W

 
Waffe, die – broń
Waffenkontrollgesetz, das – ustawa o kontroli broni
Waffenschein, der – zezwolenie na broń
Wahlberechtigung, die – uprawnienie do głosowania
Wahldelikt, das – przestępstwo wyborcze
Wahlfälschung, die – fałszowanie wyborów
Wahlgeheimnis, das – tajemnica wyborcza
Wahlkreis, der – okręg wyborczy
Wahlperiode, die – kadencja
Wahlpflicht, die – obowiązek wyborczy
Wahlrecht, das – prawo wyborcze
Wahlrechtsgesetz, das – ustawa o prawie wyborczym
Wahndelikt, das – przestępstwo z urojenia
Wahrheit, die – prawda
Wahrheitspflicht, die – obowiązek mówienia prawdy
Währung, die – waluta
Wandelanleihe, die – obligacja konwersyjna
Warenverkehr, der – obieg towarów
Warenverkehrsfreiheit, die – wolność w ruchu towarowym
Warnung, die – ostrzeżenie, napomnienie
Wechselbürgerschaft, die – poręczenie wekslowe
Wechselrecht, das – prawo wekslowe
Wegeunfall, der – wypadek w drodze do pracy
Wegnahme, die – odebranie, zabranie
Wehrdienst, der – służba wojskowa
Wehrdienstverweigerung, die – odmowa pełnienia służby wojskowej
Wehren – bronić
Wehrpflicht, die – obowiązek służby wojskowej
Wehrpflichtiger, der – poborowy
Wehrrecht, das – prawo wojskowe
Wehrstrafrecht, das – prawo karne wojskowe
Weigerung, die – odmowa
Weisung, die – wytyczna, wskazówka
Weltbank, die – Bank światowy
Werk, das – dzieło
Werklieferung, die – dostawa dzieła wykonanego
Werklieferungsvertrag, der – umowa o dostawę dzieła wykonanego
Werktag, der – dzień roboczy
Wert, der – wartość
Wertgegenstand, der – przedmiot wartościowy
Wertpapier, das – papier wartościowy
Wertschuld, die – wartość długu
Wertsystem, das – system wartości
Wettbewerb, der – konkurencja, konkurs
Wettbewerbsverbot, das – zakaz konkurencji
Wichtigkeit, die – waga, znaczenie, doniosłość
wider – wbrew, przeciwko
Widerklage, die – powództwo wzajemne
widerlegbar – dający się obalić, podważalny
widerrechtlich – bezprawny, nielegalny
Widerruf, der – odwołanie, cofnięcie
Widerrufsrecht, das – prawo do odwołania
Widerspruch, der – sprzeczność, sprzeciw
Widerspruchsbescheid, der – decyzja odwoławcza
Wiederstand, der – opór, przeszkoda
Wiederaufnahme, die – wznowienie, ponowne przyjęcie
Wiedereinstellung, die – przywrócenie
Wiederkauf, der – odkup
Wiederverheiratung, die – ponowne zawarcie związku małżeńskiego
Wiedervorlage, die – ponowne przedłożenie
Wille,der – wola
Willenserklärung, die – oświadczenie woli
Willkür, die – samowola
Wirksamkeit, die – moc obwiązująca, ważność, skuteczność
Wirkung, die – skutek, skuteczność, efekt
Wirkungskreis, der – zakres działania
Wirtschaft, die – gospodarka
Wirtschaftsrecht, das – prawo gospodarcze
Wirtschaftsunion, die – unia gospodarcza
Wirtschaftsverfassung, die – system gospodarczy
Wirtschaftsvertrag, der – umowa gospodarcza
Wissen, das – wiedza
Wissenschaftsfreiheit, die – wolność nauki
Wohlfahrt, die – dobrobyt
Wohlfahrtspflege, die – opieka społeczna
Wohngeld, das – zasiłek na czynsz mieszkaniowy
Wohnort, der – miejsce zamieszkania
Wohnsitz, der – miejsce zamieszkania
Wohnungsvermittlung, die – pośrednictwo mieszkaniowe
Wollen, das - wola
Wucher, der – lichwa
Wunde, die – rana
Würde, die - godność
 
 

Z

 
Zahlung, die – płatność, zapłata
Zahlungsanweisung, die – polecenie zapłaty
Zahlungseinstellung, die – wstrzymanie płatności
Zahlungsfähigkeit, die – wypłacalność
Zahlungsklage, die – powództwo płatności
Zahlungsmittel, das – środek płatniczy
Zahlungsunfähigkeit, die – niewypłacalność
Zahlungsverzug, der – zwłoka w płatności
Zedent, der – cedujący
Zeitablauf, der – upływ czasu
Zeitraum, der – przeciąg czasu, okres czasu
Zentralbank, die – bank centralny
Zerstörung, die - zniszczenie
Zession die – cesja, odstąpienie
Zeuge, der – świadek
Zeugnis, das – świadectwo
Zeugnisverweigerung, die – odmowa złożenia zeznań
Zeugnisverweigerungsrecht, das – prawo odmowy złożenia zeznań
Zeugung, die – płodzenie
Zins, der – procent, odsetki
Zinseszins, der – odsetki od odsetek, anatoizm
Zinssatz, der – stopa procentowa
Zinsschuld, die – dług z tytułu odsetek
Zivilgerichtsbarkeit, die – sądownictwo cywilne
Zivilprozess, der – proces cywilny
Zivilprozessordnung, die – kodeks postępowania cywilnego
Zoll, der – cło
Zollbehörde, die – urząd celny
Zollgebiet, das – obszar celny
Zolunion, die – unia celna
Zubehör, das – części przynależne
Zueignung, die – przywłaszczenie
Zuerkennung, die – przyznanie, zasądzenie
Zufall, der – przypadek losowy
Zugang, der – dostęp
Zugewinn, der – dorobek, dodatkowy przyrost
zugelassen - dopuszczony, zatwierdzony
Zugewinnausgleich, der – wyrównanie przyrostu majątku małżonków przy ustaniu wspólnoty majątkowej
zulässig – dopuszczalny, dozwolony
Zulässigkeit, die – dopuszczalność
Zulassung, die – dopuszczenie, zezwolenie
Zumutbarkeit, die – możność wymagania, żądania czegoś od kogoś
Zurechnungsfähigkeit, die – możliwość przypisania odpowiedzialności
Zurückbehaltungsrecht, das – prawo zatrzymania, prawo nie wydania
Zurückerstattung, die – zwrot
Zusicherung, die – zapewnienie, przyżeczenie
zusprechen – przysądzić, przyznać
Zustandekommen, das – dojście do skutku
zuständig – właściwy, kompetentny
Zustandsdelikt, das – przestępstwo ciągłe
Zustellung, die – doręczenie
Zustellungsurkunde, die – dowód doręczenia
Zustimmung, die – zezwolenie, aprobata
Zustimmungsgesetz, das – ustawa wymagająca zgody
Zuverlässigkeit, die – niezawodność
Zuwendung, die – dotacja
Zwangsgeld, das – grzywna w celu przymuszenia
Zwangshypothek, die – hipoteka przymusowa
Zwangsmittel, das – środek przymusu
Zwangsvergleich, der – ugoda przymusowa
Zwangsversteigerung, die – licytacja przymusowa
Zwangsvollstreckung, die – egzekucja, postępowanie egzekucyjne
Zweck, der – cel, sens
Zwecksmässigkeit, die – celowość
Zweifel, der – wątpliwość
Zweikammersystem, das – system dwiuzbowy
zwingen – zmusić, przymuszać
Zwischenverfahren, das – postępowanie tymczasowe
Zwischenverfügung, die – rozporządzenie tymczasowe