Leistungsstörung, die – zakłócenie spełnienia świadczenia
Leistungsurteil, das – wyrok dot. spełnienia świadczenia
Leistungsverwaltung, die – administracja świadcząca
Leistungsverweigerung, die – odmowa spełnienia świadczenia
Leistungsverweigerungsrecht, das – prawo odmowy spełnienia świadczenia
Leistungsverzug, der – zwłoka w spełnieniu świadczenia
Leistungswettbewerb, der – wolna konkurencja
Leistungswucher, der – lichwa dot. Spełnienia świadczenia
Lesitungszeit, die – termin spełnienia świadczenia
Leitartikel, der - artykuł wstępny
Leiter, der – kierownik, dyrektor
Leitung, die – kierowanie kierownictwo
Leitzins, der – odsetki ustalone przez bank emisyjny
Lesung, die – czytanie
Letzter Wille – ostatnia wola
Letzwillig – testamentowy
Leumund, der – opinia, reputacja
Leumundzeugnis, das – poświadczenie o karalności lub niekaraności
Liberalismus, die - liberalizm
Liederlichkeit, die – niemoralność
Liegenschaft, die – nieruchomość
Liegenschaftsübertragung, die - przeniesienie własności na nieruchomości
Liegenschaftsverzeichnis, das - spis nieruchomości
Liquidation, die – likwidacja
Liquidadität, die – wypłacalność, płynność finansowa
Listenwahl, die – wybór przez głosowanie na listy kandydatów
Lizenz, die – zezwolenie
Lizitation, die - licytacja,
Lohn, der – płaca, wynagrodzenie, zarobek
Lohnaufbesserung, die - podwyżka płac
Lohnfortzahlung, die – dalsza wypłata płacy
Lohnpfändung, die – zajęcie płacy
Lohnsteuer, die – podatek od wynagrodzenia
Lombardkredit, der – kredyt lombardowy
Löschung, die – skreślenie, zatarcie
Löschungsanspruch, der – roszczenie o wykreślenie
Lösegeld, das - okup
Lösung, die – rozwiązanie
lückenloses Alibi - wystarczające alibi
Lüge, die – kłamstwo
Lügendetektor, der – wariograf
lynchen – zlinczować
Lynchjustiz verüben - dokonać samosądu
Lynchjustiz, die - lincz
Lex posterior derogat legi priori (lat.: „Das jüngere Gesetz hebt das ältere Gesetz auf") - Lex posterior derogat legi priori (łac. ustawa wcześniejsza uchyla ustawę późniejszą)
Lex specialis derogat legi generali (lat. "das speziellere Gesetz geht dem allgemeinen Gesetz vor") - lex specialis derogat legi generali (łat. ustawa szczegółowa uchyla ustawę ogólną)
 
 

M

 
Machination, die – matactwo
Macht, die – siła, władza
Mädchenname, der - nazwisko panieńskie
Mahnauftrag, der – wniosek o zapłatę
Mahnbescheid, der – nakaz zapłaty, upomnienie
Mahnbrief,der – ponaglenie, monit
Mahnfrist, die - termin wyznaczony w wezwaniu
Mahnung, die – upomnienie, wezwanie do wykonania świadczenia
Mahnverfahren, das – upomienie
Majestätsbeleidigung, die – zniewaga majestatu
Majorität, die - większość
Mandant, der – klient adwokata
Mangel,der – brak, wada
Mängel, die – braki, usterki, wady
Mangel der Geschäftsfähigkeit - brak zdolności do czynności prawnych
mangelfrei – wolny od wad
Mahgelhaft – wadliwy
Mangelsrüge, die – zarzut istnienia wad, reklamacja
mangels Beweises - z braku dowodów
Mantelkauf, der – kupno całości udziałów
Markenrecht, das – prawo o znakach towarowych
Markt, der – rynek
Massenentlastungen, pl - zwolnienia grupowe
maßgebend – kompetentny, miarodajny, właściwy
maßgeblich – miarodajny, decydujący, rozstrzygający
Maßnahme, die – środek/krok zaradczy, zarządzenie
Maßregel, die – wytyczne, środek, wskazówka
materielles Gut, das - dobro materialne
materielles Interesse - interes majątkowy
materielles Recht, das - prawo materialne
materielles und formelles Recht - prawo materialne i formalne
Maut, die – opłata
Mediationen, pl – mediacje
Mediengesetz, das - ustawa o radiofonii i telewizji
Mehrwertsteuer, die - podatek VAT
Meidung, die – unikanie, uchylanie się
Meineid, der – krzywoprzysięstwo
meineidig werden - złożyć fałszywe zeznania pod przysięgą
Meinung, die – zdanie, opinia
Meinungsfreiheit, die – wolność poglądów
Meistbietender, der – licytant oferujący najwyższą cenę
Meistgebot, das –najwyższa cena oferowana
Meldeamt, das – urząd meldunkowy
Meldepflicht, die - obowiązek meldunkowy
Menschenrechte, die – prawa człowieka
Menschenrechtskonvention, die - Konwencja Praw Człowieka
Menschenunwürdig - nieludzki
Merkblatt, das – instrukcja, biuletyn informacyjny
Merkmal, das - cecha szczególna
Meuchelmord, der – morderstwo skrytobójcze
Miete, die – najem
Mieter, der – najemca
Mieterschutz, der – ochrona najemców
Mietkauf, der – kupno na zasadach najmu
Mietrecht, das – prawo najmu
Mietshaus, das – dom czynszowy, kamienica
Mietverhältnis, das – stosunek najmu
Miervertrag, der – umowa najmu
Mietwohnung, die – mieszkanie czynszowe
Mietzins, der – czyns, opłata za najem, komorne
mildern – złagodzić, zmniejszyć
mildere Strafe, die - kara względniejsza
mildernde Umstände - okoliczności łagodzące
Minderheit, die – mniejszość
Minderjähriger, der – małoletni
mindern – obniżyć cenę
Mindestgehalt,das – uposażenie najniższe
Mindestkapital, das – najniższy kapitał
Mindestlohn, der – najniższa płaca
Mindestreserve, die – rezerwa minimalna
Mindeststrafe, die – najniższa kara
Ministerium der Staatsvermögensverwaltung - Ministerstwo Skarbu
Ministerium des Inneren - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Mißachtung, die – lekceważenie, pogarda
Mißbrauch, der – nadużycie
mißhandeln - znęcać się, maltretować, wykorzystywać
Mißhandlung, die – znęcanie się, maltretowanie, złe traktowanie
Misstrauen, das – nieufność, podejrzliwość
mißverständlich – mylny, źle pojęty, błędny, niezrozumiały
mit dem Grundgesetz vereinbar - zgodny z ustawą zasadniczą
mit der Prozessführung einen Anwalt beauftragen - zlecić prowadzenie procesu adwokatowi
Mitbenutzungsrecht, das - prawo współużytkowania,
Miteigentum, das – współwłasność
Miterbe, der – współspadkobierca
Mitglied, das – członek
Mithaftung, die – współodpowiedzialność cywilna
Mitschnitt, der - zapis dźwiękowy
Mitschuld, die - współwina
Mittäter, der – współsprawca
Mitteilung, die - doniesienie
Mittel, das – środek
Mittelsmann, der – pośrednik
Mitunternehmer, der – wspólnik spółki osobowej
Mitursache, die – współprzyczyna
Mitverantwortung, die – współodpowiedzialność
Mitverschulden, das – współwina, przyczynienie się
mitwirken - współdziałać
Mitwirkung, die – współdziałanie, przyczynienie się
Mobbing, das - mobbing
Mobiliar, das – ruchomości
Mobiliarpfandrecht, das - prawo zastawu na ruchomościach
Mobiliarsachenrecht, das - prawo rzeczowe dotyczące ruchomości
möglich – możliwy
Monarchie, die – monarchia
Monat, der – miesiąc
Monokrafie, die – monokracja
Monopol, das – monopol
Moratorium, das - odroczenie terminu płatności
Mord, der – morderstwo
Mordlust, die – ochota na dokonanie morderstwa
Mordversuch, der - usiłowanie morderstwa
Motivieren - motywować
Mündel, das – pupil, podopieczny, wychowanek
Mündelgeld, das - majątek podopiecznego
Mündig - pełnoletni
mündlich – ustnie
Musskaufmann, der – kupiec przymusowy
Mussvorschrift, die - przepis bezwzględnie obowiązujący
Muster, das – wzór
Musterprozess, der – proces wzorcowy
Musterung, die – lustrowanie
Mustervertrag, der – umowa wzorcowa
mutmaßlich – przypuszczalny, domniemany, prawdopodobny
Mutmassliche Einwilligung, die – zezwolenie przypuszczalne
Muttergesellschaft, die – spółka-matka
Mutterschaft, die – macierzyństwo
Mutterschaftsurlaub, der – urlop macierzyński
Mutterschutz, der – ochrona macierzyństwa