A

 
a.A. (andere Auffassung)- inny pogląd
Abänderung, die - poprawka, dokonanie zmiany częściowej
Abänderungsantrag, der - wniosek o dokonanie zmian
Abänderungsklage, die - powództwo o zmianę wyroku dot. świadczeń powtarzalnych
Abänderungsklausel, die- klauzula derogacyjna
Abänderungsvertrag, der- umowa zmieniająca
Abandon, der- zrzeczenie się prawa albo rzeczy w celu uwolnienia się z zobowiazania
abarbeiten- odrobić, odpracować
Abbau, der- demontaż
abbedingen- uchylić, pozbawić mocy
Abberufung, die – odwołanie
Abberufungsschreiben, das- pismo odwołujące
Abbestellung, die- anolowanie, odwołanie zamówienia
Abbiegeverbot, das- zakaz skręcania
abbrechen- przerwać, zerwać
abbüßen – odcierpieć, odpokutować
Abdankung, die- dymisja
Abdeckung, die- pokrycie, zabezpieczenie
Abdingbarkeit, die – dopuszczalność umownego odstąpienia od ustawowych regulacji
Abdrucksrecht, das- prawo druku dzieła drukarskiego
Aberkennung, die- pozbawienie, odebranie
Aberkennungsurteil, das- wyrok pozbawiający
abfassen – sporządzić, sformułować
Abfassung, die- sformułowanie, sporządzenie, zredagowanie
Abfertigungsgebühr, die – opłata celna
abfinden- rekompensować, zaspokoić kogoś jednorazowo
Abfindung, die- odszkodowanie
Abfindungsvergleich, der- ugoda o odprawę
Abfindungsvertrag, der- umowa o odprawę
Abflauen, das- spadek
Abgabe, die – podatek, opłata
Abgabenbefreiung, die- zwolnienie z podatków/ opłat
Abgabengesetz, das- ustawa podatkowa
Abgabenordnung, die- ordynacja podatkowa
Abgas, das- spaliny
abgelaufen, nieważny, miniony
abgelehnt – odrzucony, nieuwzględniony
abgelten- spłacić, zrekompensować
Abgeltung, die – spłata, rekompensata
Abgeordneter, der – poseł do parlamentu
Abgeordnetenhaus, das – izba deputowanych, parlament
abgeschlossen- zawarty, zakończony
abgesichert- zabezpieczony
abgestimmt – uzgodniony
abgewiesen – oddalony
Abgrenzung, die- rozgraniczenie
abhandengekommen – zaginiony, zagubiony
Abhandlung, die – rozprawa, opracowanie naukowe
Abhängigkeit, die – zależność
Abhilfe, die – uwzględnienie zażalenia na decyzję przez organ, który ją wydał
Abhöranlage, die – urządzenie podsłuchowe
Abhören, das- podsłuchiwanie
Abitur, die – matura
abkaufen- odkupić
Abkommen, das – umowa, układ, porozumienie (w szczególności między państwami)
Abkömmling, der -  zstępny, potomek
Abkürzung, die- skrót
Abladegebühr, die – opłata za wyładowanie
Ablage, die- archiwum, skład
Ablauf, der- upływ
Ablaufhemmung, die – wstrzymanie biegu, upływu
Ableben, das – zgon, zejście śmiertelne
ablehnen – odmówić, odrzucić, nie przyjąć
Ablehnungsantrag, der – wniosek o wyłączenie
ableiten- wywodzić
Ablenkung, die- odwrócenie uwagi
ableugnen – wyprzeć się, zaprzeczyć
ablösen – wykupić, spłacić
Abmachung, die – załatwienie, porozumienie
Abmahnung, die – upomnienie, ostrzeżenie
Abmeldebescheinigung, die – poświadczenie o wymeldowaniu
Abmeldung, die- wymeldowanie
Abnahme, die – odbiór, przyjęcie
Abnahmeverzug, der- zwłoka w odbiorze
Abnutzung, die – zużycie się
Abolition, die – abolicja, puszczenie w niepamięć
Abonnement, das – abonament, prenumerata
Abordnung, die – delegacja, oddelegowanie do innej pracy
abrechnen- wystawić rachunek, rozliczyć
Abrechnung, die- rozliczenie
Abrechnungskurs, der – kurs rozliczeniowy
Abrede, die – umowienie się, układ, porozumienie
Abrogation, die – uchylenie, zniesienie
Abruf, der – warunek kupującego, iż dostarczenie towaru nastąpi dopiero na jego żądanie
Abrüstung, die- rozbrojenie
Absage, die- odmowa
Absatz, der – przerwa, ustęp
absatzfähig – możliwy do zbycia
Abschaffung, die – zniesienie
abschätzen- oceniać, oszacować, wycenić
Abschichtung, die- oddzielenie
abschieben- wydalić z zastosowaniem środków przymusu
Abschied, der- dymisja, pożegnanie
Abschlag, der- zlaiczka, rabat
abschleppen- odholować
abschließen- zawierać, zakończyć
Abschluss, der- zawarcie, zakończenie
Abschnitt, der- akapit, część
abschrecken- odstraszać
Abschreckungsmittel, das – środek odstraszający
Abschreibung, die – odpis amortyzacyjny, obniżenie wartości nieściągalnych wierzytelności
Abschrift, die – kopia, odpis
absehen- odstapić
absenden- wysyłać
absetzbar- możliwy do doliczenia
Absicherung, die – zabezpieczenie
Absicht, die – zamiar (szczególna forma zamiaru w prawie karnym)
Absolvent, der- absolwent
Absonderung, die- uprzywilejowanie, wyodrębnienie
Absonderungsberechtigter, der – wierzyciel uprzywilejowany z tytułu rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności np. hipoteki, zastawu
Absortion, die- absorpcja
Abspaltung, die- oderwanie, oddzielenie
Absperrung, die – zamknięcie, blokada
Absprache, die – umówienie się, ustalenie, uzgodnienie
Abstammung, die – pochodzenie
Abstand, der – odstępne
Abstimmung, die – głosowanie
Abstraktionsprinzip, das- zasada abstrakcyjności (oddzielenie czynności zobowiązującej od rozporządzającej)
Abteilung, die- oddział, sekcja
abstreiten- zakwestionować, zaprzeczyć
Abtreibung, die – przerwanie ciąży
Abtretbarkeit, die – możliwość odstąpienia
Abtretung, die – cesja, przelew
Aburteilung, die – osądzenie, skazanie
Abwägungsgebot, das- zasada wyważenia przy kolizji dóbr prawnych albo interesów
Abwanderung, die – emigracja
Abwasser, das- ścieki
Abwehr, die- odparcie
abweichen- różnić się
abweisen- oddalić
Abwendungsbefugnis, die – uprawnienie dlużnika do złożenia zabezpieczenia w celu zapobieżenia postępowaniu egzekucyjnemu
Abwertung, die – obniżenie wartości pieniądza, dewaluacja
Abwesensheit, die- nieobecność
Abzahlung, die – spłata, rata
Abzinsung, die – dyskontowanie
Abzug, der – odliczenie, potrącenie
abzüglich- z potrąceniem, po potrąceniu
Achtung, die- poszanowanie
actio libera in causa – wprowadzenie się w stan  niepoczytalności wiedząc, że w tym stanie popełni się przestępstwo
actio pro socio – powództwo wspólnika spółki osobowej przeciwko innemu wspólnikowi o świadczenie na rzecz spółki
Adäquanztheorie, die – teoria adekwatności związku przyczynowego
Adhäsionsklage, die- powództwo adhezyjne
Administration, die- administracja
Adoption - die adopcja, przysposobienie
Adressat, der- odbiorca
AGB – ogólne warunki handlowe
Agentur, die- agencja
Ahndung, die – ukaranie
Akte, die – akta
Aktenablage, die- archiwum akt
Aktenvorlage, die- przedożenie akt
Aktenzeichen, das- sygnatura akt
Aktie, die – akcja
Aktionär, der – akcjonariusz
Akzessiorietät – akcesoryjność
Aliud – świadczenie spełnione błędnie zamiast świadczenia dłużnego
Alle Rechte vorbehalten – wszelkie prawa zastrzeżone
Allgemein – powszechny, ogólny
Allzuständigkeit, die – właściwość ogólna związana z domniemaniem kompetencji
Amnestie, die – amnestia
Amortisation, die – amortyzacja, spłata
Amt, das- urząd, funkcja
Amtsblatt, das- dziennik urzędowy
Amtsgericht, das – sąd rejonowy
Amtszeit, die- kadencja
Amtszustellung, die- doręczenie pisma urzędowego
Analyse, die- analiza
anbieten – oferować
Anbieter, der- oferent
Änderung, die – zmian, poprawka
Andeutung, die- insynuacja
Androhung, die – zagrożenie, groźba
Aneignung, die – zawłaszczenie
Anerbieten, das – oferta, propozycja
Anerkenntnis, das- uznanie powództwa
Anerkennung, die – uznanie
Anfall, der- przypadnięcie, nabycie
Anfechtbarkeit, die – podważalność, zaskarżalność, wzruszalność
Anfechtung, die – podważenie, uchylenie się od skutków oświadczenia woli
Anfertigung, die – sporządzenie, wykonanie
Anforderung, die – żądanie, wymaganie, wymóg
Anfrage, die- zapytanie, interpelacja
Angabe, die – podanie informacji
angeblich- domniemany, rzekomy
Angebot, das- oferta
angebotsbedingt – warunkowany podażą
angefochten – zaskarżony, podważony
Angehörigkeit, die- przynależność
Angelegenheit, die – sprawa
Angeklagter, der- oskarżony, pozwany
Angemessenheit, die – współmierność, adekwatność
Angeschuldigter, der – oskarżony po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuraturę do sądu
Angestellte,der- pracownik
Angleichung, die – dostosowanie, przystosowanie
Angreifer, der – agresor, napastnik
angrenzen – graniczyć z czymś, przylegać do czegoś
Angriff, der – zamach, napaść, atak
Anhaltspunkt, der- poszlaka
Anhang, der – dodatek, uzupełnienie, załącznik
Anhängigkeit, die – zawiłość sporu po wniesieniu powództwa do sądu
Anhörung, die  - wysłuchanie
Ankauf, der – zakup
Anklage, die – akt oskarżenia, oskarżenie
Ankündigung, die – ogłoszenie, zapowiedź
Anlage, die – lokata, obiekt przemysłowy, urządzenie, załącznik
Anlass, der – powód, przyczyna, sposobność, okazja
Anleihe, die – pożyczka
Anleitung, die- instrukcja
Anmahnung, die – ponaglanie, upomnienie
anmelden – zgłosić, zameldować
Anmerkung, die – adnotacja, notatka, przypis
Annahme, die – przyjęcie, akcept, przypuszczenie, założenie
Annex, der- załącznik, dodatek
Annuität, die – suma spłaty długu obejmująca ratę długu i odsetki
Annulierung, die – unieważnienie, anulowanie
Anordnung, die – zarządzenie, układ, uporządkowanie
Anpassung, die – dostosowanie, dopasowanie
Anrechnung, die – policzenie, zaliczenie, wliczenie
Anregung, die- bodziec
Anrufung, die – wystąpienie na drogę sądową
Ansammlung., die – zgromadzenie, zbiegowisko
Anschaffung, die – nabycie, zakup
Anschrift, die – adres
Anschuldigung, die – obwinienie
Ansetzung, die – wyznaczenie, ustalenie szacunkowe
Ansicht, die- pogląd w doktrynie
Ansprechpartner, der- osoba odpowiedzialan za udzielanie informacji, utrzymywanie kontaktu
Anspruch, der – roszczenie
Anspruchsgrundlage, die- podstawa prawna roszczenia
Anstalt, die –zakład
Anstellung, die – zatrudnienie, zaangażowanie kogoś
anstiften – podżegać
Anstifter, der- podżegacz
Anteil, der – udział
Antrag, der – wniosek
Antragsdelikt, das- przestepstwo ścigane na wniosek
Antritt, der- przystąpienie
Antwort, die –odpowiedź
Anwalt, der –adwokat
Anwaltsreferendariat, das- aplikacja adwokacka
Anwartschaft, die – ekspektatywa
Anweisung, die – przekaz, wskazówka
Anwendbarkeit, die – możliwość zastosowania
Anwendung, die- zastosowanie, użycie
Anwendungsbereich, der- zakres zastosowania
Anwesen, das – posiadłość
Anzahl, die- ilość, liczba
Anzahlung, die – zaliczka, zadatek
Anzeige, die – zawiadomienie, doniesienie, ogłoszenie
Anzeigepflicht, die- obowiązek zawiadomienia
appellieren – apelować, odwoływać się
Arbeit, die – praca, zatrudnienie
Arbeitgeber, der – pracodawca
Arbeitnehmer, der – pracownik
Arbeitsbedingungen, die- warunki pracy
Arbeitsgericht, das- sąd pracy
Arbeitslohn, der- płaca, wynagrodzenie
Arbeitslosenquote, die- poziom bezrobocia
Arbeitsrecht, das- prawo pracy
Arbeitsunfähigkeit, die – niezdolność do pracy
Arbitrage, die – arbitraż, sądownictwo
Arglist, die- podstęp
Argument, das- argument
Argwohn, der – podejrzenie, nieufność
Armee, die- armia
Arrest, der – sądowe zabezpieczenie mienia
Arrestatorium, das – nakaz świadczenia na rzecz dłużnika w postępowaniu upadłościowym lub egzekucyjnym
Artikel, der – artykuł
Asservat, das – zabezpieczony dowód
Assesor, der – asesor
Asyl, das- azyl
Aszendent, der – przodek, krewny w linii wstępnej
Atomkraftwerk, der- elektrownia atomowa
Attest, das- atest
Aufbrechen, das – włamanie, otworzenie
aufdecken- wykryć
Aufenthalt, die  - pobyt
Auferlegung, die- nałożenie
Auffassung, die – pogląd, zdanie
Aufforderung, die – wezwanie, upomnienie, zachęcenie
Aufgabe, die- zadanie, rezygnacja
Aufhebung, die – zniesienie, skasowanie, uchylenie, unieważnienie
Aufklärung, die – wyjaśnienie, uświadomienie
Aufkommen, das – wpływy,
Aufkündigung, die – wypowiedzenie
Auflage, die – nałożenie obowiązku, polecenie, nakład, wydanie
Auflassung, die – zgoda między nabywcą a zbywcą na przejście prawa własności na nieruchomości
Auflösung, die- rozwiązanie, likwidacja
Aufrechnung, die – potrącenie
Aufruf, der- apel
aufschieben – odroczyć, odwlekać
Aufschlag, der – narzut, dodatkowa opłata
Aufschub, der – odroczenie, przedłużenie terminu
Aufsicht, die – nadzór, dozór
Aufsichtsbehörde, die- urząd kontrolny
Aufsichtsrat, der – rada nadzorcza
Aufstellung, die- zestawienie, wykaz
Auftrag, der – zlecenie, zamówienie
Auftraggeber, der- zleceniodawca
Auftragnehmer, der- zleceniobiorca
auftreten- występować
Aufwendungen, die – wydatki, nakłady
Augenzeuge, der- świadek naoczny
Auktion, die – aukcja, licytacja
Ausbildung, die- wykształcenie
Ausbleiben, das- absencja
Auseinandersetzung, die – dyskusyjne rozprawienie się, spór
Ausgabe, die- wydanie, emisja
Ausfertigung, die – sporządzenie, wystawienie
Ausgaben, die – wydatki
Ausgebot, das – wystawienie na licytację nieruchomości przez sąd prowadzący egzekucję
Ausgleich, der – wyrównanie, zrównanie, porozumienie
Aushändigung, die – wręczenie, wydanie
Aushilfe, die- pracownik pomocniczy
Auskunft, die- informacja, wyjaśnienie
Auslage, die- wydatek
Ausländer, der – obcokrajowiec
Auslegung, die – wykładnia, interpretacja
Ausleihe, die – udzielenie pożyczki
Auslieferung, die – ekstradycja
Auslobung, die – przyrzeczenie publiczne
Aussage, die – wypowiedź, zeznanie
ausschlaggebend- rozstrzygający, decydujący
Ausschlagung, die- odrzucenie (spadku)
Ausschließlichkeit, die – wyłączność
Ausschließung, die – wyłączenie, wykluczenie
Ausschluß, der – wyłączenie, prekluzja
Ausschöpfung, die – wyczerpanie
Ausschreibung, die – przetarg
Ausschuss, der- komisja, kolegium
Außenstände, die – należności nie spłacone,
Außenwirtschaft, die – stosunki gospodarcze z zagranicą
außergerichtlich – pozasądowy
außergewöhnlich - nadzwyczajny
außer Kraft setzen – uchylić
außer Kraft treten – utracić moc obowiązującą
Äußerung, die – wypowiedź, ustosunkowanie się
Aussetzung, die – odroczenie, zawieszenie, porzucenie
aussichtslos- bez szans na powodzenie
Aussöhnung, die – pojednanie
Aussonderung, die – wydzielenie, oddzielenie, wyłączenie
Ausspähen von Daten- nieuprawnione wejście w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych dla siebie lub kogoś innego
Ausstand, der – strajk
Austausch, der- wymiana
Austritt, der- wystąpienie
Auswahl, die- wybór
auswärtig- zagraniczny
Auswärtige Amt, das- Ministerswto Spraw Zagranicznych
Ausweis, der – dowód tożsamości
Auswertung, die- interpretacja
Auswirkung, die- skutek, następstwo
Auszahlung, die – wypłata, spłata
Autonomie, die- autonomia
Außenpolitik, die- polityka zagraniczna
Aval, der- awal, poręczenie